IBPP4/443-425/14/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie „X” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną, którego głównym celem jest działanie między innymi na rzecz rozwoju i promocji gminy ..., pielęgnowaniem tradycji regionalnej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Małych Projektów programu LEADER realizowanego w ramach PROW 2007-2013 i posiada podpisaną umowy przyznania pomocy nr ... z dnia ... r. na realizację zadania pn. „...” uzyskując pomoc finansową w kwocie ... zł. Z otrzymanej dotacji planowany jest do przeprowadzenia spis rękodzielników i osób wykonujących ginące zawody. W ramach tego zadania przewidywane jest przeprowadzenie wywiadów z ww. osobami z terenu gminy ..., zakup aparatu fotograficznego, przygotowanie na podstawie uzyskanych informacji zakładki na stronie internetowej oraz opracowanie i wydrukowanie publikacji na temat rękodzielników i osób wykonujących ginące zawody. Publikacja będzie dostępna nieodpłatnie.

W ramach projektu przewidziane jest również przeprowadzenie 6 różnych warsztatów rękodzielniczych po 15 godzin każdy z zakresu: bibułkarstwa, haftu, koronki klockowej, wikliniarski, papierowej wikliny, kulinarny. Do poprowadzenia każdego warsztatu zostaną zatrudnieni specjaliści w poszczególnych dziedzinach. W ramach projektu zostaną zakupione materiały potrzebne do poprowadzenia warsztatu. W sumie w warsztatach weźmie udział około 70 osób. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Projekt przewiduje przygotowanie i wykonanie wystawy prac.

W ramach tego istniejące pomieszczenie w użytkowanym przez stowarzyszenie lokalu zostanie wyposażone w sprzęt służący wyeksponowaniu prac. W tym celu zostaną zakupione gabloty i półki. Pomieszczenie w której zostanie utworzona wystawa dorobku będzie mogło być wykorzystane do organizacji i pokazów warsztatów rękodzielniczych.

Wszystkie działania, które będą realizowane przez Stowarzyszenie w ramach projektu będą realizowanie nieodpłatnie. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku między nabywaniem towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stowarzyszenie nie może być uznane za podatnika VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizacja projektu z zakresu małych projektów nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Małych Projektów programu LEADER realizowanego w ramach PROW 2007-2013 i posiada umowę przyznania pomocy na realizację zadania pn. „...”. Wszystkie działania będą realizowane nieodpłatnie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca wskazał, że w wyniku realizacji ww. zadania nie osiągnie żadnych przychodów a realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację zadania nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania pn. „...”.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.