IBPP3/4512-256/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/4512-256/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) oraz pismem z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od sprzętu i nagród zakupionych w ramach projektu pn. „...”– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od sprzętu i nagród zakupionych w ramach projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 maja 2015 r. znak: IBPP3/4512-256/15/AŚ oraz pismem z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 1 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/443-256/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem non-profit, czyli organizacją, która w swojej działalności nie kieruje się osiąganiem zysku, lecz swoją działalność skupia na osiąganiu dobra publicznego. Wnioskodawca posiada budynek, od którego opłaca wieczyste użytkowanie gruntu. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń opodatkowanych VAT 23%, jak również wynajmie mieszkań (czyli sprzedaży zwolnionej z podatku VAT). Ponadto Wnioskodawca prowadzi szereg nieodpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (wynikających ze statutu), m.in. w badmintonie, tenisie stołowym, gimnastyce dla osób starszych, biegi uliczne itp. Wnioskodawca złożył wniosek „...” za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania T. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach powyższego działania zostały przeprowadzone dwa biegi memoriałowe, jak również prowadzone były w okresie od kwietnia do listopada (z wakacyjna przerwą) treningi dla dzieci i młodzieży (nieodpłatnie). W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy, taki jak: piłki lekarskie, pachołki, skakanki, stoper, krokomierz, woreczki gimnastyczne, płotki, wykorzystywane w zajęciach. Zakupiono również nagrody, takie jak: puchary, dyplomy, piłki nożne. Całkowity koszt realizowanego zadania to: 11980,10 zł, natomiast wnioskowana kwota pomocy to: 9584,08 zł. Wszystkie faktury zostały przedłożone do refundacji, jednakże do zwrotu nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych.

W piśmie z 14 maja 2015 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Projekt realizowany byt w okresie od 2 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014. Towary zakupione do realizacji projektu były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Docelowo zakupione towary do realizacji wspomnianego we wniosku projektu wykorzystane zostały w czynnościach niepodlegających VAT. W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca nie generuje przychodów. Jednakże powyższe towary mogą również być składnikiem równocześnie czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych VAT, bowiem Wnioskodawca posiada własną salę gimnastyczną, którą wynajmuje. Może być ona również wynajmowana wraz z posiadanym przez Wnioskodawcę sprzętem sportowym, typu zakupione wcześniej: piłki lekarskie, pachołki, skakanki, woreczki gimnastyczne, płotki itp. Realizowane w ramach projektu biegi memoriałowe dla uczestników były nieodpłatne.

W piśmie z 10 czerwca 2015 r. Wnioskodawca ostatecznie doprecyzował opis stanu faktycznego wskazując, że:

W przypadku, gdyby Wnioskodawca nie realizował projektu pn. „...”, nie dokonałoby zakupu wskazanych we wniosku nagród i sprzętu (takiego jak: piłki lekarskie, pachołki, skakanki, stoper, krokomierz, woreczki gimnastyczne, płotki). Niniejszy sprzęt nie jest wykorzystywany w działalności Wnioskodawcy i nie może być przedmiotem najmu wraz z najmem sali gimnastycznej.

Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu z zamiarem wykorzystania zakupionego sprzętu do czynności niepodlegających podatkowi VAT.

Zakupione w ramach projektu nagrody zostały w całości rozdane uczestnikom nieodpłatnych zawodów sportowych, zorganizowanych w ramach projektu, a tym samym wykorzystane zostały wyłącznie do czynności niepodlegających VAT.

We wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego wskazane było, że sprzęt oraz nagrody wykorzystane będą tylko do nieodpłatnych zajęć oraz zawodów związanych z projektem, a tym samym do czynności niepodlegających VAT.

Klienci wyjmujący salę gimnastyczną Wnioskodawcy nie będą mogli korzystać z zakupionego sprzętu, gdyż był on zakupiony w ramach i na cele ściśle związane z projektem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7 od zakupionego w ramach projektu wymienionego sprzętu i nagród...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w piśmie z 14 maja 2015 r.), można odliczać podatek VAT od zakupionych w ramach wspomnianego projektu sprzętu sportowego i nagród. Bowiem, Ognisko posiada własna salę gimnastyczną, z wynajmu której otrzymuje przychody opodatkowane 23% podatkiem VAT. Zakupiony docelowo do projektu sprzęt sportowy może być również wykorzystany poza projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W przepisach art. 88 ustawy zawarty został katalog przypadków, w których wyłączone jest prawo do odliczenia.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Z treści ostatecznie przedstawionego opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu z zamiarem wykorzystania zakupionego sprzętu do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Zakupione w ramach projektu nagrody zostały w całości rozdane uczestnikom nieodpłatnych zawodów sportowych, zorganizowanych w ramach projektu, a tym samym wykorzystane zostały wyłącznie do czynności niepodlegających VAT. We wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego wskazane było, że sprzęt oraz nagrody wykorzystane będą tylko do nieodpłatnych zajęć oraz zawodów związanych z projektem, a tym samym do czynności niepodlegających VAT. Klienci wyjmujący salę gimnastyczną Wnioskodawcy nie będą mogli korzystać z zakupionego sprzętu, gdyż był on zakupiony w ramach i na cele ściśle związane z projektem.

Podkreślić należy, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług (choćby przed zrealizowaniem prawa do odliczenia, towary bądź usługi nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej). Jeżeli natomiast nie ma zamiaru przeznaczyć dokonanych zakupów do czynności opodatkowanych, to prawo do odliczenia w momencie nabycia mu nie przysługuje. Istotna jest intencja nabycia. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do doliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Doprecyzowany ostatecznie przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego wskazuje, że zakupione w ramach realizacji projektu towary zostały przez Wnioskodawcę zakupione z zamiarem wykorzystania do czynności niepodlegających VAT i nie będę przez Wnioskodawcę wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o VAT należy zatem uznać, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.