IBPP3/4512-109/15/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełniony pismem z 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 25 marca 2015 r.):

Wnioskodawca – xxx jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i ma nadany numer identyfikacji podatkowej: xxx. Wnioskodawca prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz pożytku publicznego. W myśl nowych przepisów ustawy o VAT,

zwolnienie dotyczące działalności Wnioskodawcy jest powiązane z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, w którym zawarto zapis, że zwolnieniu podlegają m.in. usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału, przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Proporcja określona w ustawie o podatku od towarów i usług art. 90 ust. 2-8 nie przekroczyła 2%. W związku z tym stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca będzie realizować projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wniosek składany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa; w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7 z tytułu, prowadzenia działalności statutowej oraz działalności pożytku publicznego.

Wnioskodawca planuje zakup tzw. Mobilnego Parku Rekreacji im. Xxx wraz z organizacją czasu wolnego dla społeczności lokalnej ww. Parku. Do czasu rozliczenia projektu Mobilny Park Rekreacji będzie rozkładany min. 5 razy na terenie powiatu, gdzie społeczność lokalna będzie mogła skorzystać z zabawy jaką oferują atrakcje znajdujące się w Mobilnym Parku Rekreacji (olbrzymie piłkarzyki, dmuchany zamek, ścianka wspinaczkowa), i Mobilny Park Rekreacji będzie funkcjonował samoistnie tzn. nie będzie połączony z innymi imprezami organizowanymi przez Hufiec P., a co za tym idzie nie będzie generował dodatkowych kosztów. Park Rekreacji będzie rozkładany w M., R., Z., K., R., W., gdzie będzie mogła z niego bezpłatnie skorzystać społeczność lokalna przez 5 dni po 6 godzin dziennie. Planowane terminy to: 11 listopada 2014, 22-23 listopad 2014 r., 28, 29 listopada 2014, 6 grudnia 2014 r. Sprzęt będzie codziennie składany i magazynowany w magazynie Hufca P. w Z. (nie można go zostawić na noc ponieważ mógłby zostać zniszczony).

W ramach Mobilnego Parku Rozrywki planuje się zakup tzw. dmuchańców: ścianka wspinaczkowa, zamek do skakania, olbrzymie piłkarzyki. Zabawa w Mobilnym Parku Rekreacji będzie przebiegać pod okiem instruktorów Hufca P., którzy swą pracę będą wykonywać jako wolontariusze. Dodatkowo wolontariusze w Parku Rekreacji będą prowadzili konkursy promujące ekologię i ochronę środowiska (m.in. plastyczny, quizy, krzyżówki, mini gra terenowa o ekologii) co doskonale wpłynie na poszerzenie wiedzy głównie dzieci i młodzieży z zakresu ekologii. Realizację wniosku planuje się zakończyć w grudniu 2014. W tym czasie Wnioskodawca zakłada rozłożenie Mobilnego Parku Rekreacji 5 razy. Sprzęt będzie przechowywany w magazynie Hufca w Z..

Zakupiony sprzęt będzie używany podczas imprez/zajęć organizowanych przez Wnioskodawcę oraz z udziałem Wnioskodawcy, nie będzie on wypożyczany na imprezy bez udziału Wnioskodawcy. Zainteresowani o możliwości korzystania z parku rekreacji będą mogli się dowiedzieć ze strony internetowej Hufca P. oraz z plakatów informacyjnych.

Zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających podatkowi (czynności nieodpłatne).

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że opisany we wniosku projekt (projekt polegający na zakupie tzw. Mobilnego Parku Rekreacji im. xxx oraz organizacji czasu wolnego dla społeczności lokalnej ww. Parku) zrealizowany przez Wnioskodawcę w 2014 r. nosi nazwę „xxx

Towary i usługi, które zostały zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Hufiec P.funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia (Wnioskodawcy) i nie jest odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem. Faktury dokumentujące zakupy towarów i usług w ramach opisanego projektu wystawione zostaną na Wnioskodawcę ..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie z 24 września 2015 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „xxx”...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 24 września 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (wykorzystywane będą jak podaje Wnioskodawca wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających podatkowi i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług), stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast w rozpatrywanej sprawie związek taki nie wystąpi.

Ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. „xxx”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie oraz nie przedstawiono stanowiska. Przedstawione we wniosku twierdzenie Zainteresowanego, że towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających podatkowi (czynności nieodpłatne), przyjęto jako element stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.