IBPP3/443-998/14/MN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
IBPP3/443-998/14/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem pt. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem pt. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) działa na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu osp z dnia 10 lutego 1992 r.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną, jest członkiem związku ochotniczych straży pożarnych. Działalność Wnioskodawcy opiera się na pracy społecznej członków.

Zgodnie ze statutem celem Wnioskodawcy oprócz prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz brania udziału w akcjach ratowniczych, jest również rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej. Osp cele te realizuje przez organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. W budynku OSP funkcjonuje świetlica wiejska.

Dnia 9 grudnia 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. Operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie xxx.

Projekt pt. „xxx” zakłada remont nawierzchni. Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się za budynkiem świetlicy z dala od ulicy. Daje to możliwość spędzania czasu z dala od zgiełku samochodów oraz bezpieczną oazę dla najmłodszych. Na dzień dzisiejszy teren nie nadaje się do użytku. Plac pokryty jest starym popękanym i podziurawionym asfaltem i nie jest w żaden sposób zagospodarowany. Jest on wydzielonym terenem z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności świetlicy wiejskiej. Nie będzie używany ani na cele statutowe Wnioskodawcy, ani na cele jakichkolwiek działalności gospodarczych. W ramach planowanego projektu Wnioskodawca pragnie poprawić warunki i zagospodarować ten obszar, przez utwardzenie terenu o pow. 496,06 m2, wstawienie studzienek kanalizacyjnych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz położenie kostki brukowej na powierzchni 217,75 m2. Jak również zainstalowanie trzech ławek i trzech koszy na śmieci, które zostaną wykonane w ramach pracy własnej przez członków osp. W ramach pracy własnej również po zakończonych pracach przy kostce wokół terenu zostanie nawieziona i wyplantowana ziemia w celu poprawy estetyzacji. Dzięki tej inwestycji podniesie się jakość życia mieszkańców wsi. To z kolei wiązałoby się pośrednio ze wzrostem liczby turystów odwiedzających miejscowość, którzy podobnie jak mieszkańcy mogliby korzystać ze świetlicy wiejskiej, a przy sprzyjającej pogodzie odpoczywać „na ławeczkach” po trudach górskich wycieczek. Opracowywane przedsięwzięcie przyczyniłoby się także do uatrakcyjnienia spotkań ludności lokalnej – możliwość czytania „pod gołym niebem”, co z kolei pogłębiłoby więzi mieszkańców z ich „małą ojczyzną”, dając tym samym poczucie dumy z przynależności do tradycji i kultury ... . Z wyremontowanego placu będzie mogła korzystać nieodpłatnie społeczność lokalna, turyści i członkowie osp w ramach prowadzonej przez osp działalności kulturalnej.

W związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Koszty poniesione na ten projekt będą podlegały refundacji na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz przedstawionych faktur.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Prowadzi działalność gospodarczą ale z uwagi na fakt, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w ... .

Termin realizacji projektu od złożenia wniosku tj. dnia 9 grudnia 2013 r. do złożenia wniosku o płatność tj. dnia 31 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem ponieważ nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – od dnia 1 stycznia 2014 r. – otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego

w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 9 grudnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizował projekt pt. „xxx”, który zakłada remont nawierzchni. Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się za budynkiem świetlicy z dala od ulicy. Jest on wydzielonym terenem z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności świetlicy wiejskiej. Nie będzie używany ani na cele statutowe Wnioskodawcy, ani na cele jakichkolwiek działalności gospodarczych. W związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „xxx”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „xxx”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-1009/14/MN | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-910/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.