IBPP3/4512-285/16/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usługi odprowadzania ścieków, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową infrastruktury oraz sposób dokonania tego odliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania usługi odprowadzania ścieków;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków na usługi administrowania infrastruktura kanalizacyjną

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi odprowadzania ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków na usługi administrowania infrastruktura kanalizacyjną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 - dalej: „u.s.g.”), Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, przy wykorzystaniu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (dalej łącznie także jako: „infrastruktura kanalizacyjna”), której jest właścicielem. Przedmiotowa infrastruktura stanowi również środek trwały o wartości przekraczającej 15.000 PLN.

Infrastruktura kanalizacyjna wykorzystywana jest przez Gminę do świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. W tym celu, Gmina zawiera odpowiednie umowy z mieszkańcami (względnie z firmami i instytucjami zlokalizowanymi na terenie Gminy) i obciąża ich za świadczone usługi odprowadzania ścieków. Powyższe, dokumentowane jest fakturami, które Gmina ujmuje w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług, Gmina wykazuje w składanych deklaracjach VAT-7. Powyższe kwoty wynagrodzenia za usługi odprowadzania ścieków stanowią przychód Gminy.

Infrastruktura kanalizacyjna jest eksploatowana przez Gminę na dwa sposoby:

 1. Oczyszczalnia ścieków jest przedmiotem odpłatnej dzierżawy na rzecz spółki komunalnej Gminy o nazwie Agencja sp. z o.o. (dalej: „Agencja”). Gmina w swoich deklaracjach VAT wykazuje obrót z tytułu świadczonych usług dzierżawy oczyszczalni ścieków.
 2. Pozostała sieć kanalizacyjna jest administrowana przez spółkę prawa handlowego (dalej: „Administrator”), przy czym na przestrzeni lat zmieniały się podmioty wykonujące funkcję Administratora. Administrator wykonuje wybrane, techniczne obowiązki w zakresie zleconym mu przez Gminę na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej. Do jego zadań należy m.in. pobieranie od mieszkańców należnych Gminie opłat za usługi odprowadzania ścieków i przekazywanie ich na rachunek Gminy, wystawianie i rozsyłanie w imieniu Gminy faktur VAT, kontrolowanie sposobu korzystania z infrastruktury przez użytkowników, obsługa procesu zawierania umów na odbiór ścieków, techniczny odbiór przyłączy itp.

Wszelkie podejmowane przez Administratora w powyższym zakresie czynności wykonywane są jednak w imieniu Gminy i na jej rzecz, wskutek czego na wystawianych fakturach za świadczenie usług odprowadzania ścieków, jako sprzedawca widnieje Gmina. Także umowy na odbiór ścieków są zawierane pomiędzy Gminą a mieszkańcem, przy czym, na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego Administratorowi przez Gminę, samo zawarcie umowy odbywa się za pośrednictwem Administratora.

Gmina ponosi wydatki o charakterze inwestycyjnym jak i bieżącym, związane wstępnie z budową, a kolejno z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej w dobrym stanie. Do wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę zaliczyć można w szczególności koszty: energii elektrycznej wykorzystywanej w przepompowni ścieków, usług usuwania drobnych awarii, czyszczenia kanalizacji, zakupu części zamiennych i nowych pomp do przepompowni i inne.

Ponadto, Gmina ponosi wydatki z tytułu opisanych powyżej, świadczonych przez Administratora usług administrowania siecią kanalizacyjną oraz z tytułu usług oczyszczania ścieków zrzucanych z nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej, które na rzecz Gminy świadczy Agencja przy wykorzystaniu dzierżawionej od Gminy oczyszczalni ścieków.

Wszelkie powyżej opisane wydatki, zarówno bieżące i inwestycyjne, są dokumentowane fakturami VAT z wykazaną kwotą podatku, które są wystawiane na Gminę (tj. z podaniem Gminy jako nabywcy).

Gmina zaznacza, ze przedmiotowy wniosek dotyczy stanu prawnego i faktycznego do końca 2015 r. włącznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisane usługi odprowadzania ścieków stanowią czynności opodatkowane VAT Gminy, które powinna wykazać w swojej deklaracji VAT-7 i odprowadzić podatek należny z tego tytułu...
 2. Czy Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej, a także jej późniejszym utrzymaniem...
 3. Czy Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Administratora i Agencję z tytułu świadczonych na rzecz Gminy usług administrowania siecią kanalizacyjną i oczyszczania ścieków...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Opisane usługi odprowadzania ścieków stanowią czynności opodatkowane VAT Gminy, które Gmina powinna wykazać w swojej deklaracji VAT-7 i odprowadzić podatek należny z tego tytułu.
 2. Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej, a także jej późniejszym utrzymaniem.
 3. Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Administratora i Agencję z tytułu świadczonych na rzecz Gminy usług administrowania siecią kanalizacyjną i oczyszczania ścieków.

