IBPP3/4512-574/15/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT, na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w związku z realizacją projektu – budowa medycznej platformy informacyjnej
IBPP3/4512-574/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie częściowe
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. szpital
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Ww. projekt został uzupełniony pismem z 21 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-574/15/JP

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny; dalej określany jako Szpital) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 • udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala,
 • udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Medycznego oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących
 • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
 • prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę i promocję zdrowia,
 • pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów na podstawie zawartych umów,
 • prowadzenie badań klinicznych na zlecenie innych podmiotów na podstawie odrębnych umów.

Szpital może również podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, dotyczącą kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala, jak również prowadzić działalność gospodarczą inną niż określona w ustawie o działalności leczniczej po uzyskaniu zgody Rektora Uniwersytetu Medycznego.

Z punktu widzenia rozliczania podatku VAT Szpital osiąga przychody ze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej.

Sprzedaż zwolniona związana jest z realizacją świadczeń w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa VAT) jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W miejscu świadczenia usług medycznych zwolnionych wykonywane są również świadczenia podlegające opodatkowaniu tj. badania kliniczne, badania naukowe, diagnostyka na cele inne, niż ochrona zdrowia, konsultacje dla ZUS, wojska, ekspertyzy, dokumentacja medyczna dla sądów i prokuratury. Poza tym Szpital osiąga również przychody opodatkowane z tytułu najmu powierzchni.

Szpital rozpoznaje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w następujący sposób (pod warunkiem spełnienia zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT):

 1. w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych – prawo obniżenia podatku nie przysługuje. W zakresie tym mieszczą się co do zasady komórki działalności podstawowej realizujące wyłącznie świadczenia w zakresie opieki medycznej (tj. wykonujące procedury medyczne zwolnione z podatku VAT), które nie są wykorzystywane do wykonywania świadczeń opodatkowanych. Powyższe dotyczy zakupów związanych z funkcjonowaniem oddziałów intensywnej opieki, bloków operacyjnych, Banku Krwi, Ambulatorium Izby Przyjęć.
 2. w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych – prawo obniżenia podatku przysługuje. W zakresie tym mieszczą się przede wszystkim wydatki związane z badaniami klinicznymi. W zakresie przypisania danych wydatków do działalności nie dającej (pkt a) i dającej (pkt b) prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, Szpital stosuje alokację bezpośrednią wydatków.
 3. w zakresie wydatków dotyczących kosztów, które związane są zarówno z działalnością dającą i nie dającą prawa do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony (działalnością „mieszaną” – opodatkowaną i zwolnioną, do której wykorzystywane są te same środki techniczne, administracyjne czy zasoby ludzkie), Szpitalowi przysługuje prawo częściowego obniżenia należnego podatku VAT ustalanego przy udziale proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy VAT.

Wskaźnik wielkości odliczenia na dany rok obliczany jest na podstawie struktury sprzedaży w roku poprzedzającym według zasad określonych w ustawie VAT (ust. 2-8 art. 90). Proporcja za rok 2014 wyniosła 2%.

Szpital jest w trakcie realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 (RPO W) w zakresie Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, tytuł projektu „...” (dalej w treści projekt UE). Projekt UE zakłada zwiększenie dostępu do e-usług poprzez doposażenie i modernizację infrastruktury informatycznej placówki medycznej oraz wdrożenie wysoce funkcjonalnego, zintegrowanego systemu informatycznego służącego obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych. Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej o wysokiej przepustowości, wyposażeniu Szpitala w nowoczesny sprzęt informatyczny, wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego służącego zarządzaniu Szpitalem, w tym: Medyczny Portal Informacyjny, Moduł Przychodnia, Moduł Pracownia Diagnostyki, Moduł Kolejki Oczekujących, Moduł Deklaracje POZ w części medycznej „białej” i Systemu Hurtownia Danych w części administracyjno-technicznej „szarej” oraz w oparciu o te elementy – uruchomieniu platformy e-usług medycznych.

