IBPP4/443-590/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/443-590/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu „Małych projektów” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu „Małych projektów”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 stycznia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 29 grudnia 2014 r. znak: IBPP4/443-590/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia w 2013 roku realizowała przedsięwzięcie „...”, którego efektem miało być przyczynienie się do rozwoju rekreacji i turystyki na obszarze realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD „...”. Służyć miało temu utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie na gruncie należącym do parafii punktu widokowego oraz jego promocja w środowisku lokalnym, jak też wśród turystów i pielgrzymów. W ramach tego zadania, zgodnie z wykonanym projektem architektonicznym, konstruktorskim oraz po uzyskaniu wymaganych zezwoleń budowlanych latem ubiegłego roku zrealizowano ten projekt, uzyskując dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wybrana firma wykonywała na zniwelowanym terenie zabudowała altanę. U jej sąsiedztwa zainstalowano lornetę, dzięki której można ze wzgórza oglądać panoramę na ..., ...., ..., ... i wiejskie tereny gmin; ..., ..., ... i ....

Dla pełnego zagospodarowania terenu punktu widokowego wykonano tablice informacyjne, ławy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i kierunkowskazy typu „W.” w celu promocyjnoreklamowym opracowano i wydrukowano plakaty, ulotki, pocztówki i okolicznościowy stempel. Opracowano również i zamieszczono na stronie internetowej parafii informacje ze zdjęciami o tym punkcie widokowym.

Realizując te zadania parafia wystąpiła w maju 2013 roku do Lokalnej Grupy Działania „...” o częściowe dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Środkami UE służącymi realizacji operacji w ramach programu OSI 4 „LEADER”, Działanie 413, pt. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. Małych projektów (PROW na lata 2007-2013). Wniosek „...” zyskał uznanie Rady Programowej LGD „...” i został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia finansowanego. Kwotą 24 900 zł 21 marca 2014 r. zostało to usankcjonowane umową przyznania pomocy nr zawartą pomiędzy Samorządem województwa ... a Parafią w .... Zadanie w całości zostało wykonane. Z udziałem środków dotacji zapłacono za wykonanie altany i lornetę. 14 sierpnia 2014 r. Parafia złożyła wniosek o wypłacenie kwoty przyznanej dotacji dołączając sprawozdanie z realizacji i inne wymagane załączniki.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

  • nie jest czynnym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • nie składa deklaracji VAT-7,
  • towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanego projektu pod nazwą „...” nie są i nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lub do zwrotu podatku VAT) wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pt. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, ze parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a tym samym nie ma możliwości odzyskania naliczonych przez dostawców towarów i usług kwot podatku VAT, parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatków naliczonych i uiszczonych dostawcom przy uregulowaniu zapłaty za te towary i usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projektu pn. „...”, którego efektem miało być przyczynienie się do rozwoju rekreacji i turystyki na obszarze realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD „...”. Realizując te zadania parafia wystąpiła w maju 2013 roku do Lokalnej Grupy Działania „...” o częściowe dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Środkami UE służącymi realizacji operacji w ramach programu OSI 4 „LEADER”, Działanie 413, pt. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. Małych projektów (PROW na lata 2007-2013). Wniosek „...” zyskał uznanie Rady Programowej LGD „...” i został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia finansowanego. Kwotą 24 900 zł 21 marca 2014 r. zostało to usankcjonowane umową przyznania pomocy nr ... zawartą pomiędzy Samorządem województwa ... a Parafią w ... Zadanie w całości zostało wykonane. Z udziałem środków dotacji zapłacono za wykonanie altany i lornetę. 14 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7 a towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT – wykorzystywanie nabytych towarów będzie odbywać się wyłącznie nieodpłatnie.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-590/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.