IBPP3/4512-390/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu i przebudowie drogi
IBPP3/4512-390/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. infrastruktura
 3. inwestycje
 4. modernizacja
 5. odliczenia
 6. prawo do odliczenia
 7. rozbudowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 28 maja 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Powiat R.) realizuje projekt pn. „..” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach priorytetu VII transport, działania 7.1 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałania 7.1.1 modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – dotyczy projektu. Głównym celem projektu jest skrócenie czasu przejazdu na odcinku drogi powiatowej nr ... łączącej drogę krajową ... z drogą wojewódzką ..., co doprowadzi do udrożnienia ruchu na drodze krajowej 45 oraz drodze wojewódzkiej 421 prowadząc ruch kołowy na kierunku granica państwa – województwo opolskie (i odwrotnie) przez drogę powiatową nr .... Cel zostanie osiągnięty przez modernizację drogi powiatowej nr ... na odcinku od skrzyżowania ulicy P. z ulicą K. (...) do miejscowości B. (w rejonie skrzyżowania z ulicami: K. i B.). Ponadto projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz do poprawy jakości infrastruktury drogowej. Cele projektu są zgodne z celami priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007–2013 przez cel szczegółowy – udrożnienie sieci drogowej województwa oraz celem głównym działania 7.1.1 modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej – poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej.

Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do:

 1. efektywniejszego wykorzystania sieci dróg powiatowych,
 2. zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem pieszych oraz rowerzystów,
 3. poprawy połączeń komunikacyjnych w ruchu lokalnym i regionalnym,
 4. poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy województwem ś. i województwem o.,
 5. poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy województwem ś., a granicą państwa,
 6. zmniejszenia kosztów środowiskowych,
 7. zmniejszenia kosztów społeczno–ekonomicznych.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami programu oraz umową o dofinansowanie projektu.

Rezultatem modernizacji drogi powiatowej objętej projektem będzie podniesienie nośności tej drogi z 80 kn/oś do 115 kn/oś. Ponadto na odcinku objętym projektem nastąpi skrócenie czasu przejazdu z 5 minut do 4,33 minuty dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych. Dodatkowo w związku z modernizacja drogi powiatowej na odcinku łączącym ... z ... przewiduje się wzrost ruchu z 70,45 na godzinę do 70.00 pojazdów na godzinę.

Ze względu, iż umowa obowiązuje nie tylko w okresie realizacji projektu, ale tak długo jak istnieją prawa i obowiązki z niej wynikające, a przepisy regulujące problematykę podatku VAT przewidują możliwość korygowania prawa do odliczenia podatku należnego w ciągu 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku należnego, to należy uznać, iż uprawnienie do zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych może podlegać weryfikacji przez cały ten okres.

Starostwo Powiatowe w R. jest podatnikiem podatku VAT i urzędem obsługującym Powiat R. Powiat natomiast jest beneficjentem projektu i na powiat są wystawiane faktury.

W piśmie z dnia 28 maja 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że w związku z realizacją. projektu pn. „..”, Powiat dokonuje nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami, w których Powiat figuruje jako nabywca.

Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm. ), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6, w którym mowa, iż Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Towary i usługi nabywane przez Powiat w związku z realizacją ww. projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT–7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części przez Powiat jako beneficjenta priorytetu VII transport, działania 7.1 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, pod działania 7.1.1 modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – dotyczy projektu pn. „..” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w odniesieniu do tego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 28 maja 2015 r. ):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialności (treść art. 2 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)). Zgodnie z art. 4 ust.1 cytowanej ustawy Powiat zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Działalność Powiatu określa statut Powiatu – Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu.

Powiat (Starostwo Powiatowe) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy realizując projekt pn. „..” nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., poz. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „..”. Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami, w których figuruje jako nabywca. Towary i usługi, które są nabywane przez Powiat nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu, określonych ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Powiat nabywając towary i usługi w celu realizacji przedsięwzięcia, nie nabył ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..”. Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Powiat realizując projekt pn. „..” nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakup, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.