IBPP3/4512-381/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu parku (wynajem powierzchni parku)
IBPP3/4512-381/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. infrastruktura
 2. inwestycje
 3. modernizacja
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. turystyka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data złożenia 8 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2015 r. oraz pismem z dnia 27 maja 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” według udziału procentowego związanego z działalnością opodatkowaną VAT (wynajem powierzchni parku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” według udziału procentowego związanego z działalnością opodatkowaną VAT (wynajem powierzchni parku). Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 maja 2015 r. oraz pismem z 27 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy Zgodnie również ze statutem gminy, celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

Realizację celów określonych w statucie, gmina osiąga wykonując zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową, określone ustawami oraz wynikające z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 594), do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W ramach wykonywanych zadań gmina podejmuje również działania, które spełniają definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. z 2011 r. Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Działaniami takimi są przykładowo :

 • świadczenie usług w zakresie dzierżawy i najmu lokali komunalnych i gruntów – na cele mieszkaniowe oraz na cele komercyjne,
 • świadczenie usług promocyjnych (udostępniania miejsc pod reklamy)
 • świadczenie usług cmentarnych,
 • oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • rezerwacji miejsc handlowych.

Z uwagi na fakt, iż powyższe dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca dokonał rejestracji dla celów tego podatku i uzyskał status czynnego podatnika VAT.

W związku z wykonywaniem powyższych czynności Wnioskodawca ponosi różnego rodzaju koszty, w tym dokonuje zakupu określonych towarów i usług. Na realizację zadania pn. „...” ponosił szereg wydatków związanych z tą inwestycją w ramach dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na latach 2007–2013, w którym VAT jest wydatkiem w całości kwalifikowanym. Inwestycja zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem w 2015 roku. Efekty opisanej wyżej inwestycji, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT (odpłatny wynajem powierzchni parku na cele organizacji imprez przez podmioty komercyjne–gastronomia oraz wynajem powierzchni parku na cele reklamowe itp.) która będzie udokumentowana stosownymi umowami i na tą okoliczność zostanie wystawiona faktura VAT. Jak również do czynności niepodlegającej opodatkowaniu (działalność w zakresie organizacji przez gminę imprez kulturalnych czy rekreacyjnych, bez możliwości wyceny świadczonych usług). Poprawa atrakcyjności i dostępności oferty rekreacyjno-turystycznej i kulturalno-sportowej na terenie Wnioskodawcy niewątpliwie wzrośnie dzięki zagospodarowaniu parku przy Pałacu C.. Do tej pory oferty tego rodzaju imprez były ograniczone z uwagi na brak zagospodarowania turystycznego parku jak również odpowiednich warunków przestrzennych, spełniających określone wymogi bezpieczeństwa. Dzięki realizacji tej inwestycji i poprawie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej chęć mieszkańców do spędzania wolnego czasu pozwoli urozmaicić ofertę kulturalną gminy. Jednym ze wskaźników rezultatu dofinansowania ww. inwestycji są nowe imprezy plenerowe, które mają się odbywać w nowo zagospodarowanym parku. Poza koncertami, dożynkami i wystawami będą się odbywały następujące zajęcia: zabawy dla dzieci w labiryncie, czytanie bajek pod platanem, recytowanie prozy pod platanem, plener plastyczny, zimowe zabawy dziecięce–powiatowy konkurs lepienia bałwana, zaproszenie do biegania na nartach, które w założeniu mają wstęp wolny i nie przewiduje się udostępniania terenu parku dla celów komercyjnych. Taka formuła wykorzystania parku przyczyni się do rozszerzenia zainteresowania turystów i mieszkańców różnymi formami wypoczynku i rekreacji. Powyższe działania przyczynią się bezpośrednio do zwiększenia liczby turystów krajowych i zagranicznych korzystających z oferty turystycznej Wnioskodawcy.

