IBPP3/4512-445/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji przez Miasto projektu polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 czerwca 2015r. (data wpływu czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-445/15/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 26 czerwca 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) jest beneficjentem, który realizuje projekt pn. „...”. W ramach projektu, Gmina uzbroiła wolne tereny inwestycyjne usytuowane na działce o łącznej powierzchni 8,6014 ha. Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem jest położona w północnej części Miasta, przylega do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których usytuowany jest Park Przemysłowo-Technologiczny. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren, na którym zlokalizowana została inwestycja, przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną. W ramach inwestycji wykonano:

 • ciąg ulic łączących teren zabudowy usługowo-produkcyjnej z drogą wojewódzką,
 • obustronne ciągi piesze i rowerowe,
 • sieć wodociągową,
 • kanalizację sanitarną,
 • kanalizację deszczową dla odwodnienia projektowanych dróg,
 • sieć energetyczną – stacja transformatorowa 400 kVA wraz z agregatem prądotwórczym,
 • oświetlenie terenu,
 • kanalizację teletechniczną,
 • urządzenia zabezpieczające infrastrukturę.

Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, zapewnienie korzystnych warunków dla lokalizowania działalności gospodarczej przez potencjalnych przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami m.in. Strategii Miasta do zadań Miasta należy wsparcie dla przedsięwzięć służących przedsiębiorczości, jej promocji a także tworzeniu właściwej infrastruktury, ułatwiającej funkcjonowanie przedsiębiorczości w mieście.

Po zakończeniu realizacji projektu Gmina zamierza sprzedać ww. działkę w całości lub podzieloną zgodnie z układem dróg dojazdowych inwestorom chcącym zlokalizować swoją firmę na terenie miasta, z wyłączeniem infrastruktury powstałej w ramach projektu tj. elementów wymienionych powyżej. Powstałe w ramach inwestycji uzbrojenie pozostaje własnością Gminy. Beneficjent projektu ponosić będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją oraz bieżącym utrzymaniem wybudowanej infrastruktury.

Planowane jest przekazanie powstałej infrastruktury w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu w oparciu o jeden z dwóch zaproponowanych wariantów:

 • na podstawie decyzji administracyjnej jednostce organizacyjnej miasta posiadającej oddzielną podmiotowość podatkową,
 • na podstawie otwartego przetargu nieograniczonego operatorowi zewnętrznemu.

W obydwu przypadkach przekazanie nastąpi nieodpłatnie, zaś beneficjent będzie zabezpieczał w budżecie oraz przekazywał corocznie przez okres 5 lat zarządzającemu środki na utrzymanie powstałej infrastruktury. Po oddaniu w zarządzanie całej nowo powstałej infrastruktury z uwzględnieniem jednego z dwóch powyższych wariantów przekazania, nowo wybrany operator wyłoni dostawców niezbędnych mediów dla uzbrajania nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego. Powstała sieć przesyłowa zostanie przekazana przez podmiot zarządzający wybranym w ramach przetargu nieograniczonego dostawcom odpłatnie. Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenia generującego podatek należny.

W piśmie z 26 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

Ad. 1.

Z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie budowy środków trwałych (tj. budowy dróg, ciągów pieszych i rowerowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń zabezpieczających infrastrukturę), Gmina nie zamierzała wykonywać czynności polegających na wykorzystywaniu powstałych w ramach projektu obiektów w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a tym samym nie miała zamiaru wykorzystywać ich dla celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Ad. 2

Obecnie, od momentu zakończenia inwestycji, powstała infrastruktura pozostaje własnością Gminy. W przyszłości planowane jest nieodpłatne przekazanie powstałych środków trwałych jednostce organizacyjnej Gminy posiadającej oddzielną podmiotowość podatkową, na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd. Jednostka organizacyjna na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoni dostawców niezbędnych mediów dla uzbrojonych nieruchomości. Powstała sieć przesyłowa zostanie przekazana przez jednostkę organizacyjną wybranym dostawcom odpłatnie. Ewentualne przychody z tytułu udostępnienia (najmu, dzierżawy, służebności) sieci wodociągowej, transformatorowej, sanitarnej i teletechnicznej będzie pobierać jednostka organizacyjna. W takim przypadku to jednostka organizacyjna, a nie Gmina wystąpi w charakterze podatnika VAT. Pozostałe elementy infrastruktury, tj. drogi publiczne, ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa będą ogólnodostępne, użytkownicy będą korzystać z nich nieodpłatnie. Po stronie Gminy zatem nie zaistnieją czynności generujące podatek należny.

