IBPP3/4512-327/15/MN | Interpretacja indywidualna

W odniesieniu do sprzedaży biletów wstępu na konferencję (sprzedaży innej niż ta, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia) dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
- za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio na swój wyodrębniony rachunek bankowy, z tym że wszystkie płatności najpierw trafiają na konto serwisu transakcyjnego – P. Inc., a następnie są one miesięcznie przenoszone bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy należący do Wnioskodawcy;
- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer transakcji,
Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r..
IBPP3/4512-327/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną, powstałą na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. zarządzania specjalną strefą ekonomiczną, zarządzania parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości, a także związaną z organizacjami targów i wystaw. Wnioskodawca jest organizatorem cyklicznie odbywającej się konferencji branżowej pn. „D”, skierowanej do przedstawicieli branży cyfrowej rozrywki, której celem jest promocja polskiego sektora gier komputerowych. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 r. Wstęp na konferencję jest biletowany. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży biletów na konferencję za pośrednictwem strony internetowej należącej do pośrednika, tj. firmy P. Inc., a transakcje będą dokonywane za

pośrednictwem serwisu transakcyjnego prowadzonego przez P. Inc., umożliwiającego płatności przy pomocy kart kredytowych lub systemu. Wszystkie płatności trafiają na konto P. Inc., a następnie są one miesięcznie przenoszone bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy należący do Wnioskodawcy. Wszystkie transakcje będą ewidencjonowane przez Wnioskodawcę za pomocą faktur VAT, z których jednoznacznie będą wynikać wszelkie istotne informacje dotyczące danej transakcji, tj. w szczególności jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata za bilet oraz dane nabywcy biletu. Bilety będą sprzedawane zarówno obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obywatelom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów nie będących członkami UE (USA, Rosja, Chiny). Wszelka dokumentacja dotycząca transakcji będzie przechowywana w siedzibie Wnioskodawcy. Wysyłka biletów będzie odbywała się drogą elektroniczną, tj. nabywca biletu będzie otrzymywał go w formie elektronicznej na podany w chwili dokonywania transakcji adres e-mail. Z dokumentacji będą wynikały dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer transakcji. Nabywcami biletów będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zważywszy na powyższe okoliczności Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Jak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest posiadanie przez nabywcę wykonywanych przez podatnika świadczeń statusu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W myśl § 4 pkt 2 ww. rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2, nie stosuje się, w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia;
 8. doradztwa podatkowego;
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

-z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

W poz. 38 załącznika do wskazanego rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż biletów należy zakwalifikować jako usługę. Na potwierdzenie powyższego stanowiska wnioskodawca wskazuje na treść pkt 182 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w którym wymienione zostały usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe i do obiektów kulturalnych. Sprzedaż biletów (prawa wstępu na dane widowisko) stanowi świadczenie usług, gdyż na ich podstawie nabywca zyskuje uprawnienie do wstępu na określone wydarzenie. W interpretacji z 16 marca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-845/11-4/KW) uznał, że „sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa) wstępu na imprezę”.

Mając na uwadze treść przywołanych przepisów, należy zatem stwierdzić, iż w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. usługi nie zostały wyłączone od zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 4 rozporządzenia;
 2. usługa jest świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych;
 3. zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 4. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Sprzedaż biletów wstępu na konferencję, jako niewymieniona w § 4 rozporządzenia, nie została wyłączona ze zwolnień określonych w § 2 ust. 1. Skoro zatem z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, tj. z faktur VAT będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym adres), oraz skoro przedmiotem sprzedaży będzie świadczenie usług, które nie zostały wymienione w § 4 powołanego rozporządzenia, a zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku na rachunek bankowy należący do wnioskodawcy to zdaniem wnioskodawcy będzie on miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2016 r. przy świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Pod poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • świadczący usługę (podatnik) otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do sprzedaży biletów wstępu na konferencję (sprzedaży innej niż ta, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia) dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio na swój wyodrębniony rachunek bankowy, z tym że wszystkie płatności najpierw trafiają na konto serwisu transakcyjnego – P. Inc., a następnie są one miesięcznie przenoszone bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy należący do Wnioskodawcy;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer transakcji,

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-271/15/UH | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP3/4512-308/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.