IBPP4/443-475/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ... na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Szpital w roku 2012 złożył wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013, projektu „...”.

W roku 2013 szpital zakupił sprzęt informatyczny realizując ww. projekt, jednakże pozostawał na liście rezerwowej czekając na dofinansowanie.

Szpital 13 czerwca 2014 roku podpisał umowę o dofinansowanie ww. zakupu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego służącej zwiększeniu dostępności elektronicznych usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta oraz pozostałych osób wymagających opieki medycznej w .... W ramach działań przewidziano zakup i instalację sprzętu i infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie następujących zintegrowanych aplikacji: innowacyjnego systemu znakowania pacjentów, elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów, systemu komunikacji zewnętrznej z pacjentem - platformy interaktywnej oraz systemu do rozpoznawania mowy. Efektem powyższych działań będzie wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych świadczonych przez szpital.

Rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej będzie tylko na cele działalności medycznej, stanowiącą podstawową działalność szpitala. Projekt „...” całkowicie służy sprzedaży usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18.

Wnioskodawca ma wątpliwość w zakresie rozliczenia podatku VAT od zakupów w ramach ww. inwestycji istotna z punktu widzenia wykorzystania środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy szpital jako czynny podatnik VAT ma prawo obniżyć podatek należny o naliczony wynikający z zakupu wyżej wymienionego sprzętu i infrastruktury informatycznej...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 20 listopada 2014 r.).

Zakupiony w ramach projektu rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej sprzęt i infrastruktura informatyczna będzie służyła działalności medycznej, która jest zwolniona z VAT i z tego względu Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć należnego podatku o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ... na lata 2007-2013. W roku 2013 szpital zakupił sprzęt informatyczny realizując ww. projekt, jednakże pozostawał na liście rezerwowej czekając na dofinansowanie.

Szpital 13 czerwca 2014 roku podpisał umowę o dofinansowanie ww. zakupu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa ...na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego służącej zwiększeniu dostępności elektronicznych usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta oraz pozostałych osób wymagających opieki medycznej w ... W ramach działań przewidziano zakup i instalację sprzętu i infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie następujących zintegrowanych aplikacji: innowacyjnego systemu znakowania pacjentów, elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów, systemu komunikacji zewnętrznej z pacjentem - platformy interaktywnej oraz systemu do rozpoznawania mowy. Efektem powyższych działań będzie wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych świadczonych przez szpital.

Rozbudowa systemów i infrastruktury informatycznej będzie tylko na cele działalności medycznej, stanowiącą podstawową działalność szpitala. Projekt całkowicie służy sprzedaży usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją opisanego projektu.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiony opis stanu faktycznego wskazuje, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt zostaną wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. usług zwolnionych z podatku VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Wobec powyższego, w związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (służą, jak podaje Wnioskodawca, wyłącznie czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług), stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowując, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.