Ad. 3

Zakupione w ramach realizacji inwestycji towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ad. 4

Realizacja projektu była związana z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznoprawnych, nałożonych przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Realizacja zadań własnych w przedmiotowym projekcie dotyczyła w szczególności zapewnienia ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz działalność w zakresie telekomunikacji. Ponadto, zakwalifikowanie projektu do zadań własnych Gminy wynika również z art. 25 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, określającego zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości, które polega m.in. na wyposażaniu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Ad.5

W ocenie Gminy, wydatki poniesione na realizację inwestycji związane są z czynnościami niepodlegającymi VAT – nieodpłatne przekazania w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy.

Ad. 6

Projekt w zakresie rzeczowym był realizowany od 17 maja 2012 r. do 5 listopada 2014 r. (od daty poniesienia pierwszego wydatku do daty podpisania ostatniego protokołu odbioru). W zakresie finansowym realizację projektu rozpoczęto 4 listopada 2013 r. (podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013), a zakończono 11 lutego 2015 r. (data poniesienia ostatniego wydatku w projekcie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu, w tym podatku związanego z budową sieci wodociągowej, transformatorowej i sanitarnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy, nie będzie przysługiwało jej prawo odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu, gdyż nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z tą infrastrukturą.

Przedmiotem sprzedaży, a więc działalności opodatkowanej podatkiem VAT będzie działka położona w obszarze inwestycji nie zaś wybudowana infrastruktura, która pozostaje własnością Gminy. Wybudowanie infrastruktury w ramach realizacji opisanej inwestycji przyczynia się do wzrostu wartości i zainteresowania gruntami, nie ma jednak bezpośredniego związku z planowaną sprzedażą, stąd zdaniem Gminy brak jest prawa do odliczenia podatku VAT.

Infrastruktura drogowa, oświetlenie uliczne jak również powstała sieć przesyłowa nie będzie generować dla Gminy żadnych przychodów. Opłaty stanowiące przychów (opłaty za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, za energię elektryczną) będą pobierane przez podmioty zewnętrzne wybrane w ramach przetargu przez operatora zarządzającego infrastrukturą.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Realizacja niniejszego projektu należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną, gaz oraz działalność w zakresie telekomunikacji. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z powstałych w efekcie prowadzonej inwestycji elementów infrastruktury ich użytkownicy (w tym podmioty prowadzące działalność na uzbrajanych terenach inwestycyjnych) będą korzystać nieodpłatnie – kanalizacja deszczowa, drogi publiczne, ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem ulicznym czy też odpłatnie ale za pośrednictwem innego podmiotu, któremu Gmina nieodpłatnie użyczy sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej na podstawie zawieranych z tym przedsiębiorstwem umów, zatem po stronie Gminy nie wystąpi czynność opodatkowana, z tytułu której powstanie podatek należny.

W związku z oddaniem do eksploatacji i zarządzania podmiotowi zewnętrznemu majątku powstałego jako efekt projektu ewentualne przychody będą należne temu podmiotowi a nie Gminie.

Tym samym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, ponieważ efekty tych prac nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym zakresie gmina nie działa w charakterze podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy że z dniem 1 kwietnia 2013 r. na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) ust. 2 art. 15 otrzymał brzmienie „działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, sprawy w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu kołowego, sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz oraz działalność w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Wątpliwość Wnioskodawcy powstała w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu, w tym podatku związanego z budową sieci wodociągowej, transformatorowej i sanitarnej.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupione w ramach inwestycji towary i usługi nie będą bowiem wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie budowy środków trwałych (tj. budowy dróg, ciągów pieszych i rowerowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń zabezpieczających infrastrukturę) Gmina nie zamierzała wykonywać czynności polegających na wykorzystywaniu powstałych w ramach projektu obiektów w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a tym samym nie miała zamiaru wykorzystywać ich dla celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Zakupy te nabywane były do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W ocenie Gminy, wydatki poniesione na realizację inwestycji związane są z czynnościami niepodlegającymi VAT.

Zatem, Wnioskodawca w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego poniesionego w ramach realizacji projektu , w tym podatku związanego z budową sieci wodociągowej, transformatorowej i sanitarnej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.