IBPP3/4512-721/15/KS | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
IBPP3/4512-721/15/KSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 26 listopada 2015 r. znak: IBPP3/4512-721/15/KS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r.:

Opera w B. (Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury, powołaną do współtworzenia i upowszechniania kultury muzycznej przez opracowywanie i wystawianie spektakli operowych i baletowych w oparciu o zawodowych realizatorów i wykonawców oraz może podejmować inne formy działalności artystycznej.

Opera działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 110 poz. 721, z późn. zm.),
 2. Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nr 136 z dnia 21 listopada 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą P. O. Ś. w B.,
 3. uchwały nr ... Sejmiku Województwa z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany aktu o utworzeniu O. Ś. w B oraz uchwały nr IV/22/21/2012 Sejmiku Województwa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu O. Ś. w B.

Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Opera ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, priorytet IV „Kultura”; działanie 4.1. „Infrastruktura kultury”.

Celem projektu jest zakup i instalacja dwóch wentylatorów w magazynie dekoracji budynku teatru Opery. Zadaniem instalacji jest usuwanie dymu i ciepła poza budynek. W magazynie przechowywane są znaczne ilości materiałów palnych, które w warunkach pożaru wydzielają wielkie ilości toksycznego dymu oraz wysoką temperaturę. Wykonany w ten sposób system oddymiania jest jednym z elementów budowanego zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej Opery.

Zakupione w ramach realizacji projektu przez Operę towary i usługi są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania (sprzedaż usług kulturalnych) oraz do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (sprzedaż biletów wstępu na spektakle). Z uwagi na wykorzystanie ponoszonych w projekcie wydatków zarówno do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych, Opera nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi jak i opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Instytucja zarządzająca RPO ... 2007-2013 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach realizacji projektu.

Proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT w roku 2009 dla czynności opodatkowanych oraz zwolnionych wyniosła: planowany współczynnik zastosowano 90%, wykonany współczynnik 77%.

W fakturach dokumentujących dokonane w ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupy towarów i usług jako nabywca figuruje Opera. Projekt został zrealizowany w roku 2009.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Opera może odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Opera będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki według wskaźnika struktury, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego według wskaźnika struktury wynika z faktu, iż Opera wykorzystując ponoszone wydatki zarówno do czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz czynnościami zwolnionymi z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przy uwzględnieniu powyższych unormowań stwierdzić należy, że jeśli podatnik podatku od towarów i usług nabywa towary i usługi, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej części, w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z przepisu tego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT.

W myśl art. 90 ust. 1 tej ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 cyt. ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Według art. 90 ust. 4 ustawy – proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przy czym w myśl art. 90 ust. 9a ustawy o VAT, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
 2. nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „....”. Towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. projektu zostały wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT. Wnioskodawca nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi jak i opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT w roku 2009 dla czynności opodatkowanych oraz zwolnionych wyniosła: planowany współczynnik zastosowano 90%, wykonany współczynnik 77%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak już wcześniej wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych kategorii czynności (opodatkowanych i zwolnionych), kwotę podatku naliczonego do odliczenia winien określić zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 90 ust. 3.

Mając na uwadze brzmienie przepisów prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki według wskaźnika struktury, jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-721/15/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.