IBPP3/4512-498/15/KS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usługi dzierżawy oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
IBPP3/4512-498/15/KSinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. proporcja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi dzierżawy oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi dzierżawy oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Gmina P. (Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca wykonuje szereg zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych ustawami.

Do zadań Gminy należy m.in. zapewnienie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochrona środowiska.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, przy czym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

W celu realizacji zadań związanych m.in. z ochroną wód powierzchniowych i zapewnieniem odbioru ścieków Wnioskodawca wraz z Gminą P. powołał Związek Międzygminny P. – P. ds. Ochrony Wód (dalej jako: Związek). Związek posiada odrębną od obu Gmin członkowskich osobowość prawną i jest czynnym podatnikiem VAT. Związek prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i posiada własne organy, którymi są Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku. Nadwyżka finansowa powstała w wyniku działalności Związku nie podlega podziałowi miedzy członków Związku.

Zadania związku obejmują m.in. odbiór ścieków od podmiotów z terenu działania związku, kontrolę jakości odprowadzanych ścieków, eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną.

Tym samym, Wnioskodawca wraz z Gminą P. korzysta z pośrednictwa Związku przy wykonywaniu zadań w zakresie zbiorowego odbioru ścieków. Związek podpisuje umowy z podmiotami, na rzecz których świadczy usługi odprowadzania ścieków i rozlicza VAT z tytułu świadczonych usług kanalizacyjnych. Opracowuje również oraz zatwierdza taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Eksploatuje także infrastrukturę kanalizacyjną.

W latach 2014-2015 Wnioskodawca realizował inwestycję pod nazwą „X” - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości C. (dalej jako: „Infrastruktura”).

Zakończenie inwestycji ma nastąpić w czerwcu 2015 r. Następnie mają rozpocząć się prace polegające na przyłączeniu kolejnych posesji do nowowybudowanej Infrastruktury. Oddanie Infrastruktury do użytkowania nastąpi zatem w nieodległej przyszłości i zostanie udokumentowane dowodem księgowym OT („X”) - dokumentującym przyjęcie przez Wnioskodawcę Infrastruktury do używania.

Jak już zostało wskazane powyżej, usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy są świadczone przez Związek. Posiada on do tego niezbędne kompetencje oraz zasoby. Wnioskodawca od początku przeprowadzenia inwestycji był zatem świadomy, że nie będzie sam eksploatować Infrastruktury (w szczególności ze względu na brak odpowiednich zasobów i doświadczenia w tym zakresie). W związku z powyższym Wnioskodawca planował udostępnienie Związkowi infrastruktury w formie odpłatnej dzierżawy najmu - w celu zapewnienia Związkowi możliwości świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy oraz jej mieszkańców.

W tym celu Wnioskodawca podpisał ze Związkiem list intencyjny, na mocy którego Strony zobowiązały się do zawarcia umowy odpłatnej dzierżawy niezwłocznie po oddaniu Inwestycji do użytkowania. Na podstawie umowy Związek będzie zobowiązany do zapłaty czynszu na rzecz Gminy z tytułu udostępnienia mu Infrastruktury w celu świadczenia przez ten Związek usług odprowadzania ścieków. Z tego tytułu Wnioskodawca wystawiać będzie na Związek faktury VAT, wykazując na nich podatek VAT należny. Wybudowana Infrastruktura w całości będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz Związku - nie będzie wykorzystywana do innych celów przez Wnioskodawcę.

Równocześnie, umowy z odbiorcami ścieków Związek będzie zawierać we własnym imieniu. Za usługę odprowadzania ścieków Związek pobierać będzie wynagrodzenie podlegające VAT.

Faktury dokumentujące zakupy związane z budową Infrastruktury są wystawiane na Wnioskodawcę. Gmina dokonuje płatności za te faktury, a wybudowana Infrastruktura zostanie uznana za środek trwały Gminy (co, jak już wyżej wspomniano, zostanie udokumentowane dowodem księgowym OT potwierdzającym przyjęcie przez Wnioskodawcę Infrastruktury do używania).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy odpłatna dzierżawa Infrastruktury na rzecz Związku stanowi czynność opodatkowaną VAT podlegającą stawce tego podatku w wysokości 23%...
  2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę Infrastruktury...

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatna dzierżawa Infrastruktury na rzecz Związku stanowi czynność opodatkowaną VAT podlegającą stawce tego podatku w wysokości 23%.

2.Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę Infrastruktury.

Ad. 1

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przez działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, mimo że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, gminy (jako organy władzy), co do zasady, nie są podatnikami VAT, to w przypadku podejmowania działań w oparciu o umowy cywilnoprawne należy uznać je za podatników tego podatku. Typowym przykładem, w których gmina działa na podstawie umowy cywilnoprawnej jest sprzedaż lub wynajem nieruchomości.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca od początku inwestycji miał zamiar oddać Infrastrukturę w odpłatną dzierżawę na rzecz Związku w celu zapewnienia Związkowi możliwości świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków.

W wykonaniu tego zamiaru oraz w celu formalnego potwierdzenia zgodnej intencji Stron co do objęcia umową dzierżawy Infrastruktury, podpisały one odpowiedni list intencyjny – co nastąpiło jeszcze przed oddaniem inwestycji do użytkowania.

