IBPP3/4512-266/16/KS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z Projektem
IBPP3/4512-266/16/KSinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z Projektem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z Projektem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Wnioskodawca) jest uczelnią publiczną utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 428).

Uczelnia ma osobowość prawną, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy działalność Uczelni obejmuje:

 • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka,
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 • stwarzanie warunków rozwoju kultury fizycznej studentów,
 • działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Na dzień dzisiejszy Uczelnia nie prowadzi działalności badawczej.

W kontekście przepisów ustawy o VAT w działalności Uczelni można wyróżnić czynności:

 1. niepodlegające opodatkowaniu, na przykład kształcenie studentów na nieodpłatnych studiach stacjonarnych, stanowiące realizację zadań państwa wyrażonych w art. 70 Konstytucji RP w zakresie powszechnej i bezpłatnej edukacji. Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotacje na wykonanie tego zadania zapewnia budżet państwa;
 2. zwolnione, w zamian za które ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym dopuszcza pobieranie opłat. Do działań zwolnionych można zaliczyć kształcenie studentów na płatnych studiach niestacjonarnych oraz prowadzenie płatnych szkoleń i kursów;
 3. opodatkowane to wynajem sal dydaktycznych, dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości.

W chwili pisania wniosku Uczelnia nie jest podatnikiem VAT czynnym, korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowana jest jako podatnik VAT zwolniony. Uczelnia korzysta ze zwolnienia nieprzerwanie od 1 stycznia 2010 r., tj. przez cały okres realizacji Projektu. Wymienione w pkt 3) czynności są opodatkowane w kontekście ustawy o VAT. Z uwagi na wartość sprzedaży, która nie przekracza w roku podatkowym kwoty 150 tys. zł, sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę jest zwolniona z podatku VAT.

Uczelnia jest beneficjentem projektu pn. „...”, finansowanego ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, Działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO Województwa na lata 2007-2013. Projekt obejmował budowę i wyposażenie budynku centrum sportowo-dydaktycznego dla potrzeb kształcenia i rozwoju kultury fizycznej studentów.

Wydatki na realizację tego przedsięwzięcia, zgodnie z założeniami Projektu, były ponoszone w latach 2012-2015 i obejmowały:

 • koszty opracowania dokumentacji,
 • koszty robót budowlanych, montażowych,
 • koszty nadzoru nad robotami budowlanymi,
 • sprzęt i wyposażenie budynku,
 • koszty informacji i promocji Projektu.

W ramach Projektu dokonano zakupów, które w odniesieniu do przepisów o podatku VAT klasyfikowane są jako:

 • środki trwałe o wartości przekraczającej 15 000 zł,
 • środki trwałe zaliczane do nieruchomości,
 • środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł oraz pozostałe zakupy.

Poniesione nakłady zostały udokumentowane rachunkami lub fakturami wystawionymi i opłacanymi w latach 2012-2015.

W chwili obecnej inwestycja jest zakończona. Podpisanie odbioru końcowego budynku nastąpiło 16 czerwca 2015 r., w kolejnych miesiącach zakupiono i zamontowano wyposażenie, budynek został oddany do użytkowania zgodnie z dokumentem OT z 30 listopada 2015 r.

Zgodnie z pierwotnym założeniem Projektu budynek miał być wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz w niewielkim zakresie do czynności zwolnionych z VAT. Centrum zostało wybudowane w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z zakresu wychowania fizycznego, jako miejsce rozgrywek sportowych dla sekcji AZS. Ponadto znajdująca się w budynku aula miała umożliwić organizowanie na terenie Uczelni uroczystości m.in. inauguracji roku akademickiego, konferencji i wykładów. Elementem uzupełniającym Projektu jest również zapewnienie zaplecza związanego z obsługą dydaktyki, np. pomieszczenia dla samorządu studenckiego.

Inwestycja została sfinansowana ze środków publicznych, w tym z UE. Otrzymane finansowanie było związane z działalnością dydaktyczną i edukacyjną. Obecnie Uczelnia rozważa odpłatne udostępnienie pomieszczeń centrum sportowo-dydaktycznego, co będzie możliwe po rozpatrzeniu wniosku Uczelni i za zgodą IZ RPO WP. W celu realizacji swojego zamierzenia Uczelnia skierowała zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w sprawie możliwości wynajmu pomieszczeń centrum. W odpowiedzi, IZ RPO WP przed podjęciem dalszych czynności w sprawie, poprosiła o przedłożenie m.in. indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z Projektem, dokonanych przed dokonaniem zmian sposobu wykorzystania rezultatów Projektu.

Zmiana ta polega na uzyskaniu możliwości wynajmu sali gimnastycznej i auli podmiotom zewnętrznym (stowarzyszeniom, grupom zorganizowanym, klubom sportowym) w celu organizacji rozgrywek sportowych, organizacji szkoleń i targów w takim zakresie w jakim taka działalność nie zakłócałaby pierwotnego założenia Projektu i podstawowej działalności Uczelni.

Od dnia oddania centrum sportowo-dydaktycznego do użytkowania do dnia obecnego Uczelnia nie wykorzystywała obiektu do działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy z uwagi na częściową zmianę przeznaczenia Projektu pn. „...”, finansowanego ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, Działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO Województwa na lata 2007-2013 i wykorzystania Projektu także do dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Uczelnia będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z Projektem:

 1. jako zarejestrowany podatnik VAT zwolniony...
 2. w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. a)

Uczelnia stoi na stanowisku, że nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT związanych z Projektem będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym.

Zgodnie z podstawowymi zasadami wynikającymi z ustawy o VAT związanymi z odliczeniem podatku naliczonego zawartymi w art. 86 ust. 1, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96.

