IBPP4/443-192/13/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Uznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu dokonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2013r. (data wpływu 26 kwietnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu „...” dokonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu „...” dokonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Y jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej.

Jednostka prowadzi działalność w zakresie:

  1. praktyki lekarskiej dentystycznej 86.23Z (PKD2007) <85.13Z (PKD2004) - usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz inne usługi ściśle z tymi usługami związane)>,
  2. najmu pomieszczeń.

Jednostka jest płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu najmu pomieszczeń, natomiast w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 18 - usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 86 ust.1 w zakresie świadczenia usług opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jednostka nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie dokonuje takiego obniżenia.

W roku 2005 jednostka wystąpiła o dofinansowanie projektu o nazwie „...” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i komputerów wraz z oprogramowaniem, który to w całości służy działalności medycznej. Projekt został rozpatrzony pozytywnie, ale ze względu na brak środków finansowych jednostka została umieszczona na liście rezerwowej i nie otrzymała środków finansowych. Jednostka dokonała zakupów ww. sprzętu we własnym zakresie w okresie od 2005r. do czerwca 2009r. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz innych usług ściśle z tymi usługami związanych. W maju 2009r. sprawa przyznania środków finansowych z funduszy ZPORR była ponownie rozpatrywana w wyniku czego jednostka otrzymała dotacje, o której mowa wyżej w dniu 30 września 2009r. W latach 2005-2012 jednostka nie dokonała odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi w latach 2005-2010 (art. 43 ust. 1 zwalniał od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy - poz. 9 usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 85 „usługi z zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych PKWiU 85,2.) oraz w latach 2011-2012 (art. 43 ust.1 pkt 18 - zwolnił od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej) takiej możliwości nie miała. Y wyjaśnia, że zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt medyczny i komputery wraz z oprogramowaniem są wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do świadczenia usług medycznych w zakresie opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy zaznaczyć, iż:

  1. działalność w zakresie najmu dotyczy tylko pomieszczeń i nie przewiduje możliwości korzystania przez podmiot najmujący z jakiegokolwiek sprzętu Y a tym samym nie przewiduje możliwości korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach wyżej wymienionego projektu ZPORR,
  2. sprzęt Y nie znajduje się w najmowanych pomieszczeniach.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w roku 2013 jednostka może odliczyć podatek od towarów i usług od wydatków sfinansowanych w ramach wyżej opisanego Projektu ZPORR, służących działalności medycznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 nie, gdyż prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych a świadczone przez jednostkę usługi medyczne są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. l pkt 18.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i komputerów wraz z oprogramowaniem, który został dofinansowany z funduszy w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”. Przy czym Wnioskodawca w okresie od 2005r. do czerwca 2009r. dokonał nabycia ww. sprzętu z własnych środków, a następnie we wrześniu 2009r. Wnioskodawca otrzymał dotację na przedmiotowy zakup sprzętu.

Ponadto z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a dokonane zakupy dotyczą wyłącznie działalności zwolnionej od podatku wykonywanej przez Wnioskodawcę, tj. usług w zakresie opieki medycznej oraz usług ściśle z nimi związanych.

Jak wskazał Wnioskodawca w latach 2005-2010 świadczone usługi medyczne korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w latach 2011-2012 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego od zakupów będących przedmiotem zapytania.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, składających deklaracje VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabywanych towarów – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu o nazwie „...” współfinansowanego z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.