Uzasadnienie stanowiska:

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do treści art. 5 ust 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż świadczone na podstawie umów zawieranych z mieszkańcami usługi odprowadzania ścieków, za które Gmina pobiera wynagrodzenie, nie stanowią dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinny być one traktowane jako odpłatne świadczenie usług.

Ponadto, zdaniem Gminy, ani ustawa o VAT, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenia, nie przewidują zwolnienia z VAT dla przedmiotowych usług.

Gmina pragnie przy tym podkreślić, iż powyższe stanowisko zostało potwierdzone licznymi interpretacjami indywidualnymi, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 października 2014 r., sygn. ILPP5/443-192/14-5/KG potwierdził, iż: „ (...) z uwagi na fakt, że ww. czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami – w odniesieni do tych czynności – Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynności - jako usługi zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy - będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.” I dalej: „Świadczenie usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykonywane przez Gminę na podstawie umów cywilnoprawnych, nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki VAT właściwej dla tychże usług. Mając na względzie przywołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że wykonywane przez Gminę odpłatnie, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, czynności polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków będą stanowiły po stronie Gminy usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg właściwej dla nich stawki. Tym samym ww. usługi nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 22 października 2014 r., sygn. ITPP1/443-866/14/MN zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż: „Mając na uwadze fakt, iż Gmina samodzielnie świadczy usługi odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina występuje w odniesieniu do tych czynności jako podatnik VAT. Natomiast dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi odpłatne świadczenie usług, czyli czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, świadczenie przez Gminę usług odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców i innych podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu VAT.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25 stycznia 2013 r. stwierdził, iż: „Zawarcie przez Gminę umów cywilnoprawnych z mieszkańcami, firmami, instytucjami i obciążanie ich za świadczone usługi odprowadzania ścieków, które będą dokumentowane fakturami VAT będzie skutkowało uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji Gmina będzie wykonywać czynności stanowiące odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust 1 ww. ustawy, które będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, ponieważ przedmiotowe czynności w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami i podmiotami korzystającymi z usług odbioru ścieków będą wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Reasumując, usługi odprowadzania ścieków będą stanowić czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.” Analogicznie ten organ w interpretacji z 23 grudnia 2013 r. sygn. PP4/443-712/13-6/OS.

Jednocześnie, w ocenie Gminy, na uznanie, że w przedmiotowej sprawie to Gmina wykonuje czynności opodatkowane VAT nie ma wpływu fakt, iż usługi administracyjne wykonywane są za pośrednictwem Administratora, działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy. Wskazać bowiem należy, że Administrator działa w imieniu i na rzecz Gminy nie będąc stroną stosunku prawnego z odbiorcami usług odprowadzania ścieków, a pobrane przez niego wpłaty nie stanowią jego przychodu. Oznacza to, że obrót (przychód) z tytułu świadczenia usług odprowadzania ścieków jest przychodem Gminy, a nie Administratora. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in.

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z Poznaniu z 29 listopada 2014 r. sygn. ILPP5/443-192/14-5/KG, w której organ zgodził się z podatnikiem, iż świadczenie czynności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków na podstawie umów cywilnoprawnych przez gminę stanowi czynności opodatkowane VAT i kwalifikacji takiej nie zmienia zlecenie przez gminę świadczenia czynności technicznych związanych z obsługą/funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz podmiotu trzeciego;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2012 r., w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, iż: „Z przedstawionego zdarzenia wynika, że zrealizowane przez Gminę inwestycje w zakresie budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w W. będą służyły Gminie do świadczenia odpłatnych usług. W oparciu o wykonaną infrastrukturę Gmina świadczyć będzie usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków na podstawie zawartych z odbiorcami tych usług umowami. (...) Niczego w tym zakresie nie zmieni okoliczność, iż zadania te Gmina realizować będzie przy pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej, któremu zleci administrację ww. infrastruktury.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w dalszych interpretacjach, jak np. interpretacja:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2014 r., sygn. ILPP1/443-24/14-4/MK, w której organ uznał, iż: „Wobec powyższego, odpłatne świadczenie usług cmentarnych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami tych usług, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlega / będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Innymi słowy, analizowane czynności podejmowane przez Zarządcę w zakresie usług cmentarnych wykonywane w imieniu i na rzecz Gminy stanowią / będą stanowić odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlegają / będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, wykonywane przez Gminę na cmentarzach komunalnych odpłatne usługi stanowią / będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.”:
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 stycznia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1089/13/RS, w której organ odnosząc się do podobnego stanu faktycznego zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż: fakt, że Usługi Cmentarne na części cmentarzy komunalnych są wykonywane za pośrednictwem Zarządcy, jednakże jak wskazano wcześniej - działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy, nie wpływa na ocenę, to, że Gmina w analizowanym przypadku wykonuje czynności opodatkowane VAT.”

