IBPP3/443-968/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/443-968/14/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 27 października 2014 r. znak: IBPP3/443-968/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 3 listopada 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca został zarejestrowany w KRS w dniu 6 marca 2014 r., jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnię tworzy 5 osób fizycznych. Wnioskodawca jako Beneficjent Pomocy podpisał dwie umowy z Fundacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Umowy obejmują udzielenie wsparcia finansowego na założenie i działalność Wnioskodawcy oraz udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Na wsparcie finansowe dla Wnioskodawcy składają się kwoty wnioskowane na rzecz 4 jej członków, zaś wsparcie pomostowe przeznaczone jest na wspomaganie Wnioskodawcy w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1500,00 zł brutto na członka Wnioskodawcy (4 osób). Zarówno wsparcie finansowe jak i wsparcie pomostowe, zgodnie z umowami, zostało przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta Pomocy, czyli Wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Wnioskodawca prowadzi placówkę gastronomiczną oraz przygotowuje i dostarcza żywność dla odbiorców zewnętrznych (katering). Wnioskodawca wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT. Wszelkie towary i usługi nabywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, udokumentowane są fakturami lub rachunkami, na których widnieje Wnioskodawca jako nabywca. Dotyczy to zarówno zakupu towarów i usług, które sfinansowane są środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego oraz środków własnych.

Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dotyczyły m.in. zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych do usług gastronomicznych, artykułów biurowych, środków trwałych, wyposażenia w postaci sprzętu kuchennego, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, rachunkowych i pozostałych usług obcych. Wszystkie towary i usługi nabyte ze środków pochodzących ze wparcia finansowego i pomostowego zakupione zostały z zamiarem wykorzystania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie uznał zwróconego podatku VAT do przychodów podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, że odliczył podatek VAT naliczony od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego i zgodnie z umowami przeznaczył go na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz nie uznał go za przychód podatkowy... – pytanie trzecie we wniosku ORD-IN

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w piśmie z 3 listopada 2014 r.), miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego zgodnie z art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z tym Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Umowy podpisane przez Wnioskodawcę jako Beneficjenta Pomocy, obligują Wnioskodawcę do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu VAT od zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym i pomostowym, na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki te mogą dotyczyć m.in. zakupu materiałów do usług gastronomicznych, zakupu wyposażenia i środków trwałych, opłat za media, usług telekomunikacyjnych, księgowych, kosztów działań promocyjno-reklamowych itp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wskazać należy, ze zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT dodanym art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35, ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnić również należy, że oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Należy zauważyć, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów (np. dotacja, środki własne, czy kredyt bankowy). Podstawowe znaczenie ma związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, które generują dla podatnika podatek należny.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w świetle art. 86 ustawy o VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że wszystkie towary i usługi nabyte ze środków pochodzących ze wparcia finansowego i pomostowego zakupione zostały z zamiarem wykorzystania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego zgodnie z art. 86 ust. l ustawy, bowiem w omawianym przypadku została spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-968/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.