IBPP3/443-972/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/443-972/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 13 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 5 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-972/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „...” w zakresie miedzy innymi wynajmu pomieszczeń noclegowych. Wnioskodawczyni realizuje operację w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Oś 4 Leader projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na mocy § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażanie lokalnych strategu rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Realizowana operacja obejmuje: przystosowane pomieszczeń poddasza pod wynajem dla turystów, zakup sprzętu turystycznego (rowerów górskich. kijków Nordic walking) oraz utworzenie placu zabaw (zakup piaskownicy, huśtawki).

Wnioskodawczyni nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Nie składa i nie składała deklaracji VAT 7.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśniła, że świadczy usługi agroturystyczne, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Efekt zrealizowanego projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania przez Wnioskodawczynię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a tym samym generował podatek VAT należny. Zakupione towary i usługi na realizację projektu będą udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawczyni będzie figurować jako nabywca. Nazwa realizowanego projektu: „...”. Projekt zrealizowany jest w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2014 r. Pierwszego zakupu związanego z realizacją projektu dokonano 8 lipca 2013 r. natomiast ostatniego 9 września 2014 r.

Wątpliwość co do prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego powstała w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni dodała, że prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży towarów i usług, które nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Świadczone usługi agroturystyczne zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo zwolnienia z podatku dochodowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (GUS zakwalifikował agroturystykę do grupowania 55.23.Z tj. obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, co zobowiązuje podatnika do naliczania podatku VAT w wysokości 8%). Na dzień dzisiejszy Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i nie nalicza podatku VAT należnego przy sprzedaży towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i świadczonymi usługami agroturystycznymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażane Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Przepis ten od 1 stycznia 2014 r. ma następujące brzmienie: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. zmienionym przez art. 1 pkt 55 lit a ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw otrzymał brzmienie: zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2014 r. realizowała operację polegającą na przystosowaniu pomieszczeń poddasza pod wynajem dla turystów, zakupie sprzętu turystycznego (rowery górskie, kijki Nordic walking) oraz utworzenie placu zabaw (zakup piaskownicy, huśtawki). Efekt zrealizowanego projektu nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca będzie figurować Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa i nie składała deklaracji VAT 7. Obecnie Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a dokonane w związku z realizacją projektu zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją ww. projektu jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-972/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.