IBPP3/4512-616/15/UH | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji na terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków pn. „...”
IBPP3/4512-616/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. opodatkowanie
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (wpływ 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z 6 października 2015 r. (wpływ 12 października 2015 r.) oraz z 3 listopada 2015 r. (wpływ 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji na terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku z realizacją inwestycji na terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 6 października 2015 r. (wpływ 12 października 2015 r.) i z 3 listopada 2015 r. (wpływ 9 listopada 2015 r.) będącymi odpowiedzią na wezwanie organu z 25 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-616/15/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ... (Wnioskodawca) jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, a w konsekwencji posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Gmina przystępuje do realizacji inwestycji na terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków w .... Przedmiotowe zadanie pod nazwą „...” realizowane będzie w ramach projektu o nazwie „ ”. Projekt współfinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków wynika ze zmiany unijnej dyrektywy wodnej, powodziowej i ściekowej. Zgodnie z prawem wspólnotowym, państwa członkowskie są zobowiązane do ochrony i poprawy stanu wszystkich wód gruntowych i powierzchniowych rzek, jezior, kanałów oraz wód przybrzeżnych przez ograniczenie ilości związków azotu i fosforu w ściekach bytowych. W ramach inwestycji planowana jest naprawa aeratorów napowietrzających, montaż ściany stalowej uniemożliwiającej przedostawanie się surowych ścieków do osadnika wtórnego oraz zakup węzła higienizacji. Inwestycja pozwoli zmniejszyć ilość osadów ściekowych oraz stabilizację osadu bez ryzyka późniejszego zanieczyszczenia, usunięcie nieprzyjemnego zapachu osadów, przetworzenie osadu ściekowego do bioproduktu, zwiększenie suchej masy osadu, poprawa jego struktury, łatwiejszy transport i wysiew do gleby.

Gmina wydzierżawiła odpłatnie oczyszczalnię ścieków na podstawie umowy dzierżawy ... Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina. Dzierżawa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%. Czynsz dzierżawny płacony jest przez spółkę na podstawie wystawianych przez Gminę faktur VAT w okresach miesięcznych po wcześniejszym podpisaniu umowy. Oczyszczalnia ścieków nie będzie podlegała dalszej odsprzedaży.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pod nazwą „...” przewidziano na dzień 6 października bieżącego roku. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakupy poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą udokumentowane fakturami VAT, w których, jako nabywca będzie widniał Wnioskodawca.

Gmina przystępując do realizacji inwestycji pn. „...” działała z zamiarem wydzierżawienia ww. oczyszczalni ścieków ... Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w .... Kategoria czynności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) jest dzierżawa.

Po zakończeniu realizacji inwestycji, oczyszczalnia ścieków nadal będzie wydzierżawiana ... Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Obowiązek realizacji ww. projektu nakłada ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 594 ze zm.), a dokładnie art. 7 ust. 1 pkt 3, który brzmi „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych/zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z realizowanej inwestycji na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina uważa, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, czyli w tym przypadku Gminie, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z powyższym artykułem odliczenia musi dokonywać podatnik podatku VAT, a gmina takim podatnikiem jest oraz odliczeniu podlega wszystko to co w dalszej kolejności podlega czynnościom opodatkowanym, a nie zwolnionym. Przesłanka ta również zostaje spełniona.

Reasumując, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od faktur dotyczących inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z opisu sprawy, w ramach wykonywania zadań własnych należących do jednostek samorządu terytorialnego, Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji na terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków. Gmina wydzierżawiła odpłatnie oczyszczalnie ścieków Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków, która została wydzierżawiona Spółce z o.o. należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Gmina wskazała, że przystępując do realizacji inwestycji działała z zamiarem wydzierżawienia ww. oczyszczalni ścieków.

Analiza przywołanych regulacji prawnych na tle okoliczności sprawy prowadzi do stwierdzenia, że Gmina nabywając towary i usługi w związku z realizacją inwestycji, o której mowa we wniosku z zamiarem jej wykorzystywania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (dzierżawa), nabywała je do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu ust. 1 tego artykułu.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z modernizacją ww. oczyszczalni ścieków.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.