IBPP4/443-614/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z fakturami wystawionymi przez Biuro Podróży za organizację konferencji, opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania usługi szkolenia odbiorcom Wnioskodawcy
IBPP4/443-614/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. usługi szkoleniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 6 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z fakturami wystawionymi przez Biuro Podróży za organizację konferencji oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania usługi szkolenia odbiorcom Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z fakturami wystawionymi przez Biuro Podróży za organizację konferencji oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania usługi szkolenia odbiorcom Wnioskodawcy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem 6 marca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 lutego 2015 r. znak: IBPP4/443-614/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką jawną, która zajmuje się sprzedażą narzędzi, lakierów i innych produktów chemicznych do karoserii samochodów oraz wyposażeniem serwisów blacharsko lakierniczych. Celem zwiększenia sprzedaży Spółka sfinansowała dla swoich najlepszych odbiorców szkolenie, które odbyło się w Grecji. Program pobytu zawierał 5 dni szkoleń ściśle związanych z oferowanymi przez Spółkę produktami, w tym treści z negocjacji handlowych, technik sprzedaży, nowości produktowych towarów oferowanych do sprzedaży przez firmę Wnioskodawcy, skutecznych strategii marketingowych oraz czas wolny. W wyjeździe oprócz klientów uczestniczył wspólnik Spółki oraz cześć osób niezwiązanych z firmą. Osoby niezwiązane z firmą zapłaciły za wyjazd związany ze szkoleniem i pobytem, natomiast odbiorcom Spółki wyjazd sfinansowała Spółka. Spółka w stosunku do odbiorców (klientów) pokryła koszty związane z wyjazdem, tj. przelot, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty związane z organizacją konferencji.

Poprzez organizację szkolenia Wnioskodawca chciał zachęcić swoich odbiorców do utrzymywania, poszerzania kontaktów oraz zwiększenia nabywania oferowanych produktów, co wiąże się ze zwiększeniem przychodu Spółki.

Szkolenie to organizował i przeprowadzał dostawca produktów (producent) Wnioskodawcy, który również finansował je swoim odbiorcom, w szkoleniu uczestniczyli więc nie tylko odbiorcy Wnioskodawcy ale również odbiorcy partnera handlowego Spółki.

Biuro podróży wystawiło fakturę za „organizację pobytu wg zamówienia szkolenia”. Koszt szkolenia dla jednej osoby to 3250,00 zł. netto.

W efekcie Wnioskodawca sfinansował szkolenie dla 3 swoich odbiorców oraz dla współwłaściciela Spółki, który bezpośrednio ma związek ze sprzedażą produktów zaopatrzenia blacharsko-lakierniczego.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Szkolenie organizowane było przez Biuro Podróży - była to jedna usługa Biura Podróży polegająca na zorganizowaniu pobytu związanego ze szkoleniem. Natomiast osoby prowadzące szkolenie na miejscu były osobami z firmy dostawcy produktów Wnioskodawcy - czyli: organizacją szkolenia (konferencji) pod względem wyjazdowo-pobytowym, logistycznym zajmowało się Biuro Podróży, natomiast organizacją merytoryczną szkolenia/konferencji, organizacją przekazanych treści specjalistycznych, związanych z tematami szkolenia zajmował się dostawca produktów Wnioskodawcy.
 2. Przedmiotem zakupu z biura podróży był przelot, zakwaterowanie, wyżywienie oraz organizacja konferencji/szkolenia podczas pobytu pod względem logistycznym (w szczególności: dostępność w miejscu pobytu sali szkoleniowej przystosowanej do przekazywania treści dydaktycznych grupie uczestników, dostępność przedmiotów związanych z przekazywaniem treści (m.in. rzutnik, mikrofon i inne multimedialne narzędzia pracy).
 3. Faktura otrzymana z biura podróży dokumentuje usługę organizacji wyjazdu na szkolenie (m.in. przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i inne koszty związane z logistyczną organizacją szkolenia, w tym koszty związane z wyszukaniem i udostępnieniem miejsca szkolenia - sala, materiały/przedmioty dydaktyczne). Była to jedna usługa, nierozłącznie związana z wyjazdem na szkoleniem. Biuro podróży nie zorganizowało Wnioskodawcy wyjazdu do hotelu w sensie pobytu, a Wnioskodawca nie szukał potem miejsca do przeprowadzenia szkolenia na własną koszt. Usługa Biura Podróży „organizacja pobytu wg zamówienia szkolenia” była usługą kompleksową - która zapewniała Wnioskodawcy również miejsce szkolenia i organizację logistyczną konferencji.
 4. Faktura wystawiona przez Biuro Podróży za „organizację pobytu wg zamówienia szkolenia” wystawiona jest na zasadach ogólnych.
 5. Faktura z Biura Podróży nie zawiera poszczególnych elementów składających się na organizację wyjazdu i szkolenie. Zawiera jedną pozycję usługi tj., „organizacja pobytu wg zamówienia szkolenia” opodatkowaną na zasadach ogólnych VAT.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy VAT naliczony z faktury z biura podróży za organizację szkolenia podlega odliczeniu oraz czy firma ma obowiązek naliczenia VAT-u należnego z nieodpłatnego przekazania usługi szkolenia swoim odbiorcom...

