IBPP3/443-968/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 27 października 2014 r. znak: IBPP3/443-968/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 3 listopada 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca został zarejestrowany w KRS w dniu 6 marca 2014 r., jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnię tworzy 5 osób fizycznych. Wnioskodawca jako Beneficjent Pomocy podpisał dwie umowy z Fundacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Umowy obejmują udzielenie wsparcia finansowego na założenie i działalność Wnioskodawcy oraz udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Na wsparcie finansowe dla Wnioskodawcy składają się kwoty wnioskowane na rzecz 4 jej członków, zaś wsparcie pomostowe przeznaczone jest na wspomaganie Wnioskodawcy w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1500,00 zł brutto na członka Wnioskodawcy (4 osób). Zarówno wsparcie finansowe jak i wsparcie pomostowe, zgodnie z umowami, zostało przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta Pomocy, czyli Wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Wnioskodawca prowadzi placówkę gastronomiczną oraz przygotowuje i dostarcza żywność dla odbiorców zewnętrznych (katering). Wnioskodawca wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT. Wszelkie towary i usługi nabywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, udokumentowane są fakturami lub rachunkami, na których widnieje Wnioskodawca jako nabywca. Dotyczy to zarówno zakupu towarów i usług, które sfinansowane są środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego oraz środków własnych.

Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dotyczyły m.in. zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych do usług gastronomicznych, artykułów biurowych, środków trwałych, wyposażenia w postaci sprzętu kuchennego, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, rachunkowych i pozostałych usług obcych. Wszystkie towary i usługi nabyte ze środków pochodzących ze wparcia finansowego i pomostowego zakupione zostały z zamiarem wykorzystania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie uznał zwróconego podatku VAT do przychodów podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, że odliczył podatek VAT naliczony od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego i zgodnie z umowami przeznaczył go na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz nie uznał go za przychód podatkowy... – pytanie trzecie we wniosku ORD-IN

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w piśmie z 3 listopada 2014 r.), miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego zgodnie z art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z tym Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Umowy podpisane przez Wnioskodawcę jako Beneficjenta Pomocy, obligują Wnioskodawcę do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu VAT od zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym i pomostowym, na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki te mogą dotyczyć m.in. zakupu materiałów do usług gastronomicznych, zakupu wyposażenia i środków trwałych, opłat za media, usług telekomunikacyjnych, księgowych, kosztów działań promocyjno-reklamowych itp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wskazać należy, ze zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT dodanym art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35, ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnić również należy, że oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Należy zauważyć, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów (np. dotacja, środki własne, czy kredyt bankowy). Podstawowe znaczenie ma związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, które generują dla podatnika podatek należny.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w świetle art. 86 ustawy o VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że wszystkie towary i usługi nabyte ze środków pochodzących ze wparcia finansowego i pomostowego zakupione zostały z zamiarem wykorzystania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego zgodnie z art. 86 ust. l ustawy, bowiem w omawianym przypadku została spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.