IBPP3/4512-617/15/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP3/4512-617/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) oraz pismem z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonywaniem zakupów towarów i usług, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonywaniem zakupów towarów i usług, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) oraz pismem z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowany w piśmie z 9 listopada 2015 r.):

Wnioskodawca („Fundacja”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Celem Fundacji są: wspieranie, rozwój i promocja wszelkich form twórczości artystycznej i jej upowszechnianie, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości niezależnej oraz twórczości muzycznej, audiowizualnej i filmowej.

Fundacja realizuje swoje cele przez: (i) inicjowanie, organizowanie i koordynację wydarzeń kulturalnych związanych z twórczością filmową, telewizyjną i muzyczną, (ii) organizację festiwali i imprez artystycznych, (iii) wszelkie działania edukacyjne w obszarze kultury filmowej i muzycznej, (iv) produkcje filmów i telewizyjnych programów artystycznych, (v) produkcję i nagrania artystycznych utworów muzycznych, audio i audiowizualnych, (vi) prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze sztuką filmową lub muzyczną i ich propagowaniem, (vii) dystrybucję kinową filmów artystycznych i niezależnych, (viii) organizowanie wystaw sztuki, konferencji, festiwali, konkursów, sympozjów, seminariów, kursów i szkoleń oraz innych imprez związanych ze sztuką filmową i muzyczną, (ix) udzielanie pomocy osobom i instytucjom zajmującym się produkcją, opracowywaniem, dystrybucją lub rozpowszechnianiem filmów oraz wszelkich programów audiowizualnych i muzycznych, (x) współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalnymi.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Działalność Fundacji polega w szczególności na organizowaniu festiwalu filmowego xxx. Fundacja działając w charakterze podatnika VAT i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), dokonuje głownie czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Czynnościami tymi w szczególności są świadczone za wynagrodzeniem usługi reklamowe i sponsoringowe w trakcie organizowanych przez Fundację festiwali filmowych oraz usługi kulturalne w zakresie wstępu na pokazy filmów wyświetlanych w trakcie organizowanych przez Fundację festiwali (festiwale te są dostępne dla nieograniczonej liczby osób tj. każdy może kupić bilet i uczestniczyć w pokazie). Fundacja może także dokonywać czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

By realizować cele Fundacji (w szczególności organizować festiwal filmowy xxx) Fundacja otrzymuje od instytucji publicznych (w szczególności od Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta) dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Otrzymywane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Fundację. Otrzymywane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze nie są przeznaczone bezpośrednio na pokrycie całości lub części ceny konkretnego świadczenia tj. nie mają bezpośredniego wpływu na cenę dostarczonych towarów czy świadczonych przez Fundację usług. Otrzymywane dotacje, subwencje i dopłaty o podobnym charakterze są wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z organizowanymi przez Fundację przedsięwzięciami tj. koszty podróży służbowych (bilety, hotele), nabycie praw do emisji filmów, koszty osobowe (wynagrodzenia z narzutami), najem powierzchni (kina, sale projekcyjne), koszty obsługi technicznej i biurowej, koszty marketingowe.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Fundacja w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT (świadczone za wynagrodzeniem usługi reklamowe i sponsoringowe w trakcie organizowanych przez Fundację festiwali filmowych oraz usługi kulturalne w zakresie wstępu na pokazy filmów wyświetlanych w trakcie organizowanych przez Fundację festiwali). W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Fundacja nie wykonuje czynności zwolnionych ani czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Usługi nabywane przez Fundację pozostające w związku z organizowanymi przez Fundację festiwalami filmowymi takie jak nabycie praw do emisji filmów, najem kin i sal projekcyjnych, usługi obsługi technicznej czy usługi reklamowe to usługi opodatkowane podatkiem VAT. Podatek należny generowany jest jednak co do zasady po stronie usługodawców (podmiotów świadczących te usługi), a nie Fundacji jako usługobiorcy. Wyjątek dotyczy jedynie tych sytuacji, gdy Fundacja z tytułu nabycia usług jest podatnikiem (np. w przypadku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Fundacja świadczy również usługi pozostające w związku z organizowanymi przez Fundację festiwalami filmowymi (np. usługi reklamowe i sponsoringowe w trakcie organizowanych przez Fundację festiwali filmowych oraz usługi kulturalne w zakresie wstępu na pokazy filmów wyświetlanych w trakcie organizowanych przez Fundację festiwali). Te usługi generują po stronie Fundacji jako usługodawcy podatek należny.

Będące przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 usługi nabywane przez Fundację pozostające w związku z organizowanymi przez Fundację festiwalami filmowymi takie jak nabycie praw do emisji filmów, najem kin i sal projekcyjnych, usługi obsługi technicznej czy usługi reklamowe to usługi wykorzystywane wyłącznie do wykonywania przez Fundację czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 1):

Czy dokonując zakupu towarów i usług innych niż wymienione w art. 88 ustawy o VAT, w tym zakupu towarów i usług sfinansowanych dotacją, subwencją i dopłatą o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Fundację tj. w szczególności usług pozostających w związku z organizowanymi przez Fundację festiwalami filmowymi takimi jak nabycie praw do emisji filmów, najmu kin i sal projekcyjnych, usług obsługi technicznej czy usług reklamowych, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku numerem 1):

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika VAT wprowadzają szczególne przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. art. 88 ustawy o VAT.

Podatnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób . ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Fundacji, dokonując zakupu towarów i usług innych niż wymienione w art. 88 ustawy o VAT, w tym zakupu towarów i usług sfinansowanych dotacją, subwencją i dopłatą o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Fundację tj. w szczególności usług pozostających w związku z organizowanymi przez Fundację festiwalami filmowymi takimi jak nabycie praw do emisji filmów, najmu kin i sal projekcyjnych, usług obsługi technicznej czy usług reklamowych, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń wskazane zostało w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy. Zgodnie z tym przepisem, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Reguła powyższa wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Oznacza to, że ograniczenie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony ma zastosowanie w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonywaniem zakupów towarów i usług innych niż wymienione w art. 88 ustawy o VAT, w tym zakupu towarów i usług sfinansowanych dotacją, subwencją i dopłatą o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Fundację, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie wiążą prawa do odliczenia podatku ze źródłem pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na zakup towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony. Przepisy ustawy o VAT nie wyłączają prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku dokonywania zakupów ze środków finansowych otrzymanych w postaci dotacji lub darowizn.

A zatem dla ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podstawowe znaczenie ma związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast bez znaczenia pozostaje źródło pochodzenia środków finansowych na pokrycie ww. wydatków. Jednak przy ustalaniu tego prawa należy mieć na uwadze ograniczenie wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Podsumowując, w przypadku spełnienia podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych Wnioskodawcy – będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT – stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących te zakupy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego dokonując zakupu towarów i usług innych niż wymienione w art. 88 ustawy o VAT, w tym zakupu towarów i usług sfinansowanych dotacją, subwencją i dopłatą o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Fundację tj. w szczególności usług pozostających w związku z organizowanymi przez Fundację festiwalami filmowymi takimi jak nabycie praw do emisji filmów, najmu kin i sal projekcyjnych, usług obsługi technicznej czy usług reklamowych, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ILPP1/4512-1-385/15-2/AI | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-422/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.