IBPP3/4512-807/15/KS | Interpretacja indywidualna

Odliczenie VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji oraz prawo do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki
IBPP3/4512-807/15/KSinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. kanalizacja
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 października 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji,
 • prawa do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji oraz prawo do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe i stan faktyczny:

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Obecnie Wnioskodawca realizuje dwie inwestycje polegające na rozbudowie sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy („Inwestycje”). Pierwsza z Inwestycji jest realizowana na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych z 10 lipca 2015 r., natomiast druga z Inwestycji na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych z 12 października 2015 r.

W związku z realizacją Inwestycji Gmina ponosi wydatki, które są dokumentowane fakturami (faktury zawierają m.in. numer NIP nadany Gminie). Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, której budowa realizowana jest w ramach Inwestycji („Infrastruktura”), będzie zaliczana przez Gminę na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji i jej wartość początkowa przekroczy 15 000 zł. Ze względu na fakt, iż Infrastruktura powstała w ramach pierwszej Inwestycji składa się z rożnych elementów, poszczególne elementy tej Infrastruktury będą oddawane do użytkowania w różnym czasie. Realizacja Inwestycji jest finansowana wyłącznie z środków własnych Gminy.

Na terenie Gminy ma siedzibę X Sp. z o.o., w którym Wnioskodawca posiada 100% udziałów („Spółka”). Spółka jest zasadniczo odpowiedzialna za prowadzenie na terenie Gminy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy.

W związku z powyżej wskazaną funkcją, którą pełni Spółka, Wnioskodawca zamierza po zakończeniu realizacji Inwestycji lub po zakończeniu realizacji poszczególnych części Inwestycji (w przypadku pierwszej Inwestycji) odpłatnie wydzierżawić Infrastrukturę Spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu dzierżawy Infrastruktury Gmina będzie pobierać czynsz dzierżawny od Spółki i wystawiać Spółce faktury VAT.

W świetle powyższego po przystąpieniu do realizacji Inwestycji Gmina podpisała ze Spółką porozumienia („Porozumienia”), na mocy których Gmina zobowiązała się do wydzierżawienia Infrastruktury Spółce po zakończeniu realizacji Inwestycji lub po zakończeniu realizacji poszczególnych części Inwestycji (w przypadku pierwszej Inwestycji), a Spółka do przyjęcia Infrastruktury do odpłatnej dzierżawy i płatności czynszu dzierżawnego.

Oznacza to również, iż Gmina od początku ponoszenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji miała zamiar wykorzystywać nabywane towary i usługi do czynności opodatkowanych VAT tj. odpłatnej dzierżawy Infrastruktury na rzecz Spółki.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca w przyszłości zamierza realizować kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku Inwestycji i Infrastruktury, po wybudowaniu Gmina ma zamiar odpłatnie wydzierżawiać infrastrukturę powstałą na skutek realizacji analizowanych przyszłych inwestycji Spółce na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Gminy Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji.

Ad. 2

Zdaniem Gminy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad.1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że co do zasady prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.: (I) gdy nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT oraz (II) gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

(I)Gmina jako czynny podatnik VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższych uregulowań wynika, iż gminy co do zasady nie są podatnikami VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Jednak, w drodze wyjątku, gminy są podatnikami na gruncie VAT jeżeli wykonują czynności, nawet takie dla realizacji których zostały one powołane, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższe oznacza, iż na gruncie VAT gminy są podatnikami VAT w zakresie wszelkich czynności, które realizują na podstawie umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, tak jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Gmina po realizacji Inwestycji lub po zakończeniu realizacji poszczególnych części Inwestycji (w przypadku pierwszej Inwestycji) odpłatnie wydzierżawi Infrastrukturę Spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jako że za prowadzenie na terenie Gminy gospodarki wodno¬kanalizacyjnej, w tym za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy odpowiedzialna jest zasadniczo Spółka, od początku ponoszenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji intencją Gminy było oddanie Infrastruktury w odpłatną dzierżawę na rzecz Spółki. Powyższy fakt i zamiar Wnioskodawcy potwierdzają zawarte przez Gminę Porozumienia ze Spółką zawierające zobowiązanie Gminy do wydzierżawienia Infrastruktury Spółce po zakończeniu realizacji Inwestycji lub po zakończeniu realizacji poszczególnych części Inwestycji (w przypadku pierwszej Inwestycji) oraz zobowiązanie Spółki do przyjęcia Infrastruktury do odpłatnej dzierżawy i płatności czynszu dzierżawnego.

