IBPP3/443-963/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji przez Wnioskodawcę projektu, ze względu na brak związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną
IBPP3/443-963/14/EJinterpretacja indywidualna
 1. mała architektura
 2. odliczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. zagospodarowanie terenów zielonych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007–2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007–2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa), zwany dalej „Spółdzielnią”, działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.),
 2. ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.),
 3. innych ustaw mających związek z działalnością Spółdzielni,
 4. postanowień Statutu.

Celem Wnioskodawcy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych albo lokali o innym przeznaczeniu, a także zaspokajanie potrzeb gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych osób zamieszkujących w nieruchomościach zarządzanych przez Wnioskodawcę.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest obsługa nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, produkcja i dystrybucja ciepła, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, nabywanie, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Powyższy przedmiot działalności Wnioskodawca realizuje przez:

 1. nabywanie potrzebnych terenów na własność lub wieczyste użytkowanie
 2. prowadzenie działalności inwestycyjnej
 3. zarządzanie nieruchomościami
 4. prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
 5. współdziałanie z organami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi
 6. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Wnioskodawcy, mienia jego członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości.

Na mocy § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako osoba prawna Wnioskodawca stara się o pomoc na operacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanych „małymi projektami”.

Operacja polegać będzie na zakupie wyposażenia do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Realizacja tego zadania nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT, a wszystkie zakupy z faktur wystawianych na Wnioskodawcę nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT, ale podlega zwolnieniu z czynności zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 oraz art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007–2013: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca stara się o pomoc na operacje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanych „małymi projektami”. Operacja polegać będzie na zakupie wyposażenia do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Realizacja tego zadania nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT, a wszystkie zakupy z faktur wystawianych na Wnioskodawcę nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT, ale podlega zwolnieniu z czynności zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 oraz art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT, a wszystkie zakupy z faktur wystawianych na Wnioskodawcę nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Realizacja zadania nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007–2013: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono na podstawie informacji, że wszystkie zakupy z faktur wystawianych na Wnioskodawcę nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy Wnioskodawca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.