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do odliczenia VAT-u z faktury z biura podróży za „organizację pobytu wg zamówienia na szkolenie” stanowisko Wnioskodawcy oparte na art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług sprowadza się do możliwości odliczenia VAT-u, ponieważ szkolenie to związane było z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy ma skutkować zwiększeniem sprzedaży produktów Spółki (sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT).

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku naliczenia VAT-u należnego z przekazania odbiorcom nieodpłatnego szkolenia, ponieważ była to usługa związana z działalnością gospodarczą i nie kwalifikuje się zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, z których należy odprowadzić VAT należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Definicja dostawy towarów zawarta została w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Generalna zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy. W przepisie tym wskazano, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką jawną, która zajmuje się sprzedażą narzędzi, lakierów i innych produktów chemicznych do karoserii samochodów oraz wyposażeniem serwisów blacharsko lakierniczych. Celem zwiększenia sprzedaży Spółka sfinansowała dla swoich najlepszych odbiorców szkolenie, które odbyło się w Grecji. Program pobytu zawierał 5 dni szkoleń ściśle związanych z oferowanymi przez Spółkę produktami, w tym treści z negocjacji handlowych, technik sprzedaży, nowości produktowych towarów oferowanych do sprzedaży przez firmę Wnioskodawcy, skutecznych strategii marketingowych oraz czas wolny. W wyjeździe oprócz klientów uczestniczył wspólnik Spółki oraz cześć osób niezwiązanych z firmą. Osoby niezwiązane z firmą zapłaciły za wyjazd związany ze szkoleniem i pobytem, natomiast odbiorcom Spółki wyjazd sfinansowała Spółka. Spółka w stosunku do odbiorców (klientów) pokryła koszty związane z wyjazdem, tj. przelot, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty związane z organizacją konferencji.

Poprzez organizację szkolenia Wnioskodawca chciał zachęcić swoich odbiorców do utrzymywania, poszerzania kontaktów oraz zwiększenia nabywania oferowanych produktów, co wiąże się ze zwiększeniem przychodu Spółki.

Szkolenie to organizował i przeprowadzał dostawca produktów (producent) Wnioskodawcy, który również finansował je swoim odbiorcom, w szkoleniu uczestniczyli więc nie tylko odbiorcy Wnioskodawcy ale również odbiorcy partnera handlowego Spółki.

Biuro podróży wystawiło fakturę za „organizację pobytu wg zamówienia szkolenia”. Koszt szkolenia dla jednej osoby to 3250,00 zł. netto.

W efekcie Wnioskodawca sfinansował szkolenie dla 3 swoich odbiorców oraz dla współwłaściciela Spółki, który bezpośrednio ma związek ze sprzedażą produktów zaopatrzenia blacharsko-lakierniczego.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Szkolenie organizowane było przez Biuro Podróży - było to jedna usługa Biura Podróży polegająca na zorganizowaniu pobytu związanego ze szkoleniem. Natomiast osoby prowadzące szkolenie na miejscu były osobami z firmy dostawcy produktów Wnioskodawcy - czyli: organizacją szkolenia (konferencji) pod względem wyjazdowo-pobytowym, logistycznym zajmowało się Biuro Podróży, natomiast organizacją merytoryczną szkolenia/konferencji, organizacją przekazanych treści specjalistycznych, związanych z tematami szkolenia zajmował się dostawca produktów Wnioskodawcy.
 2. Przedmiotem zakupu z biura podróży był przelot, zakwaterowanie, wyżywienie oraz organizacja konferencji/szkolenia podczas pobytu pod względem logistycznym (w szczególności: dostępność w miejscu pobytu sali szkoleniowej przystosowanej do przekazywania treści dydaktycznych grupie uczestników, dostępność przedmiotów związanych z przekazywaniem treści (m.in. rzutnik, mikrofon i inne multimedialne narzędzia pracy).
 3. Faktura otrzymana z biura podróży dokumentuje usługę organizacji wyjazdu na szkolenie (m.in. przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i inne koszty związane z logistyczną organizacją szkolenia, w tym koszty związane z wyszukaniem i udostępnieniem miejsca szkolenia - sala, materiały/przedmioty dydaktyczne). Była to jedna usługa, nierozłącznie związana z wyjazdem na szkoleniem. Biuro podróży nie zorganizowało Wnioskodawcy wyjazdu do hotelu w sensie pobytu, a Wnioskodawca nie szukał potem miejsca do przeprowadzenia szkolenia na własną koszt. Usługa Biura Podróży „organizacja pobytu wg zamówienia szkolenia” była usługą kompleksową - która zapewniała Wnioskodawcy również miejsce szkolenia i organizację logistyczną konferencji.
 4. Faktura wystawiona przez Biuro Podróży za „organizację pobytu wg zamówienia szkolenia” wystawiona jest na zasadach ogólnych.
 5. Faktura z Biura Podróży nie zawiera poszczególnych elementów składających się na organizację wyjazdu i szkolenie. Zawiera jedną pozycję usługi tj., „organizacja pobytu wg zamówienia szkolenia” opodatkowaną na zasadach ogólnych VAT.

