IBPP4/443-475/14/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”
IBPP4/443-475/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ... na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Szpital w roku 2012 złożył wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013, projektu „...”.

W roku 2013 szpital zakupił sprzęt informatyczny realizując ww. projekt, jednakże pozostawał na liście rezerwowej czekając na dofinansowanie.

Szpital 13 czerwca 2014 roku podpisał umowę o dofinansowanie ww. zakupu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego służącej zwiększeniu dostępności elektronicznych usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta oraz pozostałych osób wymagających opieki medycznej w .... W ramach działań przewidziano zakup i instalację sprzętu i infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie następujących zintegrowanych aplikacji: innowacyjnego systemu znakowania pacjentów, elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów, systemu komunikacji zewnętrznej z pacjentem - platformy interaktywnej oraz systemu do rozpoznawania mowy. Efektem powyższych działań będzie wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych świadczonych przez szpital.

Rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej będzie tylko na cele działalności medycznej, stanowiącą podstawową działalność szpitala. Projekt „...” całkowicie służy sprzedaży usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18.

Wnioskodawca ma wątpliwość w zakresie rozliczenia podatku VAT od zakupów w ramach ww. inwestycji istotna z punktu widzenia wykorzystania środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy szpital jako czynny podatnik VAT ma prawo obniżyć podatek należny o naliczony wynikający z zakupu wyżej wymienionego sprzętu i infrastruktury informatycznej...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 20 listopada 2014 r.).

Zakupiony w ramach projektu rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej sprzęt i infrastruktura informatyczna będzie służyła działalności medycznej, która jest zwolniona z VAT i z tego względu Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć należnego podatku o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ... na lata 2007-2013. W roku 2013 szpital zakupił sprzęt informatyczny realizując ww. projekt, jednakże pozostawał na liście rezerwowej czekając na dofinansowanie.

Szpital 13 czerwca 2014 roku podpisał umowę o dofinansowanie ww. zakupu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego służącej zwiększeniu dostępności elektronicznych usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta oraz pozostałych osób wymagających opieki medycznej w ... W ramach działań przewidziano zakup i instalację sprzętu i infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie następujących zintegrowanych aplikacji: innowacyjnego systemu znakowania pacjentów, elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów, systemu komunikacji zewnętrznej z pacjentem - platformy interaktywnej oraz systemu do rozpoznawania mowy. Efektem powyższych działań będzie wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych świadczonych przez szpital.

Rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej będzie tylko na cele działalności medycznej, stanowiącą podstawową działalność szpitala. Projekt całkowicie służy sprzedaży usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją opisanego projektu.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiony opis stanu faktycznego wskazuje, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt zostaną wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. usług zwolnionych z podatku VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Wobec powyższego, w związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (służą, jak podaje Wnioskodawca, wyłącznie czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług), stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowując, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.