IBPP3/4512-504/16-1/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 lipca 2016 r. (data wpływu 28 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących prac i usług związanych z realizacją projektu „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących prac i usług związanych z realizacją projektu „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Miasto xxx będzie realizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: 11. Cyfrowe xxx dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt: „xxx”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem R, w oparciu o porozumienie nr xxx zawarte w dniu 29 września 2015 r. Zgodnie z zapisami projektu Liderem będzie Miasto R., a Miasto będzie partnerem. Każdy z partnerów obowiązany został do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację projektu. Faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane osobno na Partnera (Miasto) i Lidera (Miasto R.) i płacone przez nich w zakresie własnych
wydatków / budżetów. Po zakończeniu inwestycji majątek oraz produkty powstałe w trakcie realizacji projektu będą stanowiły własność stron dokonujących płatności. Celem projektu „xxx” zaplanowanego do realizacji przez Miasto R. i Wnioskodawcę, jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości, takich jak:

  • dostęp do zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,
  • aplikacje front – office o zwiększonej funkcjonalności udostępnianych mieszkańcom R. i XXX – przez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowania serwisów do europejskiego standardu dostępności WCAG 2.0 (standard budowy serwisów internetowych dostępnych dla wszystkich).

Ostatecznym celem projektu jest świadczenie przez Wnioskodawców e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości. W wyniku realizacji projektu Urząd Miasta R udostępni Miastu xxx usługę wewnątrz administracyjną (usługę WMS) oraz do systemu informacji przestrzennej powiatu wodzisławskiego i regionalnego systemu informacji przestrzennej ORSIP. Przedmiotowy projekt w zakresie systemów teleinformatycznych zakłada wdrożenie w Urzędzie Miasta następujących nowych rozwiązań dedykowanych użytkownikom publicznym: jeden nowy geoportal, jeden portal komunikacji społecznej.

Dodatkowo istniejący już system informatyczny pn. e-Urząd zostanie zmodernizowany. Serwisy udostępnione mieszkańcom będą dostosowane do europejskiego standardu dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób korzystających z urządzeń mobilnych.

Wdrożenie publicznego geoportalu ma na celu zwiększenia dostępności e-usług publicznych przez uzyskanie możliwości wizualizacji opracowanych w ramach projektu baz danych w przestrzeni oraz ich redystrybucji wewnątrz urzędu, a także dla odbiorców publicznych za pomocą wdrażanych w ramach projektu e-usług (w wyniku realizacji mieszkańcom mogą zostać udostępnione np. dane o istniejących i planowanych utrudnieniach w ruchu, wykaz terenów inwestycyjnych, informacje o obwodach szkolnych, archiwum zdjęć z obszaru miasta)

Wdrożenie portalu komunikacji społecznej ma na celu umożliwienie mieszkańcom składania wniosków do budżetu obywatelskiego.

Wdrożenie nowych funkcjonalności w ramach istniejącego systemu e-Urzędu ma na celu zwiększenie dostępności do e-usług (WCAG, ePUAP/SEKAP) i możliwości analitycznych.

W celu realizacji ww. funkcji zakupiony zostanie nowy niezbędny sprzęt (serwer, komputery).

W efekcie wdrożeń zostaną uruchomione e-usług. W tym usługi o stopniu dojrzałości „trzy” tj. dwustronna interakcja (usługa zgłaszania uwag i problemów, usługa zgłaszania i obsługi propozycji do budżetu obywatelskiego), usługi o stopniu dojrzałości „cztery” tj. transakcja (płatność za podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych; płatność za podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych; płatność za podatek od środków transportowych; płatność za opłata za odbiór odpadów komunalnych). Dodatkowo w ramach całego projektu planuje się wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do możliwości świadczenie usług o najwyższym stopniu dojrzałości „pięć” tj. personalizacja.

Efekty realizacji projektu, w postaci dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych usług elektronicznych online będzie nieodpłatne, A ponadto realizacja projektu: „xxx” jest związana z wykonywaniem zadań publicznych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 17, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446).

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, również tymi, które są wykonywane jako zadania własne gminy. W wyniku realizacji projektu Miasto nie będzie osiągało żadnego przychodu. Miasto nabywając towary i usługi celem realizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej.

Miasto jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Termin realizacji projektu przewiduje się na lata 2016-2017. W roku 2015 została opracowana dokumentacja aplikacyjna. Na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu jako nabywca wskazane jest Miasto. Do tej pory nie odliczono podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miasto ma możliwość obniżenia należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu: „xxx”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących prac i usług związanych z realizacją projektu „xxx” z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się podatników władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie i zawartych umów cywilnoprawnych.

Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w tym i zwłaszcza w art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie”) Zainteresowany wnioskuje, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczające poza te działania działalność gospodarczą.

Z treści przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Działania podjęte podczas realizacji projektu: „xxx” nie stanowią czynności zmierzających do wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy, gdyż wszystkie powstałe usługi publiczne będą udostępniane nieodpłatnie. Zakupione towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W wyniku realizacji projektu Miasto nie będzie osiągało żadnego przychodu. Zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, również tymi, które są wykonywane jako zadania własne gminy. Miasto nabywając towary i usługi celem realizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej. Zatem towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadań w ramach przedmiotowego projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Lidera Projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.