W konsekwencji uznać należy, iż opisane usługi odprowadzania ścieków stanowią czynności opodatkowane VAT Gminy, które powinna wykazać w składanych przez nią deklaracjach VAT-7 i odprowadzić z tego tytułu VAT należny.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów / usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary / usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku powyższe przesłanki będą spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej. Jednocześnie, Gmina powinna mieć prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotowej infrastruktury.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać bowiem fakt, iż ponoszenie wydatków na budowę infrastruktury jest konieczne i bezpośrednio związane ze świadczeniem usług odprowadzania ścieków. Bez ich poniesienia, świadczenie przedmiotowych usług byłoby niemożliwe, gdyż brak byłoby niezbędnej do tego celu infrastruktury. Jednocześnie, świadczenie usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców jest uzależnione od utrzymania przedmiotowej infrastruktury w odpowiednim stanie, co będzie możliwe poprzez systematyczne ponoszenie wydatków na jej bieżące funkcjonowanie (tj. w szczególności przeglądy techniczne, remonty, konserwacje, etc.).

Ponadto Gmina pragnie podkreślić, że Stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług odprowadzania ścieków, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Gmina pragnie zwrócić uwagę, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach Ministra Finansów wydawanych dla innych gmin, m.in:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-365/14-5/JM, w której organ uznał iż: „(...) stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki są/będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy towarów i usług związane z budową przedmiotowej infrastruktury kanalizacyjnej, jak i jej utrzymaniem/funkcjonowaniem, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 kwietnia 2014 r sygn. IPPP3/443-205/14-2/IG w której organ uznał, iż: „(...) Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług, będzie wykorzystywał sieć kanalizacji sanitarnej do wykonywania czynności opodatkowanych. Spełnione zatem zostaną warunki do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że jako podatnikowi podatku VAT świadczącemu na rzecz mieszkańców opodatkowane usługi odbioru ścieków, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, w ustawowych terminach odliczeń jest prawidłowe.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2014 r. sygn. ILPP1/443-1069/13-4/NS w której organ uznał, iż „Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z budową ww. sieci kanalizacyjnych poprzez dokonanie stosownej korekty deklaracji podatkowych, zgodnie z art. 86 ust 13 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w opisanej sprawie spełniony jest podstawowy warunek określony w art. 86 ust 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabytymi towarami i usługami związanymi z budową sieci kanalizacyjnych a wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi (...)
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lutego 2014 r. sygn. IBPP1/443-1117/13/DKSkoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, to analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostaną spełnione, o ile wydatki ponoszone przez Gminę w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, tj. wydatki inwestycyjne, mają związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę, czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, z uwagi na związek ww. wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina zamierza wykonywać na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Tym samym należy uznać, że Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej, a także jej późniejszym utrzymaniem.

Ad. 3

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w takim zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy powinno przysługiwać jej również prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od Administratora za usługi administrowania siecią kanalizacyjną oraz z faktur otrzymywanych od Agencji za świadczone na rzecz Gminy usługi oczyszczania ścieków zrzucanych z nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej, które Agencja świadczy przy wykorzystaniu dzierżawionej od Gminy oczyszczalni ścieków. Nabycie tych usług, w ocenie Gminy, jest bowiem ściśle i bezpośrednio związane ze świadczeniem przez nią usług odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców (podlegających opodatkowaniu VAT). Charakter usług świadczonych przez Administratora i Agencję powoduje bowiem, że są one wykorzystywane przez Gminę tylko i wyłącznie w celu świadczenia ww. usług odprowadzania ścieków. Gdyby nie ta właśnie działalność Gminy, nie byłoby potrzeby zawierania z Administratorem i Agencją umów na świadczenie usług administrowania i oczyszczania ścieków. W konsekwencji, przesłanka przywołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie, zdaniem Gminy, spełniona.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r., sygn. ILPP1/443-1556/11-4/NS, w której organ podatkowy stwierdził, iż „Z uwagi na związek poniesionych wydatków na usługi administrowania infrastrukturą kanalizacyjną z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. ILPP1/443-780/12-5/AWa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że: „W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy zostaną spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabywane przez Zainteresowanego usługi administrowania infrastrukturą kanalizacyjną będą miały związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. usługami odprowadzania ścieków. Zatem, z uwagi na związek poniesionych wydatków na usługi administrowania infrastrukturą kanalizacyjną z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Spółkę gminną z tytułu świadczenia usług administrowania, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Wobec powyższego należy uznać, iż Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez Administratora i Agencję z tytułu świadczonych na rzecz Gminy usług administrowania siecią kanalizacyjną i oczyszczania ścieków w związku z ich wykorzystywaniem do wykonywania czynności opodatkowanych przez Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Analiza powyższych przepisów prawa w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że świadczone na podstawie umów zawieranych z mieszkańcami usług odprowadzania ścieków, za które Gmina pobiera wynagrodzenie stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu.

