IBPP3/4512-514/15/KS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni związanej z kanalizacją deszczową, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej
IBPP3/4512-514/15/KSinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), uzupełniony pismem z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni związanej z kanalizacją deszczową – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni związanej z kanalizacją deszczową oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej. Wniosek został uzupełniony pismem z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 18 sierpnia 2015 r. nr IBPP3/4512-514/15/KS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z 26 sierpnia 2015 r.):

Przedmiotem projektu pn. „X” będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji X w zakresie:

 1. budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej,
 2. modernizacji oczyszczalni ścieków,
 3. budowy systemu zaopatrzenia w wodę.

Zakres dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólno-spławnej:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólno-spławnej. Zakres robót obejmuje: budowę nowej kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejącej o długości ok. 14,750 km, przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną o długości ok. 9,852 km, modernizację rowu otwartego o długości 0,255 km oraz renowację bezwykopową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej o długości ok. 1,620 km, odtworzenie nawierzchni dróg o łącznej powierzchni ok. 123 tyś. m2.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, wstępną koncepcję kanalizacji deszczowej, materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski.

Zakres dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie obejmowała modernizację gospodarki osadowej oraz budowę zbiornika retencyjnego ścieków. Modernizacja gospodarki osadowej obejmuje: suszarnię słoneczną osadów ściekowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz stację odwadniania i płukania osadów z czyszczenia kanalizacji.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski.

Zakres dokumentacji projektowej w zakresie budowy systemu zaopatrzenia w wodę:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy systemu zaopatrzenia w wodę. Budowa systemu zaopatrzenia w wodę polegała będzie na budowie 16 studni ujęciowych wód podziemnych wraz z rurociągami o długości ok. 8 km przesyłającymi wodę surową do stacji uzdatniania wody oraz modernizację układu technologicznego istniejącej stacji uzdatniania wody (napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie).

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski.

Ponadto 27 maja 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą: firmą K. P. G. „X” Sp. z o.o. z siedzibą w K. na opracowanie koncepcji ujęcia wody podziemnej wraz z sieciami infrastruktury technicznej, opracowaniem projektu robót geologicznych oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.. Planowany termin wykonania koncepcji to 30 kwietnia 2015 r.

Miejsce realizacji projektu: aglomeracja X:

Kosztami kwalifikowanymi w ramach projektu będą koszty netto na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zakresów projektu zgodnie z przygotowanymi Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanymi przez Beneficjenta, tj.:

1.opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji X w zakresie:

 1. budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej: 2 291 758,00 zł, w tym: dokumentacja w zakresie kanalizacji deszczowej: 975 325,00 zł; kanalizacji sanitarnej: 762 888,00 zł; odtworzenia nawierzchni dróg: 553 545,00 zł
 2. modernizacji oczyszczalni ścieków: 600 000,00 zł
 3. budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 762 500,00 zł.

2.opracowanie koncepcji ujęcia wody podziemnej wraz z sieciami infrastruktury technicznej: 118 800,00 zł.

Przedsięwzięcie mające na celu modernizację gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji X planuje się zrealizować w podziale na etapy.

Wnioskodawcą zakresu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w zakresie kanalizacji sanitarnej, będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest spółką powołaną do wykonywania zadań własnych gminy i 100% udziałów pozostaje w posiadaniu Gminy X. MPGK będzie jednocześnie właścicielem i operatorem powstałej infrastruktury. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana spółce w aporcie.

W przypadku budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w zakresie kanalizacji deszczowej wnioskodawcą, właścicielem oraz operatorem powstałej infrastruktury będzie Gmina X gdyż odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta jest zadaniem własnym gminy.

W zakresie budowy systemu zaopatrzenia w wodę wnioskodawcą i właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina X, ale infrastruktura wodociągowa zostanie wniesiona aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w X w zamian za objęcie udziałów przez Gminę X. Infrastruktura zostanie wniesiona jako aport niepieniężny na własność MPGK .

Wartość zadań inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem w wodę w projekcie nie przekracza 25% wartości planowanego przedsięwzięcia, obejmującego roboty budowlane, planowane do realizacji na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z przewidywanymi kosztami robót budowlanych, ustalonymi w oparciu o analizę cen rynkowych, koszt budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wynosi: 56.906.060 zł netto, koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wynosi: 12.000.000 zł netto, a koszt budowy systemu zaopatrzenia w wodę wynosi: 15.250.000 zł netto.