Ponadto, jako że Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, a także otrzymuje w związku z realizacją Inwestycji faktury VAT, które zawierają NIP nadany Gminie, należy stwierdzić, że Gmina nabywa towary i usługi związane z realizacją Inwestycji jako podatnik VAT.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w odniesieniu do nabywanych towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji, Gmina działa w charakterze podatnika VAT. Tym samym pierwsza przesłanka, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest w przedmiotowej sytuacji spełniona.

(II)Wykorzystanie Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji oraz świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ponadto zgodnie z powyżej zaprezentowaną analizą, na gruncie VAT gminy są podatnikami VAT w zakresie wszelkich czynności, które realizują na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższymi regulacjami należy podkreślić, co zostało przedstawione w stanie faktycznym i stanie przyszłym, iż po zakończeniu realizacji Inwestycji lub po zakończeniu realizacji poszczególnych części Inwestycji (w przypadku pierwszej Inwestycji) Gmina odpłatnie wydzierżawi Infrastrukturę Spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu dzierżawy Infrastruktury Gmina będzie pobierać czynsz dzierżawny od Spółki i wystawiać Spółce faktury VAT. W tym zakresie Wnioskodawca zrealizuje postanowienia Porozumień zawartych z Spółką.

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności oraz powołane przepisy ustawy o VAT, należy zauważyć, iż Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki odpłatne usługi dzierżawy Infrastruktury, które podlegają VAT. W konsekwencji, w rozpatrywanym przypadku zostanie spełniona druga przesłanka, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT.

Podsumowując, wobec faktu, iż w rozpatrywanym przypadku Gmina spełnia przesłanki do odliczenia VAT wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji.

Prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy w bardzo zbliżonym przypadku do sytuacji Gminy została potwierdzona w wydanej na rzecz Wnioskodawcy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 października 2014 r. nr IBPP3/443-923/14/EJ. Ponadto, prawidłowość zaprezentowanego przez Gminę stanowiska w zbliżonej sytuacji do przypadku Wnioskodawcy została potwierdzona m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 czerwca 2015 r. nr IPTPP2/4512-182/15-4/AJB i w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 czerwca 2014 r. nr ILPP5/443-59/14-7/KG.

Ad. 2

W ocenie Gminy powyżej przedstawiona analiza w zakresie pytania 1 oraz przedstawione konkluzje będą miały tożsame zastosowanie w odniesieniu do odliczenia VAT od przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy, w przypadku gdy infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki po jej wybudowaniu.

W tym względzie Gmina również będzie bowiem spełniać przesłanki prawa do odliczenia wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT tj. będzie występowała w charakterze podatnika VAT w związku z dokonywanymi zakupami towarów i usług dotyczącymi przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz będzie wykorzystywać powstałą na skutek tych inwestycji infrastrukturę do czynności opodatkowanych VAT w postaci odpłatnej dzierżawy na rzecz Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Gminy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno¬kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego w zakresie:
 • odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji,
 • prawa do odliczenia VAT poniesionego w związku z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki

-jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca przystąpił do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Wnioskodawca zamierza po zakończeniu realizacji Inwestycji lub po zakończeniu realizacji poszczególnych części Inwestycji (w przypadku pierwszej Inwestycji) odpłatnie wydzierżawić Infrastrukturę X Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu dzierżawy Infrastruktury Gmina będzie pobierać czynsz dzierżawny od Spółki i wystawiać Spółce faktury VAT. Ponadto Wnioskodawca w przyszłości zamierza realizować kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne, które po wybudowaniu ma zamiar odpłatnie wydzierżawiać Spółce na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie wskazać należy, że w analizowanej sprawie najistotniejszym elementem, który decyduje o opodatkowaniu czynności polegającej na odpłatnym udostępnieniu przez Gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz Spółki jest to, czy czynność ta będzie wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W opisie sprawy wskazano bowiem, że udostępnienie infrastruktury dokona się na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy, a zatem czynność ta realizowana będzie przez Gminę w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stwierdzić zatem należy, że Wnioskodawca z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej tj. w przedmiotowej sprawie – z tytułu odpłatnego wydzierżawiania Infrastruktury X Sp. z o.o. nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Realizując bowiem ww. inwestycję Gmina nie występowała w charakterze organu władzy, wykonującego zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, ale dokonywała zakupów z zamiarem wykorzystywania inwestycji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji wskazać należy, że Gmina ww. zakresie będzie działać jako podatnik VAT.

Rozpatrując natomiast kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na rozbudowie sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która została wydzierżawiona Spółce z o.o. należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Gmina wskazała, że przystępując do realizacji inwestycji działała z zamiarem wydzierżawienia ww. infrastruktury Spółce na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z rozbudową sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz z realizacją przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w przypadku gdy po wybudowaniu infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała na skutek tych inwestycji będzie podlegała odpłatnej dzierżawie na rzecz Spółki.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementy stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.