IBPP3/4512-237/15/MN | Interpretacja indywidualna

Ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.
IBPP3/4512-237/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie materiałów i usług związanych z budową i wyposażeniem budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie materiałów i usług związanych z budową i wyposażeniem budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Osiągany obrót podlega opodatkowaniu stawką 23%, a w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0%.

Do przedmiotu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę należy przede wszystkim sprzedaż hurtowa materiałów lutowniczych i pomocniczych zużywanych w przemysłowej produkcji wyrobów i elektronicznych.

W 2014 roku Wnioskodawca nabył nieruchomość składającą się z działki inwestycyjnej oraz działek drogowych położoną w T.

Na podstawie decyzji z dnia 18 grudnia 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, Wnioskodawca na nieruchomości rozpoczął inwestycję - budowę budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym, budynkiem portierni, instalacjami oraz zjazdem. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w budynku biurowo-magazynowym będą się znajdowały pomieszczenia biurowe dla kadry zarządzającej spółką oraz pracowników spółki, specjalistyczne magazyny niezbędne w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą oraz mieszkanie służbowe.

Zgodnie z zamierzeniem Wnioskodawcy mieszkanie służbowe w budynku biurowo-magazynowym będzie wykorzystywane przez spółkę w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi. Do Wnioskodawcy wielokrotnie w ciągu każdego roku przyjeżdżają przedstawiciele jego kontrahentów zagranicznych. I tak w ciągu roku często przebywają u Wnioskodawcy pracownicy międzynarodowego koncernu A. zatrudnieni w oddziałach tego koncernu w Holandii i na Węgrzech. Celem tych wizyt jest przeprowadzenie kilku¬dniowych szkoleń dla pracowników Wnioskodawcy w zakresie wdrożenia na polskim rynku kolejnych produktów koncernu A. Wnioskodawcę odwiedzają również w jego siedzibie osoby zarządzające koncernem A., w celach przeprowadzenia rozmów i negocjacji handlowych, które nierzadko trwają po kilka dni. Ponadto w siedzibie Wnioskodawcy odbywają się szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę dla pracowników polskich kontrahentów, którym Wnioskodawca sprzedaje oferowane przez siebie produkty i wyroby. Każdego roku w siedzibie Wnioskodawcy ma miejsce kilkudniowy audyt recertyfikacyjny ISO przeprowadzany przez audytorów zewnętrznych.

W wyżej wymienionych przypadkach Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zakwa¬terowanie osób z zewnątrz przebywających w siedzibie Wnioskodawcy na czas ich pobytu Do tej pory Wnioskodawca w tym celu korzystał z hoteli położonych w T. Mieszkanie służbowe w nowo budowanym budynku biurowo-magazynowym umożliwi Wnioskodawcy odpowiednie zakwaterowanie takich osób bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów za usługi hotelowe. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że często zdarza się, iż towar handlowy dostarczany Wnioskodawcy z firm zagranicznych przywożony jest po godzinach pracy lub w porze nocnej. Wymaga to obecności w tym czasie w siedzibie Wnioskodawcy pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie towaru do magazynu. Pracownik taki będzie mógł w takim przypadku skorzystać z mieszkania służbowego w siedzibie spółki. Wnioskodawca przy tym informuje, że dotychczas spółka wynajmowała magazyny od innego podmiotu gospodarczego, który również zapewniał odbiór dostarczanego towaru po godzinach pracy obowiązujących u Wnioskodawcy.

Po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca posiadał będzie własne magazyny i ich obsługę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości (100%) podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie materiałów i usług związanych z budową i wyposażeniem budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych z tytułu realizacji inwestycji, a w tym budowy i wyposażenia mieszkania służbowego, albowiem mieszkanie to będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, spełniając tym samym warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mieszkanie jak opisano w części G wniosku będzie wykorzystywane na cele zakwaterowania kontrahentów, co bez wątpienia jest działaniem związanym z czynnościami opodatkowanymi. Zarówno wizyty przedstawicieli dostawców jak i odbiorców przekładają się na uzyskiwany przez spółkę obrót opodatkowany.

Podobnie ma się sprawa wykorzystywania mieszkania przez pracownika odpowiedzialnego za odbiór towaru. Bez ciągłych i regularnych dostaw Wnioskodawca nie będzie w stanie zaoferować odbiorcom pełnego zakresu sprzedawanych towarów.

Pobyt w siedzibie wnioskodawcy zewnętrznego audytora kontrolującego prawo Wnioskodawcy do korzystania z certyfikatu ISO pośrednio również łączy się z czynnościami opodatkowanymi, bowiem posiadanie takiego certyfikatu podnosi prestiż firmy, wpływa na lepszą obsługę klientów zapewniając w ten sposób zainteresowanych dalszą współpracą odbiorców.