Jednakże, aby uznać czynność za podlegającą opodatkowaniu, w pierwszej kolejności podmiot wykonujący tę czynność winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych

w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle powołanych powyżej przepisów, odpłatnie realizowane w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Czynności wykonywane na podstawie zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania na mocy powołanego wyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, co skutkuje opodatkowaniem tej czynności.

Tym samym, odpłatne świadczenie usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy na podstawie umowy cywilnoprawnej, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina dla tej czynności niewątpliwie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, bowiem czynność ta wykonywana jest w sferze cywilnoprawnej. W konsekwencji oznacza to, że świadczenie realizowane na mocy zawartej przez Gminę umowy usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy na zasadach ogólnych, bowiem ani w treści ustawy, ani w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca nie przewidział dla takiej czynności preferencji podatkowej bądź zwolnienia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oznaczone numerem 1 jest prawidłowe.

W kontekście powyższych ustaleń, odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy wskazać należy, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia zarówno przesłanek pozytywnych, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Nadmienić należy, że na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania planowanych zmian, co do sposobu przeznaczenia budynku będącego w jej zasobach, co powoduje, że powinny one znaleźć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Z opisu sprawy wynika Infrastruktura kanalizacyjna jest eksploatowana przez Gminę na dwa sposoby:

 1. Oczyszczalnia ścieków jest przedmiotem odpłatnej dzierżawy na rzecz spółki komunalnej Gminy. Gmina w swoich deklaracjach VAT wykazuje obrót z tytułu świadczonych usług dzierżawy oczyszczalni ścieków.
 2. Pozostała sieć kanalizacyjna jest administrowana przez spółkę prawa handlowego. Administrator wykonuje wybrane, techniczne obowiązki w zakresie zleconym mu przez Gminę na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej. Wszelkie podejmowane przez Administratora czynności wykonywane są jednak w imieniu Gminy i na jej rzecz, wskutek czego na wystawianych fakturach za świadczenie usług odprowadzania ścieków, jako sprzedawca widnieje Gmina. Także umowy na odbiór ścieków są zawierane pomiędzy Gminą a mieszkańcem, przy czym, na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego Administratorowi przez Gminę, samo zawarcie umowy odbywa się za pośrednictwem Administratora.

Gmina ponosi wydatki o charakterze inwestycyjnym jak i bieżącym, związane wstępnie z budową, a kolejno z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej w dobrym stanie. Ponadto, Gmina ponosi wydatki z tytułu opisanych powyżej, świadczonych przez Administratora usług administrowania siecią kanalizacyjną oraz z tytułu usług oczyszczania ścieków zrzucanych z nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej, które na rzecz Gminy świadczy Agencja przy wykorzystaniu dzierżawionej od Gminy oczyszczalni ścieków. Wszelkie powyżej opisane wydatki, zarówno bieżące i inwestycyjne, są dokumentowane fakturami VAT z wykazaną kwotą podatku, które są wystawiane na Gminę (tj. z podaniem Gminy jako nabywcy).

W pierwszej kolejności należy przeanalizować czy czynność odpłatnego udostępnienia oczyszczalni ścieków na rzecz spółki komunalnej gminy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. A zatem, umówiony pomiędzy stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy (pobierania pożytków) i stanowi świadczenie wzajemne.

Analiza powyższych przepisów prawa w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy prowadzi do stwierdzenia, że dzierżawa infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz spółki komunalnej gminy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu.

Zatem, odpłatne udostępnianie oczyszczalni ścieków na rzecz spółki komunalnej Gminy na podstawie umowy cywilnoprawnej, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina dla tej czynności niewątpliwie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, bowiem czynność ta wykonywana jest w sferze cywilnoprawnej. W konsekwencji oznacza to, że świadczenie realizowane na mocy zawartej przez Gminę umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy na zasadach ogólnych, bowiem ani w treści ustawy, ani w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca nie przewidział dla takiej czynności preferencji podatkowej bądź zwolnienia.

Jak już wcześniej wskazano, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że usługi administrowania infrastrukturą kanalizacyjną będą miały związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. usługami odprowadzania ścieków.

A zatem w omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy zostaną spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi (w tym usługi administrowania infrastrukturą kanalizacyjną) będą miały związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. usługami odprowadzania ścieków i odpłatnej dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej – oczyszczalni ścieków.

Zatem, z uwagi na związek poniesionych wydatków – na usługi administrowania infrastrukturą kanalizacyjną oraz pozostałych wydatków na budowę i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej – z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej oraz zakupu usług administrowania oczyszczalnią ścieków, przysługuje Gminie pod warunkiem nieistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oznaczone numerami 2 i 3 jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym,

w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Tym samym w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienne zdarzenie przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52

§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.