IBPP4/4512-115/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 21 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” - organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „...”, realizowanego w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” - organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru ...”, realizowanego w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja działa od 2014 roku. Jej głównym celem jest inicjowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. Wnioskodawca w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wnioskodawca podpisał umowę z Samorządem Województwa ... w dniu 22.10.2014 r. na realizację projektu pn. „...” - organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „...” połączona z wykonaniem spotów promocyjnych oraz portalu multimedialnego promujących lokalną twórczość kulturalną”. Całkowita wartość projektu wyniosła 54 911,96 zł, w tym 43 929,56 dofinansowania (80 %). Pozostała część wydatków stanowiły środki własne stowarzyszenia oraz dotacja z budżetu Powiatu ... w wysokości 2 000 zł. Głównym celem projektu to podniesienie jakości życia społeczności lokalnej połączone z promocją lokalnej twórczości kulturalnej poprzez organizację warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „...” a także wykonanie spotów promocyjnych oraz portalu multimedialnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR ... z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie, w przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowalnym czyli możliwym do współfinansowania z EFRROW. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT 7. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT oraz rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Konieczność wydania interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski województwa ...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „...” połączoną z wykonaniem spotów promocyjnych oraz portalu multimedialnego promujących lokalną twórczość kulturalną”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19, art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo to przysługuje wówczas gdy spełnione są określone warunki, tzn. gdy odliczeń dokonuje podatnik od towarów i usług oraz gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika w sposób bezpośredni do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi również działalności gospodarczej, nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. W ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. W związku z wyższym, zdaniem Wnioskodawcy nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” - organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „...” połączona z wykonaniem spotów promocyjnych oraz portalu multimedialnego promujących lokalną twórczość kulturalną”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „...” - organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „...”. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioskodawca podpisał umowę z Samorządem Województwa ... w dniu 22.10.2014 na realizację projektu pn. „...” - organizacja warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz współpracy ze społecznością lokalną dla liderów obszaru LGD „....” połączoną z wykonaniem spotów promocyjnych oraz portalu multimedialnego promujących lokalną twórczość kulturalną”.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT oraz rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.