W związku z realizacją ww. projektu UE Szpital został zobowiązany do przedłożenia interpretacji organu podatkowego potwierdzającego prawidłowość przyjętego przez Szpital systemu rozliczeń podatku VAT i prawa do odliczenia podatku we wskazanym przez Szpital zakresie. Powyższe jest związane z prawidłowym zaliczeniem podatku VAT w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1084/2006 „podatek od towarów i usług (VAT) może być wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy nie podlega zwrotowi, tzn. nie jest możliwe jego odzyskanie przez Beneficjenta”, „VAT może być uznany za kwalifikowany tylko i wyłącznie wówczas, gdy Beneficjentowi, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nie przysługiwało (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT”. „Wytyczne (...) stanowią, że w przypadku rozliczania VAT tzw. współczynnikiem sprzedaży, a więc w przypadku, gdy zakup służy zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, VAT nie będzie mógł być uznany za wydatek kwalifikowany”.

W kontekście przywołanych wytycznych, Szpital nie może skorzystać z prawa wyboru do nieodliczania podatku VAT (i uznania go za wydatek kwalifikowany) w sytuacji, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT.

W oparciu o art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 w powiązaniu z art. 90 ust. 10 pkt 2 oraz ww. wytyczne Szpital złożył oświadczenie, że będzie korzystał z prawa odliczenia części naliczonego podatku VAT (tj. zgodnie z ustaloną proporcją) od wydatków dot. realizacji ww. projektu UE związanych ze sprzedażą „mieszaną” w przypadku gdy nie będzie możliwości alokacji bezpośredniej wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Odliczona część podatku VAT nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, projekt dotyczy informatyzacji całego Szpitala – części „białej”(medycznej) i „szarej” (administracyjno-technicznej) to jest, co do zasady, wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala.

W związku z powyższym przypisanie wydatków związanych z realizacją ww. projektu UE i rozpoznanie prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego następuje w dwóch zakresach:

 1. w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych – prawo obniżenia podatku nie przysługuje;
 2. w zakresie wydatków związanych zarówno z działalnością dającą i nie dającą prawa do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony, Szpitalowi przysługuje prawo częściowego obniżenia należnego podatku VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT.

Jednocześnie nie wystąpi prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1, bowiem projekt w żadnym zakresie nie dotyczy wyłącznie czynności opodatkowanych.

Ponadto, pismem z 21 września Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego, wskazując następujące informacje:

We wniosku przedstawiono generalną zasadę stosowaną w Szpitalu dotyczącą odliczania podatku VAT tj. przyporządkowywanie nabywanych towarów i usług do dwóch kategorii czynności:

i) do czynności zwolnionych od podatku VAT (nie dających prawa do odliczenia podatku VAT),

ii) do czynności opodatkowanych i zwolnionych (tzw. działalność mieszana) – w przypadkach gdy Szpital nie jest w stanie odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związanej z poszczególnymi kategoriami czynności tj. odrębnie z czynnościami opodatkowanymi oraz odrębnie z czynnościami zwolnionymi.

W związku z realizacją projektu UE (e-zdrowie) nie wystąpiło nabycie towarów i usług, które Szpital mógłby alokować/przypisać do wykorzystania wyłącznie przy wykonywaniu czynności zwolnionych.

W związku z powyższym podatek VAT od zakupów towarów i usług dotyczących projektu UE (e-zdrowie) był odliczany na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT.

W odniesieniu do wydatków dotyczących projektu UE (e-zdrowie) związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną (tzw. mieszaną) Szpital nie był w stanie odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związanej z poszczególnymi kategoriami czynności tj. odrębnie z czynnościami opodatkowanymi oraz odrębnie z czynnościami zwolnionymi.

Gdyby istniała możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego to Szpital stosowałby takie rozwiązanie także przy realizacji przedmiotowego projektu UE (e-zdrowie).

Okres realizacji projektu:

i) data dokonania pierwszego zakupu – 5 września 2013 r.,

ii) data ostatniego zakupu (zakończenie rzeczowe realizacji) – 31 lipca 2015 r.

W fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca zawsze był wskazywany Szpital (Wnioskodawca).

Szpital uznał, że proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za lata, w których projekt był realizowany wynosi 2%.

We wniosku wskazano, że proporcja za 2014 r. wyniosła 2%. Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że proporcja za 2013 r. wyniosła również 2%.

W trakcie realizacji projektu UE Szpital nie korzystał z prawa określonego w art. 90 ust. 10 pkt 2. ustawy VAT.