Z analizy przedstawionych przepisów wynika, że Uczelnia nie spełnia żadnego z dwóch koniecznych warunków, które dają prawo do odliczenia podatku:

 • nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny,
 • zakupy dokonane w ramach Projektu dotyczyły działalności nieopodatkowanej i zwolnionej.

Ad. b)

Uczelnia stoi na stanowisku, że nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Z analizowanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiony przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego, w przypadku wykorzystania zakupionych towarów i usług do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających podatkowi.

W chwili oddania do użytkowania budynku centrum sportowo-dydaktycznego w całości był on przyporządkowany do działalności pozostającej poza zakresem podatku VAT i zwolnionej z VAT. Decyzja o wykorzystaniu tego budynku jedynie do działalności dydaktycznej była zgodna z założeniami i celami Projektu.

Skoro zakupy w ramach Projektu były ponoszone w celu wykorzystywania ich do działalności nieopodatkowanej i zwolnionej, Uczelnia nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Należy zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Ponadto, w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną, utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 428). Wnioskodawca wskazał, że korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. W okresie 2012 – 2015 r. Wnioskodawca był beneficjentem projektu pn. „...”. Projekt ten obejmował budowę i wyposażenie budynku centrum sportowo-dydaktycznego dla potrzeb kształcenia i rozwoju kultury fizycznej studentów. Poniesione nakłady zostały udokumentowane rachunkami lub fakturami wystawionymi i opłacanymi w latach 2012-2015.

Z treści wniosku wynika również, że ww. budynek zgodnie z pierwotnym założeniem projektu miał być wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz w niewielkim zakresie do czynności zwolnionych z VAT. Wnioskodawca wskazał bowiem, że centrum sportowo-dydaktycznego zostało wybudowane w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z zakresu wychowania fizycznego, jako miejsce rozgrywek sportowych dla sekcji AZS, a znajdująca się w budynku aula miała umożliwić organizowanie na terenie Uczelni uroczystości m.in. inauguracji roku akademickiego, konferencji i wykładów. Elementem uzupełniającym Projektu jest również zapewnienie zaplecza związanego z obsługą dydaktyki, np. pomieszczenia dla samorządu studenckiego. Natomiast po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca postanowił zmienić pierwotny sposób wykorzystywania budynku i dokonywać wynajmu sali gimnastycznej i auli podmiotom zewnętrznym (stowarzyszeniom, grupom zorganizowanym, klubom sportowym) w celu organizacji rozgrywek sportowych, organizacji szkoleń i targów w takim zakresie w jakim taka działalność nie zakłócałaby pierwotnego założenia Projektu i podstawowej działalności Uczelni.

Wskazać również należy, że od chwili oddania centrum sportowo-dydaktycznego do użytkowania Wnioskodawca nie wykorzystywał obiektu do działalności opodatkowanej.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do odliczenia podatku VAT z wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...” w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji, w pierwszej kolejności podkreślić należy, że – jak wskazano na wstępie – warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu był zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony oraz zamierzał wykorzystywać budynek centrum sportowo-dydaktycznego do czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz w niewielkim zakresie do czynności zwolnionych z VAT, to nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nie zostaną bowiem spełnione podstawowe warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu tj. nie wystąpi związek zakupów dokonanych w ramach przedmiotowego projektu z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a w momencie realizacji projektu Wnioskodawca nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pkt a), zgodnie z którym nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT związanych z Projektem będąc zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony, jest prawidłowe.

Następnie w związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, przywołać należy art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym, jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia – od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić – VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika ponadto, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02, pkt 24).

Natomiast w wyroku z 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-378/02 Waterschap Zeeuws Vlaanderen TSUE stwierdził, że art. 17 szóstej dyrektywy określa moment powstania prawa do odliczenia i stanowi, iż jedynie charakter, w jakim podmiot działał w chwili nabycia dobra, determinuje istnienie prawa do odliczenia. Podmiot prawa publicznego, który nabywa dobro inwestycyjne jako władza publiczna, w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy, a zatem nie działając w charakterze podatnika, i który następnie sprzedaje to dobro, działając w charakterze podatnika, nie korzysta w zakresie tej sprzedaży z prawa do dokonania korekty, na podstawie art. 20 tej dyrektywy, na potrzeby odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tego dobra (zob. pkt 38 i 44 wyroku w sprawie C-378/02). Ponadto okoliczność, że następnie podmiot ten działał jako podatnik, nie może na podstawie art. 20 szóstej dyrektywy skutkować tym, że będzie można odliczyć podatek VAT zapłacony przez ten podmiot z tytułu transakcji dokonanych jako władza publiczna i z tego względu nieopodatkowanych (zob. pkt 40 ww. wyroku).

Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika VAT wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów Dyrektywy 2006/112/WE (art. 167-168 oraz art. 184-192).

W konsekwencji stwierdzić należy, że nawet ewentualna zmiana przeznaczenia budynku centrum sportowo-dydaktycznego tj. rozpoczęcie wykorzystywania ww. obiektu do działalności gospodarczej opodatkowanej polegającej na wynajmie sali gimnastycznej i auli podmiotom zewnętrznym oraz późniejsza rejestracja Wnioskodawcy jako podatnik VAT czynny nie oznacza, że w momencie zakupów towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu, Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Konfrontując zatem przedstawiony opis sprawy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pkt b), zgodnie z którym nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, z uwagi na to, że zakupy związane z Projektem były ponoszone w celu wykorzystywania ich do działalności nieopodatkowanej i zwolnionej, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.