IBPP3/443-969/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku przy realizacji projektu lider-partner polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół kopalni i zbiornika wodnego
IBPP3/443-969/14/EJinterpretacja indywidualna
 1. mała architektura
 2. muzeum
 3. obrót
 4. prawo do odliczenia
 5. przekazanie nieodpłatne
 6. turystyka
 7. umowa użyczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 października 2014 r. znak: IBPP3/443-969/14/EJ.

W przedmiotowym wniosku, doprecyzowanym pismem z 31 października 2014 r., zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

W związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawca (Gmina) jako Beneficjent uzyskała decyzję o przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostarczenia interpretacji organów podatkowych co do kwalifikowalności bądź też nie kwalifikowalności podatku VAT, tj. czy Beneficjent (Gmina)wykonuje czynności objęte projektem, co do których uprawdopodobnione jest odzyskiwanie podatku VAT, tzn. czy Gmina jako Beneficjent środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Gmina (Miasto) będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach którego uzyskano dofinansowanie. Projekt jest realizowany przez Beneficjenta – Wnioskodawcę (lider) w partnerstwie z gminną instytucją kultury – Muzeum Miejskim.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną, jest więc podmiotem praw i obowiązków. W imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje zadania publiczne (tzw. zadania własne) o znaczeniu lokalnym, dotyczące zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Struktura organizacyjne projektu wynika z przyjętej metodologii zarządzania projektem oraz schematu organizacyjnego Beneficjenta, a także jest wynikiem zawartego porozumienia między Wnioskodawcą (lider projektu) a gminną instytucją kultury – Muzeum (partner projektu).

Projekt dotyczy dwóch obszarów percepcji ruchu turystycznego – markowych produktów turystycznych regionu: „Kopalni” oraz zbiornika P. W rejonie „S.” projekt obejmuje realizacje parku tematycznego – przestrzeni rekreacyjnej z hot-spotem w przedpolu sztolni, wykonanie w niej ekspozycji multimedialnej, a w otoczeniu kopalni – przeorganizowanie ruchu i wydzielenie miejsc dla autokarów i turystów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym oznakowaniem dojazdu. Przy zbiorniku P. zakłada się realizację strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzona strefa zabaw i fitness dla dzieci i młodzieży).

Celem projektu jest znacząca poprawa standardu obsługi rosnącego ruchu turystycznego, profesjonalizacja otoczenia pod kątem potrzeb turystów, a w efekcie rozwój i wzmocnienie marki Szlaku Zabytków Techniki i P. Projekt sprzyja wszechstronnemu rozwojowi społecznemu miasta i regionu przez zapewnienie społeczeństwu dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury kultury, edukacji i turystyki, służąc jednocześnie zachowaniu dziedzictwa przemysłowego i historycznego.

Nieruchomości na cele realizacji projektu są wyłączną własnością gminy.

Partner projektu – Muzeum jako odrębny podatnik i odrębna osoba prawna osiąga przychód z tytułu sprzedaży biletów. Przedmiot projektu park tematyczny kopalni, w skład którego wchodzi: remont sztolni, wystawa multimedialna oraz zakup czujnika stężeń partner projektu wykorzystuje do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przychód z tytułu sprzedaży biletów nie stanowią dochodu Wnioskodawcy, nie ma więc on możliwości odliczenia z tego tytułu kwot podatku należnego od naliczonego. Partner projektu – Muzeum w tym zakresie projektu zwróci się do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu tj. w otoczeniu kopalni – przeorganizowanie ruchu i wydzielenie miejsc dla autokarów i turystów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym oznakowaniem dojazdu przy zbiorniku P. realizacja strefy aktywnego wypoczynku oraz promocja projektu, nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę-Lidera projektu do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 31 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

 1. Wnioskodawca realizuje zadania wynikające z umowy partnerskiej w zakresie: zagospodarowanie terenu skweru w przedpolu wejścia do sztolni, tj. remont alejek, ustawienie obiektów małej architektury: ławek, koszy na śmieci stojaków na rowery, zestawu naprawczego dla rowerzystów, wykonanie systemu komunikacji w parku, wykonanie hot-spotu, reorganizacja ruchu, oznakowanie dojazdu, w rejonie jeziora P. przewiduje się powstanie placu zabaw dla dzieci młodszych oraz strefy fitness – mini siłowni.
 2. Każdy z partnerów projektu realizuje operację w swojej części i każdy z partnerów dokonuje zakupów udokumentowanymi fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części.
 3. Muzeum użytkuje mienie będące własnością Gminy na podstawie umowy użyczenia, mienie przekazane jest Muzeum do użytkowania nieodpłatnie.
 4. Działania w projekcie realizowane są od 12 listopada 2007 r., planowana data rozliczenia projektu to 24 lipca 2015 r.
 5. Z efektów realizowanego zadania inwestycyjnego korzystać będą nieodpłatnie użytkownicy placu zabaw, strefy fitness w rejonie P. oraz użytkownicy terenu skweru.
 6. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT oraz po zakończeniu zadania inwestycyjnego nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana VAT. Realizacja projektu nie będzie miała, w zakresie wnioskowanym, związku ze sprzedażą opodatkowaną, a więc nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 7. Nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji zadania inwestycyjnego towary i usługi będą opodatkowane podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy (lider projektu) przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca – Lider projektu nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywał przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy że z dniem 1 kwietnia 2013 r. na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) ust. 2 art. 15 otrzymał brzmienie „działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

 • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;
 • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcy (lider) w partnerstwie z gminną instytucją kultury – Muzeum. Projekt dotyczy dwóch obszarów percepcji ruchu turystycznego – markowych produktów regionu: Kopalni oraz zbiornika P. Wnioskodawca realizuje zadania wynikające z umowy partnerskiej w zakresie: zagospodarowanie terenu skweru w przedpolu wejścia do sztolni, tj. remont alejek, ustawienie obiektów małej infrastruktury: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zestawu naprawczego dla rowerzystów, wykonanie systemu komunikacji w parku, wykonanie hot-spotu, reorganizacja ruchu, oznakowanie dojazdu, a w rejonie jeziora P. przewiduje się powstanie placu zabaw dla dzieci młodszych oraz strefy fitness – mini siłowni. Partner projektu tj. Muzeum odpowiada za zakres prac związanych z modernizacją infrastruktury Kopalni na cele działalności turystycznej, w szczególności modernizacja instalacji i remont chodników w sztolni, zakup aparatury bezpieczeństwa, zakup multimediów do instalacji wewnątrz sztolni. Muzeum użytkuje mienie będące własnością Wnioskodawcy na podstawie umowy użyczenia, mienie przekazane jest Muzeum do użytkowania nieodpłatnie. Każdy z partnerów projektu realizuje operację w swojej części i każdy z partnerów dokonuje zakupów udokumentowanymi fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części. Z efektów realizowanego zadania inwestycyjnego korzystać będą nieodpłatnie użytkownicy placu zabaw, strefy fitness jeziora P. oraz użytkownicy terenu skweru. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT oraz po zakończeniu zadania inwestycyjnego nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana. Nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane przez Gminę do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, generującej po jej stronie podatek należny.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek dokonywanych przez Wnioskodawcę zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu w części przypadającej na Lidera projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do partnera projektu tj. Muzeum, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.