IBPP4/4512-10/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/4512-10/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”, realizowanego w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”, realizowanego w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

OSP w ... jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz o ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie przeciwpożarowej o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach Stowarzyszenia Wnioskodawca prowadzi świetlicę wiejską oraz orkiestrę dętą.

OSP złożyło wniosek po tytułem „...” za pośrednictwem LGD Turystyczna Podkowa do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc dotyczącego oś. 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach OSI 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach tego działania zostało zaplanowane zakupienie instrumentów i akcesoriów muzycznych, będą to tuba, trąbki, puzon, saksofony, zestaw perkusyjny, bęben, mikrofony. Wszystkie faktury będą przedłożone do refundacji z tym, że Wnioskodawca dostanie 80 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 39 000,00. zł.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W 2014 r. OSP w ... osiągnęła przychody nie przekraczające kwoty 150 000,00 zł rocznie dlatego też Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Nabycie rzeczy zostało udokumentowane fakturami VAT w których jako nabywca figuruje Ochotnicza Straż Pożarna w ...

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

Zakupione przez OSP towary w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Korzystanie z instrumentów jest ogólnodostępne i bezpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje zadania w ramach PROW 2007-2013 działanie 413. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwość odliczenia ani uzyskania zwrotu podatku VAT, gdyż zakupy te nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług ponieważ przychody OSP w Węglówce rocznie nie będą przekraczać kwoty 150 000,00 zł rocznie. W związku z czym jednostka OSP będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto towary te służyć będą tylko do działalności bezpłatnej świetlicy wiejskiej i orkiestry dętej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz o ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie przeciwpożarowej o celach nie zarobkowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach Stowarzyszenia Wnioskodawca prowadzi świetlicę wiejską oraz orkiestrę dętą. OSP złożyło wniosek po tytułem „...” za pośrednictwem LGD Turystyczna Podkowa do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc dotyczącego oś. 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach OSI 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach tego działania zostało zaplanowane zakupienie instrumentów i akcesoriów muzycznych, będą to tuba, trąbki, puzon, saksofony, zestaw perkusyjny, bęben, mikrofony. Wszystkie faktury będą przedłożone do refundacji z tym, że dostaniemy 80 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 39 000,00. zł.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W 2014 r. OSP w Węglówce osiągnęła przychody nie przekraczające kwoty 150 000,00 zł rocznie dlatego też stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług. Nabycie rzeczy zostało udokumentowane fakturami VAT w których jako nabywca figuruje Ochotnicza Straż Pożarna w ...

Zakupione przez OSP towary w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Korzystanie z instrumentów jest ogólnodostępne i bezpłatne.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektów zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.