IBPP4/443-510/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Towarzystwo ..., zwane dalej towarzystwem historycznym działa na terenie ... od roku 1993. Obecnie liczy 22 członków.

Zadaniem statutowym towarzystwa historycznego jest m.in. opieka nad zabytkami, upowszechnianie wiedzy o nich i mieszkańcach Gminy ... poprzez wydawanie publikacji i czasopism.

Dochody towarzystwa historycznego pochodzą ze składek członkowskich oraz wpłat od osób fizycznych i prawnych na działalność statutową towarzystwa i są przeznaczone wyłącznie na ten cel.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia osób a członkowie towarzystwa pracują nieodpłatnie.

Dnia 24 września 2014 r. Wnioskodawca podpisał umowę przyznania pomocy nr ....na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa ... w ...na kwotę: ... zł.

Przedmiotem umowy jest wydruk książki pt. „....”.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie odzyskuje podatku VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Nie będąc podatnikiem Wnioskodawca nie możliwości odliczenia tego podatku. Samorząd woj. ... zaliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych i pomoc finansowa zostanie przekazana w wysokości brutto. Jednocześnie do wniosku o płatność Wnioskodawca musi dołączyć interpretacje indywidualną wydaną przez organ upoważniony.

W ramach realizacji zadania, usługodawca (drukarnia) wystawił fakturę VAT za druk książki. Wnioskodawca nie osiąga dochodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydrukowane książki nie będą sprzedawane. Książki zostaną nieodpłatnie przekazane do biblioteki szkół gminy do której należy Wnioskodawca i gmin sąsiadujących. Będą także wydawane nieodpłatnie jako artykuły promujące gminę na Dniach ..., zjazdach towarzystw regionalnych i innych imprezach okolicznościowych promujących gminę Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej druk publikacji książkowej, związanej z realizacją zadania „...” objętego PRO na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykonanie usługi druku publikacji książkowej „...”, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga dochodów opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa ...w ... na kwotę: ... zł. Przedmiotem umowy jest wydruk książki pt. „...” – wydanie publikacji książkowej promującej lokalna atrakcję turystyczną, autorstwa jednego z członków towarzystwa pana .... Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie odzyskuje podatku VAT. Wnioskodawca nie składa i nie składała deklaracji VAT-7. W ramach realizacji zadania, usługodawca (drukarnia) wystawił fakturę VAT za druk książki. Wnioskodawca nie osiąga dochodów opodatkowanych podatkiem VAT. Wydrukowane książki nie będą sprzedawane. Książki zostaną nieodpłatnie przekazane do biblioteki szkół gminy do której należy Wnioskodawca i gmin sąsiadujących. Będą także wydawane nieodpłatnie jako artykuły promujące gminę na Dniach .., zjazdach towarzystw regionalnych i innych imprezach okolicznościowych promujących gminę Wnioskodawcy.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

Tym samym, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.