IBPP3/4512-879/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, którego przedmiotem jest przebudowa ulic
IBPP3/4512-879/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. modernizacja
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 5. przebudowa
 6. rozbudowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, którego przedmiotem jest przebudowa ulic.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, którego przedmiotem jest przebudowa ulic.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 11 stycznia 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem projektu, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2007–2013, Priorytet VII Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Działanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, jest przebudowa ulic, będącymi drogami publicznymi, zaliczonymi do kategorii dróg gminnych.

Wymieniony ciąg drogowy, to układ dróg jednolitej kategorii, spełniający łącznie następujące kryteria:

 • posiada ściśle określony początek i koniec (początek skrzyżowanie ul. W. i K. A., koniec skrzyżowanie ul. M. i W.), spełnia warunek spójności wewnętrznej, to jest obejmuje wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się pomiędzy określonym początkiem i końcem ciągu drogowego,
 • charakteryzuje się jednakową dopuszczalną nośnością na całej swojej długości 112 kN/oś,
 • jest objęty jednym projektem budowlanym.

Ulice mają znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu uzupełniającego układu komunikacyjnego oraz zapewniają spójność i prawidłowe powiązania zewnętrzne i wewnętrzne z układem podstawowym i uzupełniającym Gminy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy R. dzięki poprawie funkcjonalności i parametrów technicznych infrastruktury drogowej. Celami szczegółowymi są: zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się po ulicy użytkowników dzięki wybudowaniu chodników wzdłuż przebudowanej drogi oraz poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez przebudowanie drogi oraz zapewnienie turystom i mieszkańcom Gminy lepszego dojazdu do ważnych obiektów zlokalizowanych w okolicach przebudowanej ulicy.

Przebudowana droga poprawiła istniejący układ komunikacyjny, usprawniła przemieszczanie się siecią dróg gminy, udrożniła korytarze dojazdowe do sieci dróg regionu i kraju. Ulica ma znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu uzupełniającego układu komunikacyjnego oraz zapewnia spójność i prawidłowe powiązania zewnętrzne i wewnętrzne z układem podstawowym i uzupełniającym Gminy.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z opracowaniem: dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz wykonania robót budowlanych. Kolejne wydatki, jakie zostaną poniesione w ramach projektu dotyczyć będą przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu.

Czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7 jest Gmina R.

Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 stycznia 2016 r.):

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.:

 • opracowaniem dokumentacji projektowej,
 • opracowaniem studium wykonalności,
 • wykonaniem robót budowlanych,
 • przeprowadzeniem promocji projektu...

Poniesione w ramach projektu wydatki oraz przyszłe związane są z zakupem towarów i usług od wykonawcy wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy doprecyzowane w piśmie z 11 stycznia 2016 r:

Nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu usługi i towary nie są i nie będą związane z działalnością opodatkowaną i w związku z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Gmina jako podatnik podatku VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1a, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji opisanego we wniosku przedsięwzięcia, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika VAT. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Zatem Wnioskodawca w świetle art. 86 ust. 1 ustawy nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.