IBPP3/4512-406/16-3/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu polegającego na rozbudowie budynku przedszkoli wraz z zagospodarowaniem placu zabaw lub otrzymania zwrotu tego podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 20 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.), oraz pismem z 11 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pn. „...” lub otrzymania zwrotu tego podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pn. „...” lub otrzymania zwrotu tego podatku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 września 2016 r. znak: IBPP3/4512-406/16-1/BJ oraz pismem z 11 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 października 2016 r. znak: IBPP3/4512-406/16-2/BJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 20 września 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w K. jako jednostka organizacyjna miasta K., działająca na zasadach jednostki budżetowej, realizuje projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020.

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych poprzez rozbudowę:

  • Miejskiego Przedszkola nr X z Oddz. Integracyjnymi w K.,
  • Miejskiego Przedszkola nr Y w K.,

dla których organem prowadzącym jest Miasto, w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oferowanej przez miasto K.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ww. projektu Wnioskodawca zobowiązany został do przedstawienia zaświadczenia z Izby Skarbowej dotyczącego potwierdzenia faktu, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur zakupu dotyczących projektu. W związku z czym VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i posiada status podatnika VAT zwolnionego. Wnioskodawca korzysta więc ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo–księgowej oraz inwestycyjnej i remontowej katowickich publicznych przedszkoli, w tym w szczególności Miejskiego Przedszkola nr X oraz Miejskiego Przedszkola nr Y.

Jednocześnie informujemy, że zarówno MPX jak i MPY obecnie nie wynajmują powierzchni w budynku, gdzie funkcjonują przedszkola, jak również nie planują takich działań w przyszłości – przedmiotowa inwestycja służyć będzie działalności oświatowej przedszkolnej Miasta.

Termin realizacji projektu jest rozumiany jako okres od zawarcia umowy na wykonanie prac zaliczonych do tego zadania do momentu poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego – jako że opracowanie dokumentacji projektowej jest częścią zadania, a umowa na jej opracowanie została zawarta w dniu 10 kwietnia 2015 r. początkiem realizacji jest ta data, natomiast przewidywany koniec realizacji to 30 września 2016 r. Termin zakończenia projektu zostanie przesunięty o rok – prawdopodobnie na dzień 30 września 2017 r. – dokładna data zakończenia trwania projektu będzie znana po podpisaniu umowy, czyli na przełomie września/października br.

Zakupy mogą być dokonywane przez cały okres trwania projektu. Z uwagi na wejście z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT, część zakupów będzie dokonana przed, a część po centralizacji rozliczeń Miasta. Pierwszy zakup związany z realizacją projektu nastąpił w grudniu 2015 r (faktura z dnia 22 grudnia 2015 r), natomiast ostatni planowany zakup (wydatek) powinien nastąpić nie później niż 30 września 2017 r.

Zakupu towarów i usług związanych z projektem będzie dokonywał Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, w związku z czym na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektu jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca. Jednak po pierwszym stycznia 2017 r. podatnikiem VAT będzie gmina K., więc – zgodnie z przepisami ustawy o VAT – na fakturze jako nabywca będzie figurowało Miasto K.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno Miejskie Przedszkole Nr X jak i Miejskie Przedszkole Nr Y nie wynajmują powierzchni swoich budynków, ani nie planują takich działań w przyszłości, realizacja projektu ma służyć działalności oświatowej przedszkolnej Miasta.

Przedmiot projektu, zadania, efekt końcowy:

  1. Miejskie Przedszkole Nr X – przedmiotem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku metodą modułową wraz z zagospodarowaniem miejsc pod plac zabaw, dostawą i montażem nowych urządzeń na placu zabaw. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: opracowanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego, realizacja prac budowlanych dot. obiektu przedszkola, realizacja prac związanych z placem zabaw, nadzór autorski, zakup niezbędnego wyposażenia. Efektem końcowym będzie osiągnięcie zakładanego produktu nowe miejsca dla dzieci w rozbudowanym przedszkolu;
  2. Miejskie Przedszkole Nr Y – przedmiotem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku metodą modułową wraz z zagospodarowaniem miejsc pod plac zabaw, dostawą i montażem nowych urządzeń na placu zabaw. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: opracowanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego, realizacja prac budowlanych dot. obiektu przedszkola, realizacja prac związanych z placem zabaw, nadzór autorski, zakup niezbędnego wyposażenia. Efektem końcowym będzie osiągnięcie zakładanego produktu – nowe miejsca dla dzieci w rozbudowanym przedszkolu.

Miejskie Przedszkole Nr X, Miejskie Przedszkole Nr Y oraz Wnioskodawca są odrębnymi podatnikami VAT i posiadają status podatnika VAT zwolnionego – taki stan prawny będzie obowiązywał do 31 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020, ani nie ma możliwości odzyskania zwrotu tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W konsekwencji tego wyroku należy uznać, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowe scentralizowania nie będzie kwestionowany. Mając powyższe na uwadze oraz wystosowane przez Ministerstwo Finansów komunikaty w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, Organ udziela odpowiedzi na złożony wniosek.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ustawy.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższych unormowań prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Reasumując aby podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą w sposób bezsporny być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych implikujących po stronie podatnika podatek należny.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do alternatywnego wyboru, zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, bądź pozostania podatnikiem VAT zwolnionym. Powyższy wybór jest dobrowolną decyzją podatnika, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego ustawowo limitu kwoty.

Stosownie do art. 96 ust. 3 podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną miasta, działająca na zasadach jednostki budżetowej. Realizuje projekt polegający na rozbudowie budynku przedszkoli wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. Wnioskodawca realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo–księgowej oraz inwestycyjnej i remontowej publicznych przedszkoli, w tym w szczególności Miejskiego Przedszkola nr X oraz Miejskiego Przedszkola nr Y. Początek realizacji projektu to 10 kwietnia 2015 r. Termin zakończenia projektu 30 września 2017 r. Z uwagi na wejście z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT, część zakupów będzie dokonana przed, a część po centralizacji rozliczeń Miasta. Na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektu jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca. Jednak po pierwszym stycznia 2017 r. podatnikiem VAT będzie gmina K., więc – zgodnie z przepisami ustawy o VAT – na fakturze jako nabywca będzie figurowało Miasto K. Zarówno Miejskie Przedszkole Nr X jak i Miejskie Przedszkole Nr Y nie wynajmują powierzchni swoich budynków, ani nie planują takich działań w przyszłości, realizacja projektu ma służyć działalności oświatowej przedszkolnej Miasta. Miejskie Przedszkole Nr X, Miejskie Przedszkole Nr Y oraz Wnioskodawca są odrębnymi podatnikami VAT i posiadają status podatnika VAT zwolnionego – taki stan prawny będzie obowiązywał do 31 grudnia 2016 r.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, którzy zakupione towary i usługi wykorzystują do prowadzonej działalności opodatkowanej. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nie będą one wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych a ponadto Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pn. „...”. Tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego, w szczególności scentralizowania rozliczeń przez Gminę ze swoimi jednostkami organizacyjnymi oraz utraty przez Wnioskodawcę statusu podatnika.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.