IBPP3/4512-721/15/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 26 listopada 2015 r. znak: IBPP3/4512-721/15/KS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r.:

Opera w B. (Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury, powołaną do współtworzenia i upowszechniania kultury muzycznej przez opracowywanie i wystawianie spektakli operowych i baletowych w oparciu o zawodowych realizatorów i wykonawców oraz może podejmować inne formy działalności artystycznej.

Opera działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 110 poz. 721, z późn. zm.),
  2. Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nr 136 z dnia 21 listopada 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą P. O. Ś. w B.,
  3. uchwały nr ... Sejmiku Województwa z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany aktu o utworzeniu O. Ś. w B oraz uchwały nr IV/22/21/2012 Sejmiku Województwa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu O. Ś. w B.

Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Opera ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, priorytet IV „Kultura”; działanie 4.1. „Infrastruktura kultury”.

Celem projektu jest zakup i instalacja dwóch wentylatorów w magazynie dekoracji budynku teatru Opery. Zadaniem instalacji jest usuwanie dymu i ciepła poza budynek. W magazynie przechowywane są znaczne ilości materiałów palnych, które w warunkach pożaru wydzielają wielkie ilości toksycznego dymu oraz wysoką temperaturę. Wykonany w ten sposób system oddymiania jest jednym z elementów budowanego zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej Opery.

Zakupione w ramach realizacji projektu przez Operę towary i usługi są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania (sprzedaż usług kulturalnych) oraz do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (sprzedaż biletów wstępu na spektakle). Z uwagi na wykorzystanie ponoszonych w projekcie wydatków zarówno do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych, Opera nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi jak i opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Instytucja zarządzająca RPO ... 2007-2013 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach realizacji projektu.

Proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT w roku 2009 dla czynności opodatkowanych oraz zwolnionych wyniosła: planowany współczynnik zastosowano 90%, wykonany współczynnik 77%.

W fakturach dokumentujących dokonane w ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupy towarów i usług jako nabywca figuruje Opera. Projekt został zrealizowany w roku 2009.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Opera może odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Opera będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki według wskaźnika struktury, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego według wskaźnika struktury wynika z faktu, iż Opera wykorzystując ponoszone wydatki zarówno do czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz czynnościami zwolnionymi z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przy uwzględnieniu powyższych unormowań stwierdzić należy, że jeśli podatnik podatku od towarów i usług nabywa towary i usługi, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej części, w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z przepisu tego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT.

W myśl art. 90 ust. 1 tej ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 cyt. ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Według art. 90 ust. 4 ustawy – proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przy czym w myśl art. 90 ust. 9a ustawy o VAT, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „....”. Towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. projektu zostały wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT. Wnioskodawca nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi jak i opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT w roku 2009 dla czynności opodatkowanych oraz zwolnionych wyniosła: planowany współczynnik zastosowano 90%, wykonany współczynnik 77%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak już wcześniej wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych kategorii czynności (opodatkowanych i zwolnionych), kwotę podatku naliczonego do odliczenia winien określić zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 90 ust. 3.

Mając na uwadze brzmienie przepisów prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki według wskaźnika struktury, jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.