IBPP4/443-520/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”
IBPP4/443-520/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 listopada 2014 r. znak: IBPP4/443-520/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będzie realizował projekt w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczy operacji „Utworzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjnego z punktem wypoczynkowym dla turystów szlaku rowerowego” LGD „...”. Wnioskodawca w ramach projektu wzbogaci bazę rekreacyjno-sportową poprzez utworzenie placu z urządzeniami do siłowni zewnętrznej, oraz utworzenie punktu wypoczynkowego: altana z meblami, grill do samodzielnego przygotowywania posiłków przez turystów szlaków rowerowych, wyposażenie tego placu w stojaki na rowery. Obiekt będzie ogólnodostępny, nieodpłatny (nieogrodzony) z możliwością wykorzystania do organizowania turniejów sportowych, rajdów rowerowych o zasięgu lokalnymi międzygminnym, co korzystnie wpłynie na promocję gminy i LGD „...”.

Planowana infrastruktura wpisze się w bazę sportowo-rekreacyjną gminy, poszerzy ofertę gminy i jednocześnie zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy. Dzięki realizacji projektu utworzony plac rekreacyjno-wypoczynkowy bezpośrednio przyczyni się do wzrostu liczby turystów z obszaru LSR, turystów poruszających się gminnymi i międzygminnymi szlakami rowerowymi.

Celem Stowarzyszenia jest angażowanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej i imprezach sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

Pozyskiwanie sponsorów i korzystanie z pomocy dotacyjnej w celu doposażenia i rozwoju bazy sportowej w celu uatrakcyjnienia zajęć sportowych oraz zwiększenia możliwości współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 413 (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy i usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego zadania, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym w ...jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczy operacji „Utworzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjnego z punktem wypoczynkowym dla turystów szlaku rowerowego” LGD...

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-520/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.