IBPP3/4512-941/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie budynku przedszkola
IBPP3/4512-941/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. modernizacja
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 5. przebudowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 stycznia 2016 r. znak: IBPP3/4512-941/15/BJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina W., jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, będąca podatnikiem czynności podatku VAT, realizować będzie inwestycję opisaną szczegółowo poniżej. Zdarzenie „...”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przedszkola w W. i obejmuje w szczególności przebudowę ciągów komunikacyjnych przedszkola w tym schodów i pochylni, wykonanie nowych posadzek, wymianę stropów, stolarki, przebudowę układu funkcjonalnego, wykonanie nowej więźby wraz z poszyciem dachu, modernizację instalacji. W ramach projektu zaadaptowane zostaną na potrzeby przedszkola dwa mieszkania, podwyższona zostanie część l-piętra i zaadaptowana na potrzeby mieszkania (koszty niekwalifikowane). Budynek został wybudowany w 1878 r. jako szkoła podstawowa. Po wybudowaniu obok nowego budynku szkolnego pełni on funkcję przedszkola publicznego. Przedszkole zajmuje parter, natomiast na piętrze mieściły się 2 mieszkania służbowe (jedno nieużywane) i na strychu części niskiej, pomieszczenia wykorzystywane są jako archiwum szkoły.
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

 • wodna z przyłączem z sieci gminnej;
 • kanalizacja sanitarna z przyłączem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
 • ogrzewanie z lokalnej kotłowni gazowej z sąsiedniej szkoły;
 • wentylacja grawitacyjna;
 • odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
 • gazowa;
 • elektryczna i odgromowa;
 • teletechniczna;

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Dotychczasowe przeznaczenie budynku po przebudowie nie ulegnie zmianie. Obiekt będzie nadal budynkiem przedszkola publicznego. Część mieszkalna z odrębnym wejściem i klatką schodową zlokalizowana będzie w nadbudowanej części 1 piętra. Projektuje się dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów oraz zaspokojenia potrzeb użytkowników. W związku z planowaną przebudową i nadbudową forma budynku poprawi się poprzez wyrównanie poziomu kalenicy dachu i uzyskanie symetrii budynku. Przedmiotowy obiekt pozostanie na rzucie prostokąta. Liczba kondygnacji się nie zmieni. Wejście do budynku od strony południowo-zachodniej zostanie zmodernizowane poprzez dobudowę stalowej pochylni dla niepełnosprawnych. Układ okien na elewacji tylnej ulegnie zmianie z uwagi na likwidację jednego wejścia. Forma architektoniczna budynku zostanie podkreślona poprzez nadanie kolorystyki elewacji tj. zaakcentowanie cokołu budynku i odtworzenie gzymsów.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz założenia techniczne eliminują ujemny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w pobliżu. Wynika to ze spełnionych w tym projekcie następujących warunków:

 • doprowadzenie wody do obiektu z sieci wodociągowej;
 • ścieki bytowe odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;
 • użytkowanie obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadów stałych;
 • źródłem ciepła pozostaje bez zmian zasilanie z lokalnej kotłowni gazowej z sąsiedniej szkoły;
 • nie przewiduje się szkodliwej emisji hałasu ani drgań.

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Wszystkie rozwiązania technologiczne planowanej przebudowy zostały uzgodnione w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Obiekt nie podlega ochronie konserwatora zabytków. Planowana w odrębnym projekcie termomodernizacja budynku dostosuje go do obowiązujących przepisów w zakresie charakterystyki energetycznej. W związku z projektowaną przebudową zakres planowanych prac budowlanych obejmuje:

