IBPP3/4512-217/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na zakupie urządzeń medycznych i modernizacji Szpitala
IBPP3/4512-217/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. modernizacja
 3. odliczenia
 4. odliczenie podatku
 5. prawo do odliczenia
 6. szpital
 7. usługi medyczne
 8. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
 9. usługi zwolnione
 10. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Organu w dniu 12 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa odliczenia całości lub części podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa odliczenia całości lub części podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Szpital) zamierza stworzyć jedyne w makroregionie Centrum Małoinwazyjnych Technik Wewnątrznaczyniowych, Neuroradiologii Interwencyjnej i Neurochirurgii oraz Elektrokardiologii Interwencyjnej w ostrych chorobach naczyń mózgowych i serca na bazie obiektów Szpitala zlokalizowanych w obrębie kompleksu budynków klinicznych.

Projekt zakłada:

 1. zakup specjalistycznych urządzeń medycznych wraz z przygotowaniem obejścia operacyjnego dla utworzenia, na bazie obiektów Szpitala zlokalizowanych w obrębie kompleksu budynków klinicznych, zaplecza operacyjnego umożliwiającego wykonywanie najbardziej zaawansowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neuroradiologii interwencyjnej, neurochirurgii oraz chirurgii naczyniowej,
 2. modernizację pomieszczenia wraz z zakupem aparatury medycznej dla pracowni elektrokardiologii interwencyjnej zlokalizowanej w obiekcie Szpitala, gdzie możliwe byłoby realizowanie wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w zakresie ablacji tkanki mięśnia sercowego oraz wszczepiania urządzeń stabilizujących pracę serca. Pracownia Elektrokardiologii zostanie wyposażona w wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C zintegrowany ze stołem do zabiegów elektrofizjologicznych.

W części b) projekt zakłada:

Modernizację pomieszczeń na parterze i w przyziemiu w budynku głównym Szpitala, gdzie zlokalizowany jest I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii tak, aby mogła służyć do wykonywania diagnostyki oraz zabiegów z zakresu elektrofizjologii. Obszar podlegający modernizacji obejmuje istniejącą Pracownię RTG wraz z korytarzem oraz pokój przygotowania pacjenta. Pozostawia się istniejące wejście z peronu. Nową salę zabiegową projektuje się w „przewiązce” na styku budynku głównego i skrzydła zachodniego. Sterownię i pomieszczenie mycia lekarzy lokalizuje się pomiędzy salą zabiegową, a pokojem wypoczynkowym pacjenta. Pomieszczenie mycia wstępnego narzędzi zaprojektowano bezpośrednio przy istniejącej klatce schodowej. Ponadto, Pracownia Elektrokardiologii zostanie wyposażona w wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C zintegrowany ze stołem do zabiegów elektrofizjologicznych.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie realizowanie wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w zakresie ablacji tkanki mięśnia sercowego oraz wszczepiania urządzeń stabilizujących pracę serca u pacjentów leczonych w Szpitalu z obszaru makroregionu Polski.

Przedmiotem projektu jest stworzenie możliwości dla szerszego wprowadzenia do praktyki terapeutycznej nowoczesnych wysokospecjalistycznych zabiegowych technik wewnątrznaczyniowych w zakresie neuroradiologii interwencyjnej oraz elektrokardiologii interwencyjnej, niezbędnych dla skutecznego leczenia pacjentów w ostrych chorobach naczyń mózgowych i serca.

Po zakończeniu realizacji inwestycji stworzoną infrastrukturą zarządzał będzie Wnioskodawca. Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacja zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.

GUS sklasyfikował rodzaj przeważającej działalności szpitala według klasyfikacji PKD pod numerem 8511Z Szpitalnictwo.

Wytworzona infrastruktura służyć będzie sprzedaży usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy projekt znajduje się na liście projektów kluczowych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego realizacji będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego i środków budżetowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości lub części podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia towarów i usług w celu realizacji wymienionego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nabyte towary i usługi, w związku z realizacją projektu pn. „...” przez Szpital, będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowym zadaniem statutowym Wnioskodawcy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi to zgodnie z zapisami art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym wykazany przy zakupach towarów i usług podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w tym projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza stworzyć jedyne w makroregionie Centrum Małoinwazyjnych Technik Wewnątrznaczyniowych, Neuroradiologii Interwencyjnej i Neurochirurgii oraz Elektrokardiologii Interwencyjnej w ostrych chorobach naczyń mózgowych i serca na bazie obiektów Szpitala. Projekt zakłada zakup specjalistycznych urządzeń medycznych wraz z przygotowaniem obejścia operacyjnego dla utworzenia, na bazie obiektów Szpitala, zaplecza operacyjnego umożliwiającego wykonywanie najbardziej zaawansowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neuroradiologii interwencyjnej, neurochirurgii oraz chirurgii naczyniowej. Projekt zakłada także modernizację pomieszczenia wraz z zakupem aparatury medycznej dla pracowni elektrokardiologii interwencyjnej. Pracownia Elektrokardiologii zostanie wyposażona w wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C zintegrowany ze stołem do zabiegów elektrofizjologicznych. Po zakończeniu realizacji inwestycji stworzoną infrastrukturą zarządzał będzie Wnioskodawca. Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych. Wytworzona infrastruktura służyć będzie sprzedaży usług medycznych zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wytworzona infrastruktura służyć będzie sprzedaży usług medycznych zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy więc stwierdzić, że nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. „...” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia całości lub części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest za prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy usługi medyczne świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Ponadto nadmienia się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.