IBPP3/4512-440/15/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP3/4512-440/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenia
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 10 grudnia 2014 r. zostały zawarte pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w xxx (Wnioskodawcą) a Samorządem Województwa dwie odrębne umowy o przyznanie pomocy na realizację dwóch zadań w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007–2013:

  • zadanie pod nazwą „xxx
  • zadanie pod nazwą „xxx”.

Na podstawie zawartych umów, Spółdzielni Mieszkaniowej została przyznana pomoc w wysokości 50.000 zł odrębnie dla każdego z dwóch zadań, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała ww. zadania i w dniu 31 marca 2015 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego dwa odrębne wnioski o płatność końcową.

W ramach kosztów kwalifikowanych Spółdzielnia zaliczyła koszty wykonanych usług i dostaw towarów w wartościach brutto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółdzielnia stosuje zwolnienie z podatku od czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych nie będących członkami, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółdzielnia stosuje zwolnienie z podatku od wykonywanych czynności.

Zrealizowane projekty związane są z prowadzeniem podstawowej – statutowej działalności Spółdzielni i nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przedmiotowa interpretacja będzie stanowiła załącznik do złożonych już wniosków o płatność końcową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów t usług w ramach zrealizowanego projektu: „xxx”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółdzielnia uważa, że nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od realizowanego projektu, ponieważ zrealizowany projekt: „xxx” ma związek z jej działalnością statutową i z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) wykonywanymi na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych nie będących członkami, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym Spółdzielnia uważa, że wydatki poniesione na realizację projektu obejmujące między innymi podatek od towarów i usług stanowią w całości koszty kwalifikowane projektu. Dlatego Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w świetle treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wyjaśnić, że w złożonym wniosku zadano pytanie odnośnie dwóch odrębnych projektów. Tym samym wskazać należy, że w niniejszej interpretacji odniesiono się jedynie do problemu odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu pt. „xxx”. Pozostałe zagadnienie podniesione we wniosku, a dotyczące projektu pt. „xxx”, zostanie omówione w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy zauważyć, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów. Podstawowe znaczenie ma związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 o podatku od towarów i usług, Spółdzielnia stosuje zwolnienie z podatku od czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych nie będących członkami, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia stosuje zwolnienie z podatku od wykonywanych czynności. W dniu 10 grudnia 2014 r. została zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a Samorządem Województwa umowa o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007–2013 pod nazwą „xxx”. Wnioskodawca zrealizował zadanie i w dniu 31 marca 2015 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową. Zrealizowany projekt związany jest z prowadzeniem podstawowej – statutowej działalności Spółdzielni i nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak jednoznacznie wskazał Wnioskodawca, zrealizowany projekt związany jest z prowadzeniem podstawowej – statutowej działalności Spółdzielni i nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego z którego wynika, że zrealizowany projekt nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 i 36 ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe wskazanie Wnioskodawcy potraktowano jako element stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny Organu.

Końcowo nadmienia się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wydatków poniesionych na realizację projektów (obejmujących między innymi podatek od towarów i usług) do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.