Na tym etapie realizacji inwestycji Wnioskodawca nie planuje przeznaczenia mieszkania służbowego na typowe cele mieszkaniowe. Gdyby jednak w okresie 10-ciu lat od oddania inwestycji do użytkowania zaszła taka konieczność, to wówczas w oparciu o art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług spółka dokona korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu z celów opodatkowanych na cele mieszkaniowe zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36, czyli tym samym nie dające prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Podkreślenia wymaga, iż związek między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O związku bezpośrednim można mówić wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą np. dalszej odprzedaży, lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży – bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast pośredni związek występuje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika, a tym samym z osiąganymi przez niego przychodami. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, itp.

System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Osiągany obrót podlega opodatkowaniu stawką 23%, a w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0%. Do przedmiotu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę należy przede wszystkim sprzedaż hurtowa materiałów lutowniczych i pomocniczych zużywanych w przemysłowej produkcji wyrobów i elektronicznych. Na podstawie decyzji z dnia 18 grudnia 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wnioskodawca na nieruchomości rozpoczął inwestycję – budowę budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym, budynkiem portierni, instalacjami oraz zjazdem. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w budynku biurowo-magazynowym będą się znajdowały pomieszczenia biurowe dla kadry zarządzającej spółką oraz pracowników spółki, specjalistyczne magazyny niezbędne w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą oraz mieszkanie służbowe. Zgodnie z zamierzeniem Wnioskodawcy mieszkanie służbowe w budynku biurowo-magazynowym będzie wykorzystywane przez spółkę w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi. Do Wnioskodawcy wielokrotnie w ciągu każdego roku przyjeżdżają przedstawiciele jego kontrahentów zagranicznych. I tak w ciągu roku często przebywają u Wnioskodawcy pracownicy międzynarodowego koncernu A. zatrudnieni w oddziałach tego koncernu w Holandii i na Węgrzech. Celem tych wizyt jest przeprowadzenie kilku¬dniowych szkoleń dla pracowników Wnioskodawcy w zakresie wdrożenia na polskim rynku kolejnych produktów koncernu A. Wnioskodawcę odwiedzają również w jego siedzibie osoby zarządzające koncernem A., w celach przeprowadzenia rozmów i negocjacji handlowych, które nierzadko trwają po kilka dni. Ponadto w siedzibie Wnioskodawcy odbywają się szkolenia organizowane przez wnioskodawcę dla pracowników polskich kontrahentów, którym wnioskodawca sprzedaje oferowane przez siebie produkty i wyroby. Każdego roku w siedzibie Wnioskodawcy ma miejsce kilkudniowy audyt recertyfikacyjny ISO przeprowadzany przez audytorów zewnętrznych. W wyżej wymienionych przypadkach Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zakwa¬terowanie osób z zewnątrz przebywających w siedzibie Wnioskodawcy na czas ich pobytu Do tej pory Wnioskodawca w tym celu korzystał z hoteli położonych w T. Mieszkanie służbowe w nowo budowanym budynku biurowo-magazynowym umożliwi Wnioskodawcy odpowiednie zakwaterowanie takich osób bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów za usługi hotelowe. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że często zdarza się iż towar handlowy dostarczany Wnioskodawcy z firm zagranicznych przywożony jest po godzinach pracy lub w porze nocnej. Wymaga to obecności w tym czasie w siedzibie Wnioskodawcy pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie towaru do magazynu. Pracownik taki będzie mógł w takim przypadku skorzystać z mieszkania służbowego w siedzibie spółki. Wnioskodawca przy tym informuje, że dotychczas spółka wynajmowała magazyny od innego podmiotu gospodarczego, który również zapewniał odbiór dostarczanego towaru po godzinach pracy obowiązujących u Wnioskodawcy. Po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca posiadał będzie własne magazyny i ich obsługę

Jak wskazano powyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego jednoznacznie wskazał, że zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w budynku biurowo-magazynowym będą się znajdowały pomieszczenia biurowe dla kadry zarządzającej spółką oraz pracowników spółki, specjalistyczne magazyny niezbędne w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą oraz mieszkanie służbowe. Ponadto zgodnie z zamierzeniem Wnioskodawcy mieszkanie służbowe w budynku biurowo-magazynowym będzie wykorzystywane przez spółkę w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT a jego obrót podlega opodatkowaniu stawką 23% lub 0%.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu budynku biurowo-magazynowego z mieszkaniem służbowym, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Nadmienia się, że w przypadku zmiany przeznaczenia mieszkania służbowego do wykonywania czynności zwolnionych należy mieć na uwadze uregulowania wynikające z przepisów art. 90 i 91 ustawy o VAT, które mogą znaleźć zastosowanie.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.