IBPP4/443-504/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”
IBPP4/443-504/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 22 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z budową i wyposażeniem budynku przeznaczonego na nieodpłatne warsztaty artystyczne i rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z budową i wyposażeniem budynku przeznaczonego na nieodpłatne warsztaty artystyczne i rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, głównie pod kodem 73.20.Z, z której to działalności podlega opodatkowaniu VAT i figuruje w rejestrze podatników VAT.

Prowadzi również gospodarstwo rolne, w ramach którego prowadzi agroturystykę (55.20.Z), tj. udostępnia pokoje we własnym domu (zwolnienie z podatku dochodowego przy wynajmie do 5 pokoi przez rolnika w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego).

Wnioskodawca planuje budowę i wyposażenie obiektu, który będzie przeznaczony na nieodpłatne warsztaty artystyczne i rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych rejonu Lokalnej Grupy Działania, tj. gmin: A, B, C, D i E. Każdorazowo grupa dzieci doprowadzana będzie przez nauczycieli na 5-godzinne warsztaty, a następnie zabierana z powrotem do szkoły. Działania związane z prowadzeniem tych warsztatów nie mają związku z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi związane z budową i wyposażeniem obiektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wybudowany i wyposażony obiekt, który będzie przeznaczony na prowadzenie nieodpłatnych warsztatów artystycznych i rekreacyjnych również nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek, o którym mowa we wniosku ma następującą lokalizację: ....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z budową i wyposażeniem przedmiotowego budynku, przeznaczonego na nieodpłatne warsztaty artystyczne i rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych rejonu Lokalnej Grupy Działania, a w szczególności zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) związany z tymi wydatkami może Wnioskodawca zaliczyć do wysokości podatku naliczonego i obniżyć podatek należny z Wnioskodawcy innej, odpłatnej działalności, która nie ma związku z tą działalnością, tj. prowadzeniem nieodpłatnych warsztatów dla dzieci...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o wysokość podatku naliczonego związanego z planowaną budową, ze względu na brak związku przedmiotowego wydatku (budowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na prowadzenie nieodpłatnych warsztatów artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych rejonu Lokalnej Grupy Działania) z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, głównie pod kodem 73.20.Z, z której to działalności podlega opodatkowaniu VAT i figuruje w rejestrze podatników VAT.

Prowadzi również gospodarstwo rolne, w ramach którego prowadzi agroturystykę (55.20.Z), tj. udostępnia pokoje we własnym domu (zwolnienie z podatku dochodowego przy wynajmie do 5 pokoi przez rolnika w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego).

Wnioskodawca planuje budowę i wyposażenie obiektu, który będzie przeznaczony na nieodpłatne warsztaty artystyczne i rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych rejonu Lokalnej Grupy Działania, tj. A, B, C, D oraz E. Każdorazowo grupa dzieci doprowadzana będzie przez nauczycieli na 5-godzinne warsztaty, a następnie zabierana z powrotem do szkoły. Działania związane z prowadzeniem tych warsztatów nie mają związku z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Towary i usługi związane z budową i wyposażeniem obiektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wybudowany i wyposażony obiekt, który będzie przeznaczony na prowadzenie nieodpłatnych warsztatów artystycznych i rekreacyjnych również nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analizując przedstawiony opis należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności objętych podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi będą przeznaczone jedynie do świadczenia nieodpłatnych usług w postaci organizowanych warsztatów artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych rejonu Lokalnej Grupy Działania, tj. gmin: A, B, C, D oraz E.

Reasumując, w oparciu o przedstawiony opis oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową i wyposażeniem budynku przeznaczonego na nieodpłatne warsztaty artystyczne i rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.