IBPP3/4512-636/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
IBPP3/4512-636/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. budowa
 3. działalność gospodarcza
 4. infrastruktura
 5. jednostka budżetowa
 6. organ władzy publicznej
 7. prawo do odliczenia
 8. sieć wodno-kanalizacyjna
 9. wodociągi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 25 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 1 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 1 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-636/15/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 2 października 2015 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Gmina Miasto - Urząd Miasta) – jednostka samorządu terytorialnego – jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP, zwanym dalej Podatnikiem.

Wnioskodawca realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne gminy dotyczące zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanitarnych, a także budowa sieci oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w tym również zadania powiatu – miasto na prawach powiatu (zgodnie z przepisami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). Zadania w tym zakresie Wnioskodawca wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „...” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wnioskowany projekt dotyczy obszaru Aglomeracji w obrębie miasta i przyczynia się do wypełnienia luki w istniejącej infrastrukturze, ponieważ w ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych. Dodatkowo w celu usunięcia niedoborów w zakresie istniejącej infrastruktury przewidziano zadanie dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej oraz zadania związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu (beneficjentem) jak i wnioskodawcą projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów Sp. z o.o., w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów. Podstawowym przedmiotem działalności PW jest zaspakajanie potrzeb społecznych Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Dla potrzeb realizacji projektu zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „...” pomiędzy Wnioskodawcą reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a PW Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki. Przedmiotem porozumienia jest określenie obowiązków Wnioskodawcy i PW w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej planowanych do objęcia wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Przedmiotem projektu ze strony PW jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanitarnych oraz przyłączy energetycznych, a także budowa sieci wodociągowej oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Przedmiotem projektu ze strony Wnioskodawcy jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ramach projektu w części dotyczącej Wnioskodawcy wyodrębniono dwa kontrakty:

 1. Kontrakt 1: charakteryzujący się porządkowaniem kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. K. Polegał on na budowie kanalizacji deszczowej w celu odłączenia jej od kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia wód deszczowych z budynków mieszkalnych oraz instytucji, obiektów użyteczności publicznej i odprowadzenie ich do istniejącego już kanału w ul. R.
 2. Kontrakt 2: charakteryzujący się porządkowaniem kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni potoku – rejon ulic Św. M., Ż. i P. w R. Polegał on na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej tj. budowie nowej kanalizacji sanitarnej, do której zostały przyłączone istniejące przykanaliki sanitarne i zaprojektowane przyłącza sanitarne, zaś istniejący kanał ogólnospławny został kanałem deszczowym, do którego został włączony nowo wybudowany kanał deszczowy.

Realizacja obydwu kontraktów została zakończona. Kanalizacja deszczowa wytworzona w ramach kontraktu nr 1 została przekazana nieodpłatnie w całości (w wartości brutto) do jednostki podległej Wnioskodawcy – B. (dalej zwana Biurem), które jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto. Zadaniem B. jest prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. B. jest odrębnym podatnikiem podatku VAT. Nakłady inwestycyjne poniesione na etapie przygotowania realizacji kontraktu nr 2 (takie jak: dokumentacje projektowe, specyfikacja techniczna, kosztorysy inwestorskie, projekty wykonawcze, projekty przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury, szczegółowa specyfikacja techniczna, dokumentacja zgłoszeniowa z zamiarem wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnienia zawierające wypisy i wyrysy z gruntów, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dokumentacja geologiczna) zostały rozliczone proporcjonalnie do poniesionych nakładów na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, tj.:

 1. wartość brutto wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 100%
 2. udział nakładów związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej – x
 3. udział nakładów związanych z realizacją kanalizacji deszczowej – 100% - x.

Kanalizacja deszczowa wytworzona w ramach kontraktu nr 2 została przekazana nieodpłatnie w całości do B. Kanalizacja sanitarna wytworzona w ramach kontraktu nr 2 zostanie natomiast przekazana w formie aportu do PW. Wszystkie zakupy towarów i usług w ramach wyżej wymienionego zakresu kontraktu nr 2 dokonywane były na rzecz Wnioskodawcy, który jest odrębnym podatnikiem VAT od swoich jednostek organizacyjnych i są udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Zakupy dotyczące nakładów inwestycyjnych dla kanalizacji sanitarnej związane były z czynnościami opodatkowanymi, tj. z aportem do PW. Zakupy zaś dotyczące nakładów inwestycyjnych na kanalizację deszczową służą realizacji własnych zadań publicznych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W piśmie z 2 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

