IBPP3/4512-92/15/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 16 kwietnia 2015 r.) :

Wnioskodawca (Stowarzyszenie xxx) zostało zarejestrowane w KRS 10 lipca 2007 pod numerem xxx. Wnioskodawca jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i swojego statutu. Celem Wnioskodawcy jest:

 1. Aktywizowanie i inspirowanie środowiska lokalnego.
 2. Promowanie Gminy xxx i jej mieszkańców.
 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i religijnego.
 1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i problemów społecznych.
 2. Podejmowanie działań służących ochronie przyrody.
 3. Pozyskiwanie środków na działalność dostępnych funduszy pomocowych.
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 5. Opieką nad miejscami pamięci narodowej i podtrzymywanie pamięci rodu xxx z xxx.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 roku), organizacja pozarządowa może być Beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust 1 lit b ustawy z dnia 1 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku str. 1 z późn. zm.). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych Strategii Rozwoju” będą skierowane na rozwój kulturalny i turystyczny terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gminy. Wszystkie planowane działania w ramach „małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca pragnie przygotować wnioski na działania „małe projekty” aby prawidłowo przeprowadzić procedurę aplikowania o dofinansowanie i realizację projektu, zwracamy się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „małe projekty” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 roku). Stowarzyszenie składając wniosek o płatność w celu refundacji poniesionych wydatków i zaliczenia kwot VAT jako kwot kwalifikowalnych, zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „małe projekty” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 roku).

W ramach zrealizowanej operacji zostały zrealizowane działania:

 • wynagrodzenie prelegentów
 • catering kawowy
 • przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych
 • zakup gabloty wystawowej zakup sztalug
 • zakup reprintów szkiców

Wszystkie zakupy będą w przyszłości wykorzystywane w sposób nieodpłatny w celu promowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanej operacji, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją operacji nabywcą jest Wnioskodawca. Usługi i towary nabywane w ramach operacji pn. „xxx” nabywane były w terminie 28 listopada 2014 r. – 12 grudnia 2014 r. Tytuł zrealizowanej operacji brzmi: „....” oraz konferencji „..............”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 kwietnia 2015 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „....”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 kwietnia 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. –kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanej operacji, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją operacji nabywcą jest Wnioskodawca. Usługi i towary nabywane w ramach operacji pn. „xxx” nabywane były w terminie 28 listopada 2014 r. – 12 grudnia 2014 r.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. „xxx”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „xxx”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.