Podkreślenia wymaga, że w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest usługa organizacji np. konferencji czy szkoleń, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego mającego być przedmiotem interpretacji faktura otrzymana z biura podróży dokumentuje usługę organizacji wyjazdu na szkolenie (m.in. przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i inne koszty związane z logistyczną organizacją szkolenia, w tym koszty związane z wyszukaniem i udostępnieniem miejsca szkolenia - sala, materiały/przedmioty dydaktyczne). Była to jedna usługa, nierozłącznie związana z wyjazdem na szkoleniem. Biuro podróży nie zorganizowało Wnioskodawcy wyjazdu do hotelu w sensie pobytu, a Wnioskodawca nie szukał potem miejsca do przeprowadzenia szkolenia na własną koszt. Usługa Biura Podróży „organizacja pobytu wg zamówienia szkolenia” była usługą kompleksową - która zapewniała Wnioskodawcy również miejsce szkolenia i organizację logistyczną konferencji.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup od Biura Podróży usługi polegającej na organizacji wyjazdu na szkolenie. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Wnioskodawca nabył od Biura Podróży jedną kompleksową usługę organizacji szkolenia (konferencji). Nabywana przez niego usługa potwierdzona fakturą dokumentowała organizację wyjazdu na szkolenie (konferencję) w skład której wchodził przelot, zakwaterowanie wyżywienie, udostępnienie miejsca na szkolenie, materiały, przedmioty dydaktyczne oraz organizacja logistyczna konferencji. Ponadto nabyta usługa służyła Wnioskodawcy do zachęcenia swoich odbiorców do utrzymania, poszerzenia kontaktów oraz zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów co ma związek ze zwiększeniem przychodu spółki. Nabyta usługa służyła zatem Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania usługi szkolenia odbiorcom Wnioskodawcy.

Ze wskazanych przepisów – art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy - wynika, że za czynności zrównane z odpłatnym świadczeniem usług uważa się nieodpłatne świadczenie, niebędące dostawą, na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Powyższe świadczenie podlega opodatkowaniu, o ile zostało wykonane na osobiste – a nie związane z prowadzoną działalnością – cele wymienionych w przepisie osób. Badając, czy świadczenie ma charakter osobisty, czy związany z działalnością opodatkowaną, należy przede wszystkim odnosić się do statusu osoby otrzymującej to świadczenie i jej funkcji w schemacie działalności opodatkowanej.

Ponadto opodatkowaniu podlega wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług na cele inne niż działalność gospodarcza.

Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z działalnością gospodarczą, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Wnioskodawca wskazał, że poprzez organizację szkolenia Wnioskodawca chciał zachęcić swoich odbiorców do utrzymywania, poszerzania kontaktów oraz zwiększenia nabywania oferowanych produktów, co wiąże się ze zwiększeniem przychodu Spółki.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że przekazując nieodpłatnie usługi szkoleniowe, Wnioskodawca będzie świadczył usługę. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazywane nieodpłatnie usługi szkoleniowe związane są z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie na rzecz odbiorców Wnioskodawcy oraz współwłaściciela Spółki polegające na nieodpłatnym przekazaniu usług szkoleniowych jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena prawidłowości uznania świadczonych usług za usługi kompleksowe. Kwestia ta została przyjęta przez tut. organ jako element przedstawionego stanu faktycznego i nie podlegała ocenie.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była również kwestia oceny prawidłowości wystawienia faktury przez Biuro Podróży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę przedstawionego we wniosku stanowiska prawnego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-45/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

usługi szkoleniowe
IPPP2/443-1016/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-614/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.