IBPP3/4512-92/15/MN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
IBPP3/4512-92/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 16 kwietnia 2015 r.) :

Wnioskodawca (Stowarzyszenie xxx) zostało zarejestrowane w KRS 10 lipca 2007 pod numerem xxx. Wnioskodawca jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i swojego statutu. Celem Wnioskodawcy jest:

 1. Aktywizowanie i inspirowanie środowiska lokalnego.
 2. Promowanie Gminy xxx i jej mieszkańców.
 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i religijnego.
 1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i problemów społecznych.
 2. Podejmowanie działań służących ochronie przyrody.
 3. Pozyskiwanie środków na działalność dostępnych funduszy pomocowych.
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 5. Opieką nad miejscami pamięci narodowej i podtrzymywanie pamięci rodu xxx z xxx.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 roku), organizacja pozarządowa może być Beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust 1 lit b ustawy z dnia 1 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku str. 1 z późn. zm.). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych Strategii Rozwoju” będą skierowane na rozwój kulturalny i turystyczny terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gminy. Wszystkie planowane działania w ramach „małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca pragnie przygotować wnioski na działania „małe projekty” aby prawidłowo przeprowadzić procedurę aplikowania o dofinansowanie i realizację projektu, zwracamy się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „małe projekty” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 roku). Stowarzyszenie składając wniosek o płatność w celu refundacji poniesionych wydatków i zaliczenia kwot VAT jako kwot kwalifikowalnych, zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „małe projekty” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 roku).

W ramach zrealizowanej operacji zostały zrealizowane działania:

 • wynagrodzenie prelegentów
 • catering kawowy
 • przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych
 • zakup gabloty wystawowej zakup sztalug
 • zakup reprintów szkiców

Wszystkie zakupy będą w przyszłości wykorzystywane w sposób nieodpłatny w celu promowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanej operacji, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją operacji nabywcą jest Wnioskodawca. Usługi i towary nabywane w ramach operacji pn. „xxx” nabywane były w terminie 28 listopada 2014 r. – 12 grudnia 2014 r. Tytuł zrealizowanej operacji brzmi: „....” oraz konferencji „..............”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 kwietnia 2015 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „....”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 kwietnia 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. –kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanej operacji, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją operacji nabywcą jest Wnioskodawca. Usługi i towary nabywane w ramach operacji pn. „xxx” nabywane były w terminie 28 listopada 2014 r. – 12 grudnia 2014 r.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. „xxx”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „xxx”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ILPP2/443-931/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-249/15/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.