IBPP3/4512-641/15/KG | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z zakupem środka trwałego (kontenera do sortowania i magazynowania prania).
IBPP3/4512-641/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. prawo do odliczenia
  3. zakład aktywności zawodowej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem środka trwałego (kontenera do sortowania i magazynowania prania) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem środka trwałego (kontenera do sortowania i magazynowania prania). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 2 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-641/15/KG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zakład Aktywności Zawodowej (Wnioskodawca) jest zakładem budżetowym. Zgodnie z rozporządzenia MPiPS w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej Wnioskodawca jest zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Aktywności. Źródłem przypływu środków na zakładowy fundusz aktywności są między innymi zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w oparciu o art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ze zm. Zgromadzone środki są przekazywane na działalność rehabilitacyjną zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, a także na poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych (do wysokości 40% wpływów z poprzedniego roku podatkowego). Wnioskodawca ze środków funduszu finansuje między innymi zakupy materiałów wykorzystywanych w pracach manualnych przez osoby niepełnosprawne, organizuje wyjścia na basen, wycieczki, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego itp., z których to zakupów do tej pory nie był odliczany podatek VAT, ponieważ zakupy te nie były związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Obecnie Wnioskodawca planuje zakup środka trwałego (kontenera do sortowania i magazynowania prania), który wpłynie na poprawę warunków pracy. Jego zakup jest również jak najbardziej związany z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą – świadczy usługi pralnicze. Dzięki zakupionemu kontenerowi powiększy się powierzchnia Zakładu, co umożliwi zwiększenie liczby obsługiwanych firm i przyjmowanego prania, oraz poprawę warunków jego sortowania przez osoby niepełnosprawne, a to przełoży się na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składa deklaracje VAT.

Na fakturach dokumentujących zakupiony kontener nabywcą będzie Wnioskodawca.

Zakupiony kontener będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, generujących podatek należny do rozliczenia w składanej deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że Wnioskodawca planuje zakup środka trwałego, częściowo sfinansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności, który nie tylko wpłynie na poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych, ale też jego zakup jest jak najbardziej związany z możliwością zwiększenia sprzedaży opodatkowanej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od tego zakupu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup kontenera ze środków ZFA daje mu możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż jego nabycie spełnia warunki uprawniające do odliczenia VAT, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić również należy, że oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Należy również zauważyć, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w świetle art. 86 ustawy o VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem środka trwałego (kontenera do sortowania i magazynowania prania), gdyż – jak wskazuje treść wniosku – jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zakupiony kontener będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny do rozliczenia w składanej deklaracji VAT-7.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-638/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPTPP1/4512-523/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

zakład aktywności zawodowej
IPTPB1/415-161/14-4/MD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-641/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.