IBPP4/443-549/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/443-549/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna w ... działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w ... OSP ... posiada osobowość prawną, jest członkiem związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność straży opiera się na pracy społecznej członków. Dnia 12.09. 2014 r. OSP w ....złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach OSI 4 LEADER programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem lokalnej grupy działania .... Projekt ma tytuł: ... W ramach zaplanowanych działań przewidziano wyżywienie dla uczestników, występ zespołu muzycznego, występ zespołu regionalnego. Imprezy zostaną zorganizowane w dniu 29.11.2014 r. i 07.02.2015 r. w remizie OSP. OSP w ... nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Dokonane nabycia towarów i usług zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Ochotnicza Straż Pożarna w ...

Udział zarówno w imprezie andrzejkowej jak i ostatkowej będzie nieodpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych, nie będą pobierane opłaty za wstęp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w ... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze zrealizowanym projektem pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane ze zrealizowanym projektem pn. „ ...” ponieważ nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w ... - działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w ..... OSP ... posiada osobowość prawną, jest członkiem związku ochotniczych straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność straży opiera się na pracy społecznej członków. Dnia 12.09. 2014 r. OSP w ... złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach OSI 4 LEADER programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem lokalnej grupy działania .... Projekt ma tytuł: ... i posłuży promocji i kultywowaniu lokalnych zwyczajów i tradycji andrzejkowych i ostatkowych oraz promocji aktywnego trybu życia wśród mieszkańców obszaru LGD .... W ramach zaplanowanych działań przewidziano wyżywienie dla uczestników, występ zespołu muzycznego, występ zespołu regionalnego. Imprezy zostaną zorganizowane w dniu 29.11.2014 r. i 07.02.2015 r. w remizie OSP .... OSP w ....nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Dokonane nabycia towarów i usług zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Ochotnicza Straż Pożarna w ... Udział zarówno w imprezie andrzejkowej jak i ostatkowej będzie nieodpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych, nie będą pobierane opłaty za wstęp.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektów zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.