W piśmie z dnia 26 maja 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że wykonując inwestycje pn. „...”, będzie ją wykorzystywała zarówno do działalności opodatkowanej podatkiem VAT jak i do czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Wyodrębnienie powierzchni, która będzie wykorzystywana do celów objętych podatkiem od towarów i usług, dokonano na podstawie wyznaczenia na mapie parku pól (koloru czarnego), które wskazują teren przeznaczony pod działalność komercyjną. Wydzielona powierzchnia stanowi 366 m2 w odniesieniu do całości parku, który ma obszar 18 300 m2. Powierzchnia, która zostanie wykorzystana do celów podatkowych wyniesie proporcjonalnie 2%. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż posiada prawo do odliczenia podatku VAT z inwestycji ustalonej proporcji.

Natomiast w piśmie z dnia 27 maja 2015 r. Wnioskodawca informuje, że opisana sytuacja podatkowa jest zaistniałym stanem faktycznym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca realizując powyższe zadanie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn....” w ustalonym procencie wyliczonym na podstawie opracowanej mapy terenów wynajmu parku...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami art. 86 ust. 7b ustawy o VAT w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywany zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Gmina stoi na stanowisku, iż jedynym obiektywnym kryterium przyjęcia zasady odliczania podatku VAT naliczonego jest ustalenie w jakim procencie teren przebudowanego parku będzie wynajmowany pod działalność gastronomiczną i handlową. Dla celów określenia powierzchni, która będzie wynajmowana utworzono mapkę z wyodrębnionymi polami gastronomicznymi i handlowymi. Wydzielona powierzchnia ma 366 m2 w stosunku do całości przebudowanego parku, który ma 18 300 m2 stanowi 2%. W związku z powyższym gmina może dokonać obliczenia podatku VAT z realizowanej inwestycji pn. „..” w wysokości 2%

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawa – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, należy rozumieć wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Nie można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, ze istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegajacym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Wskazać należy że z dniem 1 kwietnia 2013 r. na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) ust. 2 art. 15 otrzymał brzmienie „działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje projekt pn . „...” ponosiła szereg wydatków związanych z tą inwestycją w ramach dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na latach 2007–2013, w którym VAT jest wydatkiem w całości kwalifikowanym. Inwestycja zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem w 2015 roku. Poprawa atrakcyjności i dostępności oferty rekreacyjno–turystycznej i kulturalno-sportowej na terenie Wnioskodawcy niewątpliwie wzrośnie dzięki zagospodarowaniu parku przy Pałacu C. Do tej pory oferty tego rodzaju imprez były ograniczone z uwagi na brak zagospodarowania turystycznego parku jak również odpowiednich warunków przestrzennych, spełniających określone wymogi bezpieczeństwa. Dzięki realizacji tej inwestycji i poprawie infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej chęć mieszkańców do spędzania wolnego czasu pozwoli urozmaicić ofertę kulturalną gminy. Jednym ze wskaźników rezultatu dofinansowania ww. inwestycji są nowe imprezy plenerowe, które mają się odbywać w nowo zagospodarowanym parku. Poza koncertami, dożynkami i wystawami będą się odbywały następujące zajęcia: zabawy dla dzieci w labiryncie, czytanie bajek pod platanem, recytowanie prozy pod platanem, plener plastyczny, zimowe zabawy dziecięce–powiatowy konkurs lepienia bałwana, zaproszenie do biegania na nartach, które w założeniu mają wstęp wolny i nie przewiduje się udostępniania terenu parku dla celów komercyjnych. Taka formuła wykorzystania parku przyczyni się do rozszerzenia zainteresowania turystów i mieszkańców różnymi formami wypoczynku i rekreacji. Powyższe działania przyczynią się bezpośrednio do zwiększenia liczby turystów krajowych i zagranicznych korzystających z oferty turystycznej Wnioskodawcy. Efekty opisanej wyżej inwestycji, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT (odpłatny wynajem powierzchni parku na cele organizacji imprez przez podmioty komercyjne – gastronomia oraz wynajem powierzchni parku na cele reklamowe itp.) która będzie udokumentowana stosownymi umowami i na tą okoliczność zostanie wystawiona faktura VAT. Jak również do czynności niepodlegającej opodatkowaniu (działalność w zakresie organizacji przez gminę imprez kulturalnych czy rekreacyjnych, bez możliwości wyceny świadczonych usług). Wyodrębnienie powierzchni, która będzie wykorzystywana do celów objętych podatkiem od towarów i usług, dokonano na podstawie wyznaczenia na mapie parku pól (koloru czarnego), które wskazują teren przeznaczony pod działalność komercyjną. Wydzielona powierzchnia stanowi 366 m2 w odniesieniu do całości parku, który ma obszar 18 300 m2. Powierzchnia, która zostanie wykorzystana do celów podatkowych wyniesie proporcjonalnie 2%.

