IBPP3/4512-252/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-252/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. usługi zwolnione
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w ...(Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje działalność w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca uzyskuje również przychody z czynności opodatkowanych i w związku z tym, co miesiąc sporządza deklaracje VAT-7. Wnioskodawca, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „...”. Przedmiotem ww. projektu jest zakup i wdrożenie kompleksowego elektronicznego systemu informatycznego wspierającego tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wytworzony w ramach projektu medyczny system informatyczny służyć będzie wyłącznie czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem VAT, a dotyczącym opieki medycznej. W ramach czynności opodatkowanych Wnioskodawca wydzierżawia wolne pomieszczenia na działalność usługową, świadczy usługi niemedyczne, takie jak wydawanie zaświadczeń pacjentom, usługi sterylizacji i kserokopii dokumentacji medycznej, a przychody z tego tytułu opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%. Działalność ta jest już ujęta w strukturze sprzedaży i nie wpłynie na jej zwiększenie (nie przekroczy 2% łącznej wartości sprzedaży).

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, w 2014 r. sprzedaż usług zwolnionych od podatku VAT stanowiła 99,35% (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej – 100%), natomiast sprzedaż usług opodatkowanych podatkiem VAT stanowiła 0,65% (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej –100%) ogólnej sprzedaży usług.

W związku z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, w przypadku, gdy proporcja sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT określona zgodnie z art. 90 ust. 2–8 nie przekroczyła 2% – podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w ust. 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w obowiązującym stanie prawnym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w realizacji projektu pn. „...”, dofinansowanego w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z realizacji opisywanego projektu. W ramach projektu wytworzony zostanie system informatyczny do kompleksowej obsługi działalności Szpitala w zakresie ochrony zdrowia, która to działalność, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów. Ponadto w 2014 r. sprzedaż usług o charakterze niemedycznym opodatkowanych podatkiem VAT stanowiła 0,65% (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej – 100%) ogólnej sprzedaży usług.

Art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy precyzuje, że w przypadku, gdy proporcja sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT określona zgodnie z art. 90 ust. 2–8 nie przekroczyła 2% (co ma miejsce w przypadku Szpitala), podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w ust. 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Przedmiotem ww. projektu jest zakup i wdrożenie kompleksowego elektronicznego systemu informatycznego wspierającego tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wytworzony w ramach projektu medyczny system informatyczny służyć będzie wyłącznie czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem VAT, a dotyczącym opieki medycznej. W ramach czynności opodatkowanych Wnioskodawca wydzierżawia wolne pomieszczenia na działalność usługową, świadczy usługi niemedyczne, jak wydawanie zaświadczeń pacjentom, usługi sterylizacji i kserokopii dokumentacji medycznej. Działalność ta jest już ujęta w strukturze sprzedaży, nie wpłynie na jej zwiększenie i nie przekroczy 2% łącznej wartości sprzedaży (sprzedaż usług zwolnionych od podatku VAT stanowiła 99,35% sprzedaż usług opodatkowanych podatkiem VAT stanowiła 0,65% ogólnej sprzedaży usług.

Z opisu sprawy wynika, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt będą wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Z treści art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących projektu pn. „...”.

Końcowo Organ wskazuje, że w świetle obowiązującego stanu prawnego dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy i uznał je za prawidłowe, jednakże częściowo w oparciu o inne argumenty niż wskazał we wniosku Wnioskodawca.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.