 1. Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w swojej części (kontrakt 1 i 2) zamierzała wykorzystywać powstałą sieć sanitarną dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zadania w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków realizuje w Gminie powołane w tym celu Przedsiębiorstwo Wodociągów sp. z o.o. Zatem wszystkie nakłady poniesione na wytworzenie sieci sanitarnej są przekazywane w formie aportu do tej spółki.
  Gmina zamierzała wykorzystać sieć deszczową na cele inne niż działalność gospodarcza, tj. przekazać nieodpłatnie do B. – jednostki organizacyjnej Gminy prowadzącej sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy.
 2. Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wynikających z kontraktu nr 1 i 2 są udokumentowane fakturami VAT, w których nabywcą jest Gmina Miasto – Urząd Miasta.
 3. Wykonane w ramach kontraktów 1 i 2 sieci służą następującym czynnościom:
  1. sieć deszczowa – czynnościom nieopodatkowanym,
  2. sieć sanitarna – czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.Sieć sanitarna jest również wykorzystywana w Przedsiębiorstwie Wodociągów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 4. Podstawą prawną nieodpłatnego przekazania do eksploatacji powstałych sieci kanalizacji deszczowej do B. jest jego statut wprowadzony Uchwałą Rady Miasta. Termin przekazania sieci kanalizacji deszczowej do B.:
  TABELA - załącznik pdf - s. 11.
 5. Kanalizacja sanitarna zostanie przekazana aportem do PW po zakończeniu realizacji projektu. Termin zakończenia projektu – 30 listopada br.
 6. Daty zakończenia inwestycji, dopuszczenia do użytkowania na podstawie protokołów odbioru końcowego:
  TABELA - załącznik pdf - s. 12.
 7. Zakres wykonywanych robót przy realizacji kontraktów nr 1 i 2 obejmował rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną wraz z przepięciem istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej dla umożliwienia bieżącej eksploatacji budynków. W zakresie wykonywanych prac nie było budowy przyłączy sanitarnych.
  Wnioskodawca wskazał, że w opisie stanu faktycznego nieprecyzyjnie opisano zakres prac dla kontraktu nr 2. Użyto sformułowania: „przyłączone istniejące przykanaliki sanitarne i zaprojektowane przyłącza sanitarne”, natomiast winno być: przyłączone istniejące przykanaliki sanitarne, istniejące przyłącza sanitarne oraz planowane w przyszłości nowe przyłącza sanitarne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 1 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej...
 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej...
 3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie wykonania samej kanalizacji sanitarnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad 1 i 2

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup związany z budową, rozbudową kanalizacji deszczowej, ponieważ zakupy te służyły realizacji własnych zadań publicznych nałożonych art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zadania te obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, które Wnioskodawca realizuje sam oraz przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych. Nieodpłatne przekazanie kanalizacji deszczowej do B. stanowi czynność podlegającą wyłączeniu z ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawcy w zakresie zakupów dotyczących porządkowania sieci kanalizacji deszczowej w ramach kontraktów 1 i 2 nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad. 3

Podatnikowi przysługuje natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta, ponieważ zakupy te służyć będą czynnościom opodatkowanym z tytułu aportu. Przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej bezpośrednio po realizacji projektu pn. „...”, nastąpi w formie aportu do PW. Przekazanie to będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego, w zakresie zakupów dotyczących rozbudowy samej sieci kanalizacji sanitarnej będzie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez dokonanie korekt deklaracji podatkowej zgodne z art. 86 ust. 13 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia

2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi,

z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują podmioty prawa publicznego nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania przez nie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności

o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji inwestycji pn. „...”.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższych przepisów, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd miasta jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu miasta, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu miasta. Zatem Urząd Miasta działając w imieniu Gminy (Miasta) realizuje zadania własne Gminy, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina (Miasto).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z treści wniosku wynika, że w ramach realizowanego projektu w części dotyczącej Wnioskodawcy wyodrębniono dwa kontrakty:

 • Kontrakt 1 charakteryzujący się porządkowaniem kanalizacji deszczowej. Polegał on na budowie kanalizacji deszczowej w celu odłączenia jej od kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia wód deszczowych z budynków mieszkalnych oraz instytucji, obiektów użyteczności publicznej i odprowadzenie ich do istniejącego już kanału w ul. R.,
 • Kontrakt 2 charakteryzujący się porządkowaniem kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni potoku M. Polegał on na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej tj. budowie nowej kanalizacji sanitarnej, do której zostały przyłączone istniejące przykanaliki sanitarne, istniejące przyłącza sanitarne oraz planowane w przyszłości nowe przyłącza sanitarne.

Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w swojej części (kontrakt nr 1 i 2) zamierzała wykorzystywać powstałą sieć sanitarną dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zadania w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków realizuje w Gminie powołane w tym celu Przedsiębiorstwo Wodociągów Sp. z o.o. Zatem wszystkie nakłady poniesione na wytworzenie sieci sanitarnej są przekazywane w formie aportu do tej spółki. Gmina zamierzała wykorzystać sieć deszczową na cele inne niż działalność gospodarcza, tj. przekazać nieodpłatnie do B. – jednostki organizacyjnej Gminy prowadzącej sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy.

Z opisu stanu faktycznego wynika więc, że sieci wykonane w ramach kontraktów nr 1 i 2 służą następującym czynnościom:

 • sieć deszczowa – czynnościom nieopodatkowanym,
 • sieć sanitarna – czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT należy stwierdzić, że Wnioskodawca nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu w części przebudowy sieci deszczowej, nie nabył ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast Wnioskodawca kupując towary i usługi związane z siecią sanitarną z chwilą nabycia tych towarów i usług zamierzał wykorzystywać powstałą sieć do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie realizacji projektu w części przypadającej na Wnioskodawcę związanego z przebudową sieci deszczowej. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby przebudowy sieci deszczowej z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane były do celów innych niż działalność gospodarcza.

Zatem, w zakresie zakupów dotyczących porządkowania sieci kanalizacji deszczowej w ramach kontraktów nr 1 i 2, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przebudową tej sieci – kanalizacji deszczowej.

Natomiast w sytuacji, gdy nowo powstała sieć sanitarna będzie wykorzystywana do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, tj. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją kontraktu nr 2 w zakresie budowy tej sieci – kanalizacji sanitarnej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.