Zawarte we własnym stanowisku sformułowania :

i) „Nie wystąpi prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1, bowiem projekt w żadnym zakresie nie dotyczy wyłącznie czynności opodatkowanych” zostało użyte w kontekście braku możliwości przypisania jakiegokolwiek nabycia towarów i usług związanych z realizowanym projektem wyłącznie do czynności opodatkowanych tj. umożliwiających odliczenie całego (100%) podatku VAT wynikającego z faktur VAT. Zgodnie z sugestią zawartą w wezwaniu do uzupełnienia wniosku treść stanowiska Szpitala (Wnioskodawcy) w przedmiotowym zakresie uległa zmianie.

ii) „... na podstawie art. 90 ust. 1 i ust. 2 w powiązaniu z art. 90 ust. 10 pkt 2” miało na celu doprecyzowanie zakresu podstawy prawnej dotyczącej rozpatrywanego zagadnienia, szczególnie w kontekście uwzględnienia podatku VAT (nieodliczonego) jako wydatku kwalifikowanego w projektach finansowanych ze środków UE.

Przywołanie powyższej podstawy prawnej nie oznacza, że Szpital korzysta z tego prawa.

Zwłaszcza w kontekście wytycznych w zakresie wydatków kwalifikowanych dotyczących podatku VAT naliczonego, zgodnie z którymi beneficjent nie może skorzystać z prawa wyboru do nieodliczania podatku VAT i uznania go za wydatek kwalifikowany.

W opisie stanu faktycznego Szpital wskazał, że proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za 2014 r. wyniosła 2%. Dodatkowo Szpital doprecyzował informacje o stosowanej w latach realizacji projektu proporcji.

W związku z powstałymi wątpliwościami Szpital wyjaśnia, że w latach realizacji projektu nie korzystał z prawa określonego w art. 90 ust. 10 pkt 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 września 2015 r.):

Czy w związku z realizacją projektu UE właściwe jest stanowisko polegające na tym, że Szpitalowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków (z uwagi na brak możliwości odrębnego określenia kwot podatku związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną od podatku VAT) ponoszonych na realizację projektu na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 września 2015 r.):

W związku z realizacją projektu UE Szpitalowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków (z uwagi na brak możliwości odrębnego określenia kwot podatku związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną od podatku VAT) ponoszonych na realizację projektu na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyrażoną w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot związanych z czynnościami opodatkowanymi, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zakres odliczenia podatku naliczonego, modyfikowany na podstawie powyższych regulacji, uzależniony jest od przyporządkowania działalności podatnika do dwóch kategorii czynności. Do pierwszej z nich zaliczyć należy czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (co do zasady, świadczenie usług oraz sprzedaż towarów opodatkowanych). Z kolei druga kategoria obejmuje czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (czynności zwolnione od podatku).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w okresie od 5 września 2013 r. do 31 lipca 2015 r., realizował projekt pn. „...”. Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT oraz zwolnione od podatku. Z opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że w związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokonał nabyć towarów i usług, których nie był w stanie alokować/przypisać odrębnie do czynności opodatkowanych lub zwolnionych od podatku („W związku z realizacją projektu nie wystąpiło nabycie towarów i usług, które Szpital mógłby alokować/przypisać do wykorzystania wyłącznie przy wykonywaniu czynności zwolnionych.”).

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi czy postępuje prawidłowo odliczając podatek VAT na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT z uwagi na brak możliwości odrębnego określenia kwot podatku związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną.

Jak już wcześniej wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych kategorii czynności (opodatkowanych i zwolnionych), kwotę podatku naliczonego do odliczenia winien określić zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 90 ust. 3.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, w odniesieniu do wskazanych wydatków nabywanych na potrzeby realizacji projektu, które dotyczą zarówno czynności opodatkowanych VAT jak i czynności zwolnionych od tego podatku, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy brak jest obiektywnej możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z poszczególnymi czynnościami, Wnioskodawcy w odniesieniu do tych wydatków przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. W niniejszym rozstrzygnięciu nie dokonano oceny braku możliwości przyporządkowania zakupów do poszczególnych kategorii czynności lecz okoliczność ta została przyjęta jako element stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-574/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.