IBPP4/443-492/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/443-492/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pn. „...”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna w ... posiada NIP, jednakże nie jest płatnikiem podatku VAT. OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest odzyskanie, w przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowanym czyli możliwym do współfinansowania z EFPROW. Na współfinansowanie zadania OSP zawarła umowę z Samorządem Województwa nr umowy ... z dnia 20.05.2014. Realizacja małego projektu polega na wyposażeniu istniejącej świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w ...w krzesła w ilości 200 szt. jak i stoły w ilości 20 szt. w celu umożliwienia mieszkańcom aktywnego rozwoju. Aby otrzymać refundację części poniesionych kosztów beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność, do którego obowiązkowym jest załącznik - interpretacja indywidualna w zakresie przepisów prawa podatkowego. OSP nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać w żaden sposób kosztu poniesionego podatku VAT. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej generujące przychody opodatkowane podatkiem VAT. Realizując zaplanowaną operację w ramach „Małego Projektu” OSP nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych, ponieważ prowadzona działalność nie jest działalnością generującą obrót podatkowy, wykonane zadanie jest objęte podatkiem VAT, który OSP zapłaciło dostawcy. Za korzystanie z pomieszczeń świetlicy OSP nie była i nie będzie pobierana opłata przez OSP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT po zrealizowaniu zadania „Wyposażenie istniejącej świetlicy Wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w ...”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT i nie może odzyskać w żaden sposób kosztu poniesionego VAT-u. Zgodnie z rozporządzeniem MR iRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest odzyskanie, w przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowanym czyli możliwym do współfinansowania z EFPROW. Realizacja małego projektu polega na wyposażeniu istniejącej świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w ... w krzesła w ilości 200 szt. jak i stoły w ilości 20 szt. w celu umożliwienia mieszkańcom aktywnego rozwoju.

OSP nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać w żaden sposób kosztu poniesionego podatku VAT. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej generujące przychody opodatkowane podatkiem VAT. Realizując zaplanowaną operację w ramach „Małego Projektu” OSP nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych, ponieważ prowadzona działalność nie jest działalnością generującą obrót podatkowy, wykonane zadanie jest objęte podatkiem VAT, który OSP zapłaciło dostawcy. Za korzystanie z pomieszczeń świetlicy OSP nie była i nie będzie pobierana opłata przez OSP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Realizacja małego projektu polega na wyposażeniu istniejącej świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym w ... w krzesła w ilości 200 szt. jak i stoły w ilości 20 szt. w celu umożliwienia mieszkańcom aktywnego rozwoju. Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać w żaden sposób kosztu poniesionego podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej generujące przychody opodatkowane podatkiem VAT. Realizując zaplanowaną operację w ramach „Małego Projektu” OSP nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych, ponieważ prowadzona działalność nie jest działalnością generującą obrót podatkowy, wykonane zadanie jest objęte podatkiem VAT, który OSP zapłaciło dostawcy. Za korzystanie z pomieszczeń świetlicy OSP nie była i nie będzie pobierana opłata przez OSP.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektów zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.