Na podstawie przyszłej umowy (która zostanie podpisana po oddaniu Infrastruktury do użytkowania) Wnioskodawca powierzy Związkowi Infrastrukturę w dzierżawę i będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Gmina oddając odpłatnie Infrastrukturę w dzierżawę będzie działała na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy zawierający odpłatne umowy cywilnoprawne. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy będzie ona w tym zakresie podatnikiem VAT, gdyż jej działanie objęte jest wyjątkiem wskazanym w przepisie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (nie ulega przy tym wątpliwości, że oddając Infrastrukturę w dzierżawę, Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT).

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych, przykładowo w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 r., nr IPTPP2/443-225/14-5/MR oraz z dnia 3 grudnia 2014 r., nr ILPP1/443-800/ 14-2/NS, jak również Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 maja 2014 r., nr IBPP2/443-114/13/KO.

W związku z powyższym, należy uznać, że Gmina wydzierżawiając (wynajmując) za wynagrodzeniem Infrastrukturę Związkowi, będzie działać w charakterze podatnika VAT.

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT jedną z czynności opodatkowanych jest świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, odpłatne wydzierżawienie Infrastruktury na rzecz Związku jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji czynnością opodatkowaną w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT.

W odniesieniu do czynności odpłatnej dzierżawy Infrastruktury, zdaniem Wnioskodawcy, nie znajdują zastosowania obniżone stawki podatkowe przewidziane w przepisach o VAT ani stawka 0%. Nie stosuje się do nich również zwolnienia od VAT. W konsekwencji, czynność ta powinna być opodatkowaną podstawową stawką VAT (obecnie 23%). Oznacza to w szczególności, że faktury wystawiane przez Wnioskodawcę na Związek powinny zawierać podatek należny obliczony z uwzględnieniem wskazanej stawki.

Ad. 2

Opierając się na brzmieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika VAT oraz
  • pozostają w związku z wykonywanymi przez tego podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca w analizowanej sytuacji spełnia obie ze wskazanych powyżej przesłanek. Po pierwsze, Gmina dokonała wydatków inwestycyjnych na budowę Infrastruktury na swoją rzecz (w szczególności faktury zostały wystawione na Gminę i sfinansowane przez Gminę). Po drugie, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na Infrastrukturę mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. odpłatnym wydzierżawieniem Infrastruktury na rzecz Związku. Innymi słowy, Infrastruktura będzie służyła Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając zatem na uwadze powyższe, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem Infrastruktury.

Wnioskodawca jest przy tym świadomy pewnych ograniczeń dotyczących prawa od odliczenia podatku naliczonego wynikających z samej ustawy o VAT (w szczególności art. 88 ustawy). Niezależnie zatem od faktu, że Gminie, zgodnie z powyższymi rozważaniami przysługuje, co do zasady, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem Infrastruktury, to każdy wydatek powinien być dodatkowo przeanalizowany pod kątem ewentualnych ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia wskazanych w przepisach o VAT.

Należy jednocześnie podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego w podobnych stanach faktycznych zostało potwierdzone w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1417/14/MN wydanej dla Gminy, która zamierza przekazać w odpłatną dzierżawę spółce komunalnej infrastrukturę, wskazał że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2014 r., nr IBPP1/443-1117/13/DK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, podkreślił, że skoro Gmina ponosi wydatki z zamiarem ich wykorzystania do działalności opodatkowanej to będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Podobne stanowisko zostało wyrażone również w interpretacjach indywidualnych:

Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 lipca 2014 r., nr IPTPP2/443-412/14-3/IR; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 maja 2013 r., nr IBPP3/443-197/13-5/PR; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 marca 2013 r., nr IBPP3/443-1351/12/AŚ; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2012r., nr IPTPP4/443-349/12-4/ALN; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 marca 2012r., nr IPTPP2/443-873/11-4/PR; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 r., nr IPTPP1/443-915/11-3/MW;

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z odpłatną dzierżawą Infrastruktury na rzecz Związku, Gminie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową tej Infrastruktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

W art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazano, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin (art. 64 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu (art. 64 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Na mocy art. 64 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną (art. 65 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Stosownie do art. 68 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.

Ad. 1

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania usług dzierżawy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji inwestycji.

W kontekście powyższych przepisów, udostępnienie infrastruktury która jest efektem zrealizowanej inwestycji w zamian za opłatę (czynsz dzierżawny) jest świadczeniem wzajemnym, a tym samym spełnia definicje odpłatnego świadczenia usług.

Zaznaczenia wymaga, że z tytułu wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych jednostki samorządu terytorialnego nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki.

W konsekwencji z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla czynności dzierżawy Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Z powyższych unormowań wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 199 ust. 7, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy).

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku od podatku, dla usług odpłatnej dzierżawy, w związku z czym, usługi te podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, w wysokości 23%.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że odpłatna dzierżawa Infrastruktury na rzecz Związku przez Wnioskodawcę jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej tj. 23%.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej, tj. 23%, jest prawidłowe.

Ad. 2

Przechodząc do kolejnego zagadnienia podniesionego we wniosku wskazać należy, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (dzierżawa).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.