IBPP3/4512-811/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Budowa węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej
IBPP3/4512-811/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. infrastruktura
  2. odliczenia
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „..” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „..”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 listopada 2015 r. znak: IBPP3/4512-811/15/BJ oraz pismem z 4 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2015 r. oraz pismem z 4 stycznia 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina realizuje projekt pn.: „..”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Celem projektu jest zbudowanie platformy integracyjno-analitycznej, która pozwoli skonsolidować informacje dotyczące miasta B. i na jej podstawie dokonywać analiz, których wyniki będą udostępniane mieszkańcom, potencjalnym inwestorom, a przede wszystkim wykorzystywane w codziennej pracy przez pracowników administracji. Dane te gromadzone są w Centralnym Repozytorium Danych (CRD), opartym na technologii GIS i relacyjnej bazie danych Oracle 12g. Jego nadbudowę stanowią tzw. web services, zapewniające integracje danych pochodzących z wielu źródłowych baz danych.

Głównymi użytkownikami informacji dostępnej z CRD są: kadra zarządzająca oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy, ale znaczącymi beneficjentami są także: mieszkańcy, instytucje, czy przedsiębiorcy. Podstawę systemu stanowią produkty i rozwiązania autorskie dostarczone przez głównego wykonawcę tego projektu, tj. firmę Sp. z o.o. z G., z których zasadniczy trzon stanowią:

  1. I. – ... – platforma odpowiedzialna za funkcje administracyjne, zarządzanie uprawnieniami itp.
  2. G. – ... – kompleksowa aplikacja klasy WebGIS udostępniająca w przeglądarce internetowej dane przestrzenne wraz z szerokim zakresem różnorodnych funkcji.
  3. I. – ... – system informatyczny, stanowiący połączenie serwera mapowego z hurtownią danych przestrzennych i funkcjami analitycznymi W., umożliwiający gromadzenie, analizę, wizualizację i udostępnianie informacji przestrzennej w środowisku przeglądarki ... potrafi łączyć dane pochodzące z różnych systemów źródłowych, a rezultaty prezentować w postaci interaktywnych map oraz zestawień generowanych on–line na żądania użytkowników.
  4. S. – ... – system służący do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz dedykowanych rejestrów i ewidencji. Pozwala na pełną obsługę sprawy – od wpłynięcia wniosku do wydania decyzji. Na każdym etapie postępowania pozwala na integrację prowadzonych spraw z wybranymi rejestrami przestrzennymi, np. z ewidencją gruntów i budynków, czy ewidencją miejscowości ulic i adresów oraz integrację z zewnętrznymi systemami np. do obiegu dokumentów.
  5. Aplikacje i moduły dedykowane – zbiór narzędzi i funkcji bazujących na wyżej wymienionych kluczowych komponentach rozwiązania, realizujące specjalistyczne zadania w zakresie dostępu i analizy dedykowanych baz danych i informacji, w tym: danych 3D, danych w zakresie nieruchomości, ochrony środowiska, czy zapewniających pracę mobilną w terenie.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, jako nabywca, wskazany był Wnioskodawca. Gmina, przystępując do realizacji opisanego we wniosku projektu zamierzała wykorzystywać wybudowany węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej do działalności publicznoprawnej. Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Usługi świadczone z wykorzystaniem powstałego systemu będą nieodpłatne i nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej nie będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej będzie wykorzystywany tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie przewiduje się, że w przyszłości wystąpią czynności opodatkowane podatkiem VAT. Gmina, realizując projekt pn. „..”, wykonuje zadania własne gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 4 grudnia 2015 r.):

Gmina realizując projekt pn.: „” wykonuje zadanie własne gminy na podstawie art. 7 ust. l pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym. Wdrożony w ramach projektu system będzie miał charakter powszechny i nieodpłatny, przeznaczony będzie dla pracowników Urzędu Miejskiego w B. i jednostek mu podległych, mieszkańców miasta, oraz potencjalnych inwestorów.

W związku z powyższym Gminie, jako podatnikowi podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w sytuacji, gdy jest nabywcą towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do takiego odliczenia przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–6 ustawy.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że przystępując do realizacji opisanego we wniosku projektu Gmina zamierzała wykorzystywać wybudowany węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej do działalności publicznoprawnej. Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Usługi świadczone z wykorzystaniem powstałego systemu będą nieodpłatne i nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej nie będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Będzie wykorzystywany tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..”, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-811/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.