 • rozebranie schodów zewnętrznych kamiennych;
 • wykonanie nowych schodów stalowych i pochylni;
 • wykonanie schodów do piwnicy w związku ze zmianą kierunku ich biegu;
 • wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami i okładzinami z wyłączeniem;
 • przebudowa klatek schodowych ;
 • rozebranie stropu nad 1 piętrem;
 • wymiana stropu nad parterem;
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe stropów i ścian;
 • prace izolacyjne (stropy, posadzki);
 • docieplenie ścian w części nadbudowanej;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • zmiany w układzie ścianek działowych;
 • remont stanu istniejącego (tynki, okładziny, malowanie);
 • prace odtworzeniowe po robotach związanych ze zmianami w układzie pomieszczeń: wykonanie tynków, malowanie, wykonanie okładzin z płytek gresowych, ceramicznych, PCV;
 • prace związane z zabezpieczeniem p.poż. przegród budowlanych wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej;
 • wykonanie nowej więźby dachowej wraz z poszyciem z blachodachówki, montaż płotków przeciwśniegowych, wyłazów oraz ław kominiarskich;
 • montaż nadproży;
 • wykonanie oddymiania klatek schodowych;
 • rozebranie kominów, wykonanie nowych kominów;
 • wymiana orynnowania;
 • modernizacja instalacji;

W ramach projektu zaadaptowane zostaną na potrzeby przedszkola dwa mieszkania, podwyższona zostanie część I-piętra i zaadaptowana na potrzeby mieszkania (koszty niekwalifikowane). W ramach projektu stanowisko komputerowe obsługi przedszkola zostanie wyposażone w program komputerowy umożliwiający obsługę komputera przez osoby niewidome lub niedowidzące oraz na potrzeby przedszkola zostanie zakupione i wdrożone oprogramowanie komputerowe aktywizujące dzieci niepełnosprawne w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych. Gmina zamierza pozyskać pomoc finansową na realizację powyższego zdarzenia ze środków RPO WSL. W kosztach inwestycji gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją.

Po zrealizowaniu projektu Gmina będzie utrzymywać budynek przedszkola, który nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, a związane są z zadaniami ustawowymi wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 z późn.zm).

W związku z realizacją projektu Gmina będzie dokonywać nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami w których Gmina będzie figurowała jako nabywca.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. W tym okresie również będą dokonywane zakupy związane z projektem.

Przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy. Gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych. Przedszkole nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina przystępując do realizacji opisanego we wniosku projektu wykorzystywała i zamierza nadal wykorzystywać przebudowany budynek przedszkola do działalności publicznoprawnej.

Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przez Wnioskodawcę będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przez przedszkole będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie w odniesieniu do zdarzenia „...” przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy w odniesieniu do zdarzenia „...” Gmina nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT ponieważ inwestycja obejmuje ww. zadanie nie dotyczące bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie, których Gmina jest podatnikiem VAT. Brak powiązania dla zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (podatku naliczonego) z wykorzystaniem ich do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Gmina realizując projekt opisany szczegółowo w niniejszym wniosku nie ma podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania, nie będzie kwestionowany.

W opisie sprawy wskazano, że przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy. Gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych. Przedszkole nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca stosuje dotychczasowy model rozliczeń i rozlicza się odrębnie od swojej jednostki organizacyjnej.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina w okresie od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. realizować będzie inwestycję polegającą na przebudowie budynku przedszkola publicznego. Po zrealizowaniu projektu Gmina będzie utrzymywać budynek przedszkola, który nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, a związane są z zadaniami ustawowymi wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Gmina przystępując do realizacji opisanego we wniosku projektu wykorzystywała i zamierza nadal wykorzystywać przebudowany budynek przedszkola do działalności publicznoprawnej. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przez Wnioskodawcę będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przez przedszkole będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu przebudowy budynku przedszkola publicznego, należy jeszcze raz zauważyć, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analiza przywołanych powyżej regulacji prawnych, prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wyjaśniła Gmina – przystępując do realizacji projektu wykorzystywała i zamierza nadal wykorzystywać przebudowany budynek przedszkola do działalności publicznoprawnej, a ponadto budynek przedszkola jest przeznaczony do realizacji jej zadań ustawowych wynikających z ustawy o systemie oświaty, to Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z jego przebudową.

Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż zakupy dokonane w związku z inwestycją służą Gminie oraz jej jednostce budżetowej, czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT (działalność publicznoprawna), a tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy również w przypadku „scentralizowania” rozliczeń Gminy z jej jednostkami budżetowymi oraz zakładami budżetowymi.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.