W cytowanym art. 86 ustawy prawodawca umożliwił odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, ze system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, ze podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie plącąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cyt. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, ze obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej oraz działalnością niemająca charakteru gospodarczego.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku wskazać należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy, gdyż metoda takiego wyodrębnienia nie została określona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą opodatkowaną w stosunku do całości podatku naliczonego, który jest związany zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną jak i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że Gmina jest zobowiązana do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 – pkt 23 i 24 ).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z okoliczności sprawy, zagospodarowanie terenu parku w ramach inwestycji jest wykorzystywane przez Gminę zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych (odpłatny wynajem powierzchni parku na cele organizacji imprez przez podmioty komercyjne gastronomia oraz wynajem powierzchni parku na cele reklamowe) jak i czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT (działalność w zakresie organizacji przez gminę imprez kulturalnych czy rekreacyjnych, bez możliwości wyceny świadczonych usług.

Tym samym oznacza to, że infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu, jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej (czynności opodatkowane) oraz do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności niepodlegające opodatkowaniu). Stosownie zatem do poczynionych na wstępie ustaleń, Wnioskodawca winien wyodrębnić taką część podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek naliczony związany z powstałą infrastrukturą, w części, w jakiej jest wykorzystywany do celów innych niż działalność gospodarcza tj. czynności niepodlegających ustawie o VAT, w świetle art. 86 ust. 1 nie podlega odliczeniu.

Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą (czynności opodatkowane) a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność (czynności niepodlegające opodatkowaniu), spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Unormowaniem doprecyzowującym ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest powołany na wstępie art. 86 ust. 7b ustawy, który reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów inwestycyjnych ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do określenia udziału procentowego, w jakim przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do celów prowadzonej działalności gospodarczej (odpłatny wynajem powierzchni parku na cele organizacji imprez przez podmioty komercyjne– gastronomia oraz wynajem powierzchni parku na cele reklamowe) i zgodnie z tym udziałem będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze zrealizowaną inwestycją.

W sytuacji gdy przedmiotowa infrastruktura będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych (odpłatny wynajem powierzchni parku na cele organizacji imprez przez podmioty komercyjne – gastronomia oraz wynajem powierzchni parku na cele reklamowe) oraz niepodlegających opodatkowaniu (działalność w zakresie organizacji przez gminę imprez kulturalnych czy rekreacyjnych, bez możliwości wyceny świadczonych usług) Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizowaną inwestycją, według udziału procentowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 86 ust. 7b, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości wyliczeń przedstawionych przez Wnioskodawcę, w tym podanych wielkości procentowych, gdyż to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek ustalenia kwoty podatku przysługującego do odliczenia od zakupów, a ponadto rolą tut. Organu jest wyłącznie interpretacja przepisów prawa podatkowego, a nie badanie poprawności dokonanych wyliczeń. Oceny czy przyjęty sposób wyliczenia podatku naliczonego do odliczenia jest prawidłowy może dokonać jedynie organ podatkowy pierwszej instancji, który w toku prowadzonego postępowania posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami – wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV Ordynacji podatkowej. Może więc dokonywać ustaleń w kontekście miarodajności, rzetelności i ewentualnej sprzeczności podanych faktów.

Stosownie do powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.