Ponadto pismem z 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

W ocenie Wnioskodawcy drogi wchodzące w zakres projektu mają status dróg dojazdowych, lokalnych lub zbiorczych (D, L i Z) i posiadają odpowiednie parametry konstrukcyjne jezdni. W wyniku działań Wnioskodawcy ww. drogi nie zmienią dotychczasowego statusu drogi oraz przypisanych do nich odpowiednich parametrów.

Roboty budowlane prowadzone metodą rozkopową lub przewiertową. Przy zastosowaniu metody rozkopowej, która będzie stosowana w większości przypadków, droga będzie odtworzona do parametrów danej klasy drogi (łącznie z nawierzchnią). Przy metodzie przewiertowej nie będzie konieczności odtworzenia nawierzchni drogowej. Zatem zdaniem Wnioskodawcy nakłady na odtworzenie nawierzchni dróg według założeń koncepcyjnych nie będą stanowiły nakładów na wytworzenie nieruchomości zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054). Również w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym zdaniem Wnioskodawcy wydatków na odtworzenie nawierzchni dróg nie będzie można zaliczyć do wartości środka trwałego jakim jest sieć sanitarna czy deszczowa.

Towary i usługi, które będą zakupione w celu odtworzenia nawierzchni dróg, o których mowa we wniosku, są związane z odbudową dróg uszkodzonych w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Gmina nie jest w stanie przypisać odrębnie zakupów towarów i usług związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i odrębnie do celów innych niż działalność gospodarcza.

Gmina X w fakturach dokumentujących dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu będzie figurować jako nabywca.

Termin realizacji projektu pn. „X” – 31 grudzień 2015 r.

Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał kanalizacji deszczowej do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Gmina X nie będzie pobierała opłat z tytułu udostępniania lub funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Na usługi odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej nie będą zawierane umowy cywilnoprawne.

Dokumentacja dot. kanalizacji sanitarnej opisana we wniosku będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług - ponieważ zostanie przekazana aportem.

Gmina X sama nie będzie świadczyła usług odprowadzania ścieków i nie będzie wystawiać faktur i odprowadzać podatku VAT z tego tytułu.

Wnioskodawca wskazał również, że dokumentacja projektowa dotycząca m.in. kanalizacji sanitarnej zostanie wniesiona aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w X, który generuje podatek należny od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni związanej z kanalizacją deszczową...
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą kanalizacji sanitarnej i odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1 Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni, ponieważ działanie to jest związane ściśle ze sferą publiczną, niepodlegającą pod ustawę o VAT (art. 15 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług - tj. z dnia 29 lipca 2011 r. Dz.U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Ad. 2 Gmina ma prawo zgodnie z art. 86 ust 7b ustawy do odliczenia podatek VAT związany z wydatkami na dokumentację dot. kanalizacji sanitarnej i odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni związanej z kanalizacją deszczową -jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej – jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w tym na odtworzenie nawierzchni związanej z kanalizacją deszczową.

Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że realizacja ww. inwestycji, nie miała związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2. Inwestycja była bowiem wykonywana w ramach zadań własnych Gminy tj. w ramach czynności pozostających poza zakresem VAT. Oznacza to, że w chwili nabycia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji Gmina nie działała w charakterze podatnika VAT. Wnioskodawca stwierdził, że nie będzie wykorzystywał kanalizacji deszczowej do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie pobierał opłat z tytułu udostępniania lub funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Gmina podkreśliła także, że na usługi odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej nie będą zawierane umowy cywilnoprawne.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji dotyczącej odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji związanej z odtworzeniem nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej.

Należy stwierdzić, że towary i usługi nabywane przez Gminę związane z nawierzchnią drogową dotyczyć będą tylko odtworzenia nawierzchni dróg uszkodzonych w efekcie prowadzonej inwestycji, czyli przywrócenia ich do stanu pierwotnego. Z treści wniosku nie wynika by Gmina podejmowała jakiekolwiek inne działania w zakresie uszkodzonych dróg związane ze zmianą w dotychczasowych parametrach technicznych tych dróg np. zmiana szerokości jezdni, zmiana długość drogi, zmiana nośności itp. Gmina wskazała natomiast, że „droga będzie odtworzona do parametrów danej klasy drogi (łącznie z nawierzchnią)”.

Wobec powyższego należy przyjąć, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji dotyczącej odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji związanej z odtworzeniem nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestii braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem dokumentacji dotyczącej odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji deszczowej braku jest prawidłowe, natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą odtworzenia nawierzchni dróg związanej z budową kanalizacji sanitarnej jest nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na dokumentację dotyczącą kanalizacji sanitarnej wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-514/15/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.