IBPP3/4512-728/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupu usług serwisowych tj. naprawy w ramach gwarancji na zamontowane instalacje solarne oraz od zakupionych do wykonywania tych usług niezbędnych materiałów i części
IBPP3/4512-728/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupu usług serwisowych tj. naprawy w ramach gwarancji na zamontowane instalacje solarne oraz od zakupionych do wykonywania tych usług niezbędnych materiałów i części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupu usług serwisowych tj. naprawy w ramach gwarancji na zamontowane instalacje solarne oraz od zakupionych do wykonywania tych usług niezbędnych materiałów i części.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym z tytułu świadczenia usług najmu i dzierżawy pomieszczeń i mediów, składa deklarację VAT–7. (Zgłoszenie z dnia 10 grudnia 2002 r.).

Wnioskodawca realizuje „...” w ramach którego, między innymi zamontowano 2349 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, które są wykorzystywane jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pomiędzy Wnioskodawcą, a osobami fizycznymi, uczestniczącymi w realizacji programu, zostały zawarte umowy, zgodnie z którymi, osoby fizyczne zobowiązały się do współfinansowania realizacji projektu w wysokości do 15% wartości kosztorysowej montowanych instalacji solarnych w obrębie ich nieruchomości. Zestawy solarne zostały zamontowane na budynkach osób fizycznych i oddane w użyczenie poszczególnym osobom fizycznym na podstawie umów. Zapłatą za użyczenie jest wplata własna uczestników programu poniesiona w formie zaliczki w wysokości do 15% wartości kosztorysowej montowanych instalacji solarnych w obrębie ich nieruchomości, od której został odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

Instalacje solarne przez okres trwałości inwestycji (tj. 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu) będą wykorzystane w ramach realizacji celu publicznego jakim jest ochrona środowiska. Korzystający mają prawo wykorzystania instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale także obowiązek utrzymania urządzeń w należytym stanie, gwarantującym uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego w zakresie redukcji zanieczyszczeń oraz ponoszenia kosztów ich eksploatacji, ubezpieczenia zestawu solarnego, napraw (poza okresem gwarancji). Instalacje solarne na budynkach osób fizycznych nie są wykorzystywane do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Jako nabywca na fakturach dotyczących projektu figuruje Wnioskodawca, umowy z wykonawcami zawiera Wnioskodawca.

Równocześnie instalacje solarne będą zaewidencjonowane w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy i będą własnością Wnioskodawcy przez 5 lat. Po 5 latach, po zakończeniu inwestycji, najprawdopodobniej zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych, biorących udział w realizacji Programu. Ostateczna decyzja w tej sprawie obecnie jeszcze nie została podjęta przez Instytucję współfinansującą projekt. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP4/443-1928/10/AŚ z dnia 18 marca 2011 r. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją Programu na budynkach osób fizycznych, stosownie do treści art. 86 ust 1 ustawy o VAT.

W ramach realizacji Programu przewidziano wydatkowanie środków finansowych na:

  • roboty związane z zakupem i montażem instalacji solarnych
  • nadzór inwestorski
  • promocję projektu tj. między innymi: gadżety, ulotki, plakaty, strona internetowa, roll-up
  • koszty zarządzania

Powiat realizując Program korzysta z prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego. W ramach zawartej z wykonawcą umowy oprócz robót związanych z zakupem i montażem instalacji solarnych winny być wykonywane przez niego przeglądy gwarancyjne i naprawy. Firma ta jednak ogłosiła upadłość po zakończeniu montażu przewidzianych umową instalacji. Zgłoszenia o awariach zamontowanych instalacji przyjmuje Wnioskodawca. Syndyk Masy Upadłościowej po ogłoszeniu upadłości przez firmę S. nie realizuje zgłoszeń gwarancyjnych. W związku z tym Wnioskodawca, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji solarnych w okresie gwarancyjnym zmuszony był do zawarcia umów na dostawę materiałów i usług wykonywanych w ramach serwisów gwarancyjnych z innymi wykonawcami. Faktury wystawiane są na Wnioskodawcę. Serwis ten i naprawy są odpłatne. Koszty z tego tytułu ponosi powiat, refinansując je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605). Kwota zabezpieczenia ulega wyczerpaniu i dalsze finansowanie odbywać się będzie ze środków pozyskanych w ramach dotacji z S. Polskiego Programu Współpracy (będącego bezzwrotną pomocą zagraniczną) do grudnia 2016 roku. Od stycznia 2017 roku do upływu końca okresu gwarancji tj. 2023 roku zastępczy serwis gwarancyjny, finansowany będzie ze środków własnych Wnioskodawcy.

Firma świadcząca usługi serwisowe wybrana jest w drodze postępowania przetargowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest w Umowie z funduszami, do zachowania trwałości inwestycji, co nie byłoby możliwe, bez bieżącego prowadzenia zastępczego serwisu gwarancyjnego. Brak realizacji umownego obowiązku może skutkować wezwaniem do zwrotu dotacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupu usług serwisowych tj. naprawy w ramach gwarancji na zamontowane instalacje solarne oraz od zakupionych do wykonywania tych usług niezbędnych materiałów i części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podstawowa zasada dotycząca prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyrażona została w art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń zm.) zwanej dalej ustawą o VAT. Z przepisu tego wynika, że najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W ocenie Wnioskodawcy, nabywane towary i usługi konieczne do wykonywania gwarancji tj. serwis zastępczy oraz materiały i części zakupione do realizacji tych usług, są związane z wcześniejszą sprzedażą. Istnieje zatem związek zakupów towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi, a to oznacza, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tymi czynnościami. Bezpłatne usługi gwarancyjne stanowią składową sprzedaży zamontowanych instalacji solarnych.

Zdaniem Wnioskodawcy można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zachodzi w tej sytuacji związek pomiędzy zakupem, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

Z treści wniosku wynika, że montaż instalacji solarnych na budynkach osób fizycznych był związany z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę, w związku z czym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją Programu na budynkach osób fizycznych.

Z opisu sprawy wynika, że obecnie Wnioskodawca w wyniku zaistniałych okoliczności, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji solarnych w okresie gwarancyjnym zmuszony był do zawarcia umów na dostawę materiałów i usług wykonywanych w ramach serwisów gwarancyjnych z innymi wykonawcami. Wnioskodawca zobowiązany jest w Umowie z funduszami, do zachowania trwałości inwestycji, co nie byłoby możliwe, bez bieżącego prowadzenia zastępczego serwisu gwarancyjnego.

Tym samym nie można uznać, że dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług związane z serwisem gwarancyjnym instalacji solarnych zamontowanych na budynkach osób fizycznych, pozostają „w oderwaniu” od czynności opodatkowanych wykonywanych przez Wnioskodawcę, które skutkowały przyznaniem Wnioskodawcy prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją Programu na budynkach osób fizycznych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie w odniesieniu do towarów i usług związanych z serwisem gwarancyjnym instalacji solarnych zamontowanych na budynkach osób fizycznych związek taki bezsprzecznie występuje.

Tym samym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupu usług serwisowych tj. naprawy w ramach gwarancji na zamontowane instalacje solarne oraz od zakupionych do wykonywania tych usług niezbędnych materiałów i części.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.