IBPP3/4512-373/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej.
IBPP3/4512-373/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. zakład komunalny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) oraz pismem z 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacja zadania pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacja zadania pn. „ ...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 25 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/443-4512-373/15/ASz oraz pismem z 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 lipca 2015 r. znak: IBPP3/443-4512-373/15/ASz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z 3 lipca 2015 r. oraz pismem z 31 lipca 2015 r.):

Gmina Ł. (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dokonującym sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Gmina zakończyła realizację zadania pn. ... Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.548.259,01 zł. Inwestycja została zakończona dnia 15 grudnia 2014 r. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy i wszystkie faktury związane z jej realizacją wystawione zostały na Gminę.

W dniu 16 września 2013 r. Gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007–2013. Zgodnie z zapisami zawartej umowy Gminie przysługuje pomoc w wysokości 500.000 zł. Pomoc ta zostanie zrealizowana po zakończeniu inwestycji w formie refundacji poniesionych kosztów do wysokości kwoty określonej w umowie na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta oryginałów faktur wraz z dowodami zapłaty. Z zasad programu pomocowego wynika, iż podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących realizację inwestycji jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlegał refundacji.

Gmina posiada jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ł. utworzoną na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 10 lutego 1999 r. Zakład Gospodarki Komunalnej jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl ustawy i posiada odrębny NIP.

Powstała inwestycja budynek wielofunkcyjny jest własnością Gminy, która zamierza na podstawie umowy dzierżawy oddać go Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ł. Z tego tytułu Gmina otrzymywać będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług przychody.

Gmina zawarła umowę nr xxx na budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości J. dnia 6 marca 2014 r. Umowa przewidywała zakończenie prac do dnia 15 października 2014 r. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 698/14 udzielająca pozwolenia na użytkowanie tego budynku wielofunkcyjnego została wydana dnia 4 grudnia 2014 r. znak: xxx. Od tej daty Gmina mogła zgodnie z prawem korzystać z przedmiotowej inwestycji.

Pierwsza faktura zakupowa wystawiona przez Wykonawcę dotyczy sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego z 8 grudnia 2010 r. Kolejna faktura dotycząca zmiany dokumentacji projektowej została wystawiona 14 sierpnia 2012 r. Natomiast pierwsza faktura dotycząca robót budowlanych budynku wielofunkcyjnego została wystawiona 28 kwietnia 2014 r.

Gmina przystępując do tej inwestycji miała zamiar przeznaczyć budynek do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż od początku zamierzała oddać budynek w dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej, gdzie jednostka ta będzie prowadziła działalność gospodarczą. Gmina, w związku z zawarciem umowy dzierżawy, będzie zobowiązana do wystawiania faktur z tytułu opłaty za czynsz dzierżawny, która będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 7 pkt 9 i pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy – porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Stosownie do tej regulacji dokonanie inwestycji przez Gminę ma na celu realizację zadania własnego. Jednakże po zakończeniu inwestycji budynek wielofunkcyjny będzie wykorzystywany także do prowadzenia przez dzierżawcę działalności gospodarczej.

Gmina nie dokonywała w trakcie inwestycji odliczenia podatku naliczonego. Inwestycja była dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podatek VAT był kosztem niekwalifikowanym operacji.

Gmina Ł. w dniu 2 czerwca 2015 r. podpisała z Zakładem Gospodarki Komunalnej umowę dzierżawy budynku wielofunkcyjnego.

Przedmiotem umowy dzierżawy jest cały budynek wielofunkcyjny. Dzierżawca po przekazaniu budynku podejmuje samodzielne decyzje dotyczące wykorzystania budynku, z tym, że Zakład Gospodarki Komunalnej przekaże pomieszczenie nieodpłatnie na prowadzenie w budynku biblioteki publicznej dla mieszkańców J. oraz przekaże pomieszczenia nieodpłatnie na prowadzenie działalności przez OSP w J. Przekazana na rzecz biblioteki powierzchnia wynosi 52,3 m2, a na rzecz OSP 128,20 m2.

Gmina przystąpiła do wybudowania budynku wielofunkcyjnego w miejscowości J. zgodnie z art. 2 ust. 14a ustawy o VAT celem tej inwestycji było wybudowanie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Zgodnie z treścią umowy dzierżawy Zakład Gospodarki Komunalnej ma przekazać pomieszczenie nieodpłatnie na prowadzenie w budynku biblioteki publicznej dla mieszkańców J. oraz ma obowiązek przekazać pomieszczenia nieodpłatnie na prowadzenie działalności przez OSP. Na rzecz biblioteki przekazana zostanie powierzchnia 52,3 m2, a na rzecz OSP 128,20 m2. Natomiast pozostałe pomieszczenia będą udostępniane odpłatnie na inne cele zgodnie z wnioskiem osób lub podmiotów wnoszących o udostępnienie na stałe lub na pewien okres czasu. Cały budynek wielofunkcyjny posiada powierzchnię użytkową 587,30 m2 (powierzchnia zabudowy 369,20 m2, kubatura 3085,00 m2).

Przedmiotem dzierżawy jest cały budynek wielofunkcyjny. Część pomieszczeń o powierzchni 128,20 m2 będzie udostępniona nieodpłatnie OSP przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Po wydaniu decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 698/14 dnia 4 grudnia 2014 r. znak: xxx Gmina mogła korzystać z budynku wielofunkcyjnego. Jednak przez okres od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. budynek był pusty, nie był wykorzystywany. W tym budynku nie były wykonywane żadne czynności tj. opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, niepodlegające opodatkowaniu VAT.

W związku z dofinansowaniem inwestycji środkami UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiła do jednostki dofinansowującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa o wydanie zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej powstałego budynku wielofunkcyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z Budynkiem wielofunkcyjnym z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości J....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z Budową budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości J., na podstawie art. 86 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 86 ust.1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cytowanej ustawy, kwotę podatku naliczonego, stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego obok zadań o charakterze publicznoprawnym nałożonych na nią na podstawie odrębnych przepisów prawa, realizuje szereg czynności o charakterze cywilnoprawnym: sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa itp. i w tym zakresie czynności te kwalifikują się do podjęcia działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak więc z uwagi na charakter realizowanych czynności oraz przyznaną Gminie ustawowo osobowość prawną, kwalifikuje się jako podatnik podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wykazano wyżej Gmina jako czynny podatnik VAT, dokonując sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT poniósł koszty inwestycji pn. Budynek wielofunkcyjny z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości J. Obecnie po zakończeniu inwestycji budynek zostanie wydzierżawiony Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ł., tak więc Gmina będzie osiągać opodatkowane przychody ze sprzedaży – dzierżawy budynku. Nabyte towary i usługi wykorzystywane do budowy budynku będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych z tytułu sprzedaży opodatkowanej – dzierżawy budynku. Tym samym spełniony jest warunek jakim jest bezpośredni bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, umożliwiającymi podatnikowi – Gminie – skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystępując do tej inwestycji miała zamiar przeznaczyć budynek do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż od początku zamierzała oddać budynek w dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej (otrzymywać z tego tytułu opodatkowane podatkiem od towarów i usług przychody). Przedmiotem umowy dzierżawy jest cały budynek wielofunkcyjny. Przez okres od udzielenia pozwolenia na użytkowanie do dnia zawarcia umowy dzierżawy budynek był pusty, nie był wykorzystywany.

Należy wskazać, że z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego. Czyli oczywiste oraz bezsprzeczne powiązanie dokonanych zakupów z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, daje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu. Zakupione towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę (czynnego podatnika podatku od towarów i usług) do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z budową budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości J., na podstawie art. 86 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.