IBPP3/4512-605/15/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego wykonania dokumentacji dotyczącej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
IBPP3/4512-605/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji sanitarnej,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „....” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji sanitarnej oraz w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Gmina Miasto R – Urząd Miasta R) jednostka samorządu terytorialnego – jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: ..., zwanym dalej Podatnikiem.

Podatnik realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w tym również zadania powiatu – miasto na prawach powiatu (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.). Zadania w tym zakresie Prezydent Miasta R wykonuje przy pomocy Urzędu.

Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „...” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz dla budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie dokumentacji dla następujących zadań oznaczonych numerami 1, 2, 3 :

Zadanie 1. Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic D, R, L, P i B w R. Polega ono na opracowaniu dokumentacji projektowej dla rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na dokumentację projektową będą składać się materiały przedprojektowe, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, wniosek o pozwolenie na budowę.

Zadanie 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej S. Polega ono na opracowaniu dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci sanitarnej S w R na dwóch odcinkach. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zadanie 3. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. S. Polega ono na opracowaniu dokumentacji projektowej dla uporządkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującej koncepcję projektową; materiały przedprojektowe, dokumentację projektową: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Podatnik jest beneficjentem projektu. Wytworzona w ramach projektu dokumentacja dotycząca rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową będzie własnością podatnika.

Podatnik zawarł porozumie z M Spółka z o.o. (zwanym dalej M – spółka z 100% udziałem Podatnika), na mocy którego po uzyskania dofinansowania na realizację projektu dla wykonania dokumentacji, Podatnik zobowiązuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji dla zadań 1 i 3, natomiast M Sp. z o.o. zobowiązuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji dla zadania 2.

Podatnik będzie realizował zadania inwestycyjne nr 1 i 3 na podstawie przygotowanej w ramach projektu dokumentacji. Realizacja zadania 2. pn. „...” w zakresie – rozbudowy kanalizacji sanitarnej będzie powierzona M. W związku z realizacją zadania nr 2 przez M Podatnik wniesie opracowaną w ramach niniejszego projektu dokumentację dla tego zadania do spółki w formie aportu.

Pozostała dokumentacja przygotowana w projekcie dla zadań 1, 3 obejmująca kanalizację sanitarną i deszczową pozostanie na majątku Podatnika.

Podział kosztów dokumentacji na dwie części, tj. dotyczącą kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zostanie dokonany z zastosowaniem następującej metodologii:

 • długość całkowita kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 100%,
 • długość kanalizacji deszczowej – x%,
 • długość kanalizacji sanitarnej 100% – x%.

W ten sposób zostanie również ustalona kwota podatku VAT dotycząca kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Wszystkie zakupy towarów i usług w ramach wyżej wymienionego zakresu projektu dokonywane będą na rzecz Podatnika, który jest odrębnym podatnikiem VAT od swoich jednostek organizacyjnych i będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę Miasto R – Urząd Miasta R.

Zakupy dotyczące nakładów inwestycyjnych dla dokumentacji na kanalizację sanitarną związane będą z czynnościami opodatkowanymi, tj. z aportem.

Zakupy dotyczące nakładów inwestycyjnych na dokumentację kanalizacji deszczowej służyć będą realizacji własnych zadań Podatnika nałożonych ustawą o samorządzie gminnym i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pismem z 19 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że przedmiotem aportu do M Spółka z o.o. (M Sp. z o.o.) będzie również część dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadań 1 i 3 w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Własnością Wnioskodawcy pozostanie dokumentacja projektowa opracowana w projekcie dla zadań 1 i 3 obejmująca wyłącznie kanalizację deszczową. Część dokumentacji projektowej w ramach projektu dla zadań 1 i 3 dotycząca kanalizacji sanitarnej będzie przedmiotem aportu do M. Podatnik wniesie opracowaną w ramach niniejszego projektu dokumentację projektową, dotyczącą kanalizacji sanitarnej w formie aportu do M Sp. z o.o., co będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Dokumentacja projektowa dotycząca kanalizacji sanitarnej w ramach zadania nr 2 zostanie przekazana do M Sp. z o.o. bezpośrednio po realizacji tego projektu. Natomiast przekazanie przez Wnioskodawcę, w odpowiedniej części dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ramach zadań 1 i 3 projektu, nastąpi w przyszłości w wartości łącznej aportu wnoszonego do M Sp. z o.o., po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i oddaniu tej kanalizacji do użytkowania.

Projekt pn. „...” rozpoczął się we wrześniu 2013 r. i obejmuje zakupy dla wykonanej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji sanitarnej...
 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup dokumentacji związanej z wybudowaniem w przyszłości kanalizacji sanitarnej, ponieważ służyć będą czynnościom opodatkowanym z tytułu aportu. Przekazanie dokumentacji na zadanie 2 bezpośrednio po realizacji projektu, (jak i przekazanie wybudowanej w przyszłości kanalizacji sanitarnej), na której wartość składać się będzie również część wartości dokumentacji (zadanie nr 1 i 3) nastąpi w formie aportu do .... Przekazanie to będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, w zakresie zakupów dokumentacji w części dotyczącej wybudowania kanalizacji sanitarnej będzie przysługiwało Podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad 2.

Podatnikowi nie przysługuje natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup dokumentacji związanej z budową kanalizacji deszczowej, ponieważ zakupy te będą służyć realizacji własnych zadań publicznych, nałożonych przez art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Podatnik zadania te realizuje samodzielnie w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji i modernizacji. Zadanie to nie rodzi czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Podatnikowi w zakresie zakupów dokumentacji w części dotyczącej wybudowania kanalizacji deszczowej nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar czy usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją dokonującego określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dany podmiot ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podatnikami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m. in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji sanitarnej.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca wniesie opracowaną w ramach niniejszego projektu dokumentację dotyczącą kanalizacji sanitarnej do spółki z o.o. w formie aportu. Dokumentacja projektowa dotycząca kanalizacji sanitarnej w ramach zadania nr 2 zostanie przekazana do Spółki z o.o. bezpośrednio po realizacji tego projektu. Natomiast przekazanie przez Wnioskodawcę, w odpowiedniej części dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ramach zadań 1 i 3 projektu, nastąpi w przyszłości w wartości łącznej aportu wnoszonego do M Sp. z o.o., po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i oddaniu tej kanalizacji do użytkowania. Zakupy dotyczące nakładów inwestycyjnych dla dokumentacji na kanalizację sanitarną związane będą z czynnościami opodatkowanymi, tj. z aportem.

Wskazać należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostały spełnione, ponieważ Gmina działa w charakterze podatnika podatku VAT, a nabywane towary i usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej będą miały związek z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (czynności opodatkowane).

Zatem biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w zakresie zakupów dokumentacji w części dotyczącej wybudowania kanalizacji sanitarnej będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Kolejną wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego w części dotyczącej dokumentacji kanalizacji deszczowej, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu w części dotyczącej dokumentacji kanalizacji deszczowej z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wskazał, że zakupy dotyczące nakładów inwestycyjnych na dokumentację kanalizacji deszczowej służyć będą realizacji własnych zadań Wnioskodawcy nałożonych ustawą o samorządzie gminnym i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji deszczowej.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup dokumentacji związanej z budową kanalizacji deszczowej, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował dokonaną czynność aportu dokumentacji projektowej jako czynność opodatkowaną bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Wskazanie to jako element opisu stanu faktycznego nie było przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.