IBPP3/443-916/13/KG | Interpretacja indywidualna

Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.
IBPP3/443-916/13/KGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. infrastruktura techniczna
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. zagospodarowanie przestrzenne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 lipca 2012 r. (data wpływu 19 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z 17 października 2013 r. (data wpływu 22 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” jest:

 • prawidłowe z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią, sieci energetycznej w części wykorzystywanej do czynności opodatkowanych;
 • nieprawidłowe z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci energetycznej w części niewykorzystywanej do czynności opodatkowanych.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 17 października 2013 r. (data wpływu 22 października 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-916/13/KG z 7 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 17 października 2013 r., ukształtował się następujący stan faktyczny:

Projekt Wnioskodawcy (Miasta R.) pn. „...” uchwałą Zarządu Województwa nr xxx z dnia 8 stycznia 2013 r. otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO W na lata 2007–2013. Miasto jest Wnioskodawcą, podmiotem zamawiającym oraz współfinansującym inwestycję.

Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu w infrastrukturę 6,62 ha dawnych terenów poprzemysłowych, wchodzących obecnie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Podstrefy J., zlokalizowanych na terenie Miasta. Uzbrojenie terenów pozwoli na uzyskanie gotowych do zagospodarowania i atrakcyjnych gospodarczo terenów inwestycyjnych o przeznaczeniu usługowym i przemysłowym.

Budowa infrastruktury należy do zadań własnych Gminy.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

 1. Infrastruktura drogowa – układ drogowy, który zapewni dojazd do planowanej strefy przemysłowej. Długość wybudowanych dróg 0,37 km. Droga w części (na odcinku ul. K.) będzie drogą gminną publiczną, a na odcinku ul. C. oraz dojazdu do strefy będzie drogą gminną wewnętrzną. Po sprzedaży terenu inwestorom/inwestorowi infrastruktura drogowa będzie ogólnodostępna.
 2. Infrastruktura sieci wodociągowej, która służyć będzie celom technologicznym, przeciwpożarowym i bytowym. Długość wybudowanej sieci wodociągowej 0,68 km.
 3. Infrastruktura sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków, która zapewni odbiór ścieków technologicznych oraz komunalnych oraz przejęcie wód opadowych spływających z planowanej drogi oraz planowanych obiektów strefy ekonomicznej. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej łącznie z przyłączami wynosi 1,26 km. Kanalizacja wodociągowa i sanitarna będzie dzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK), za co Miasto będzie pobierało czynsz dzierżawny.Za eksploatację kanalizacji deszczowej odpowiedzialny będzie właściciel i beneficjent projektu, czyli Wnioskodawca. Za korzystanie przez inwestorów z kanalizacji deszczowej Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat.
 4. Infrastruktura sieci energetycznej, która zapewni oświetlenie drogi, zasilenie przepompowni oraz zasilenie placu budowy w strefie. Długość wybudowanej sieci energetycznej 0,58 km. Sieć energetyczna pozostanie na majątku Wnioskodawcy. Korzystanie z sieci przez inne podmioty będzie rozliczane na podstawie podliczników poprzez refakturowanie należności.

W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowe rozwiązanie w postaci uzbrojonego terenu inwestycyjnego, stwarzającego możliwość przyciągania inwestorów – przedsiębiorców.

Wartość zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją aplikacyjną wynosi (w wartości brutto) 4.774.998,77 PLN, wartość otrzymanego dofinansowania 4.058.748,95 PLN.

Wnioskodawca, po uzbrojeniu terenu w infrastrukturę planuje sprzedaż całości terenu inwestorom/inwestorowi.

Sprzedaż nie będzie obejmować wybudowanej na niej w ramach projektu infrastruktury. Właścicielem infrastruktury na sprzedanym terenie pozostanie Wnioskodawca.

Inwestorzy będą podłączali się do infrastruktury na własny koszt.

Faktury na potrzeby realizacji inwestycji wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca, jako beneficjent projektu jest podatnikiem podatku VAT.

W dokumentacji aplikacyjnej przyjęto, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który w tym przypadku zaliczony został do kosztów kwalifikowalnych projektu.

Infrastruktura drogowa – układ drogowy, który zapewni dojazd do planowanej strefy przemysłowej zlokalizowany w pasie drogowym przy ul. K. jest drogą publiczną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260). Natomiast pozostała infrastruktura drogowa – układ drogowy stanowi drogi wewnętrzne, o których mowa w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy, czyli drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych. Z tytułu udostępnienia przedmiotowych dróg Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Właścicielem sieci wodociągowej, powstałej w ramach projektu będzie Wnioskodawca.

Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać sieci wodociągowej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tzn. nie będzie osiągać obrotu/sprzedaży za korzystanie z sieci wodociągowej. Będzie natomiast osiągać przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu dzierżawy. Sieć wodociągowa będzie przekazana na podstawie umowy dzierżawy (umowa płatna) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który będzie zawierał umowy i wystawiał faktury za dostarczanie wody.

Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał, wykonane w ramach projektu przyłącza do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w świetle ustawy o VAT.

Właścicielem powstałej w ramach projektu sieci kanalizacji deszczowej będzie Wnioskodawca. Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tzn. Wnioskodawca nie będzie z tego tytułu osiągać sprzedaży/obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Właścicielem, powstałej w ramach projektu przepompowni ścieków, podobnie jak w przypadku kanalizacji sanitarnej, będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał przepompowni ścieków do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tzn. nie będzie osiągać obrotu/sprzedaży za korzystanie z przepompowni. Będzie natomiast osiągać przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu dzierżawy. Przepompownia, łącznie z kanalizacją sanitarną będzie przekazana na podstawie umowy dzierżawy (umowa płatna) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sieć energetyczna nie będzie przekazana do użytkowania innemu podmiotowi. Wnioskodawca, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, umożliwi korzystanie z sieci energetycznej innym podmiotom i obciąży refakturą za zużytą energię. Oświetlana będzie droga gminna i Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie osiągać obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” uznaje się za:
 • prawidłowe z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią, sieci energetycznej w części wykorzystywanej do czynności opodatkowanych;
 • nieprawidłowe z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci energetycznej w części niewykorzystywanej do czynności opodatkowanych.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego podlega ograniczeniom na zasadach wskazanych w art. 88 ustawy o VAT.

Z analizy powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika konkluzja, że uprawnionym do odliczenia jest podatnik, który otrzyma fakturę dokumentującą nabycie przez tego podatnika towarów lub usług, o ile nie wystąpią negatywne przesłanki wskazane w powołanym art. 88 tej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy;
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W art. 7 ust. 1 określone zostały zadania własne gminy, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności zadania te obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Natomiast art. 166 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.

W świetle powyższego zakres aktywności podejmowanych przez Gminę należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady, że ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Obowiązywanie tej zasady powoduje, że każde działanie podejmowane przez Gminę w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu Gminy, a dotyczące nieruchomości stanowiących mienie gminne należy uznać za działanie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic K. i C. ...”. Faktury na potrzeby realizacji inwestycji wystawiane będą na Wnioskodawcę.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

 1. Infrastruktura drogowa – układ drogowy, w części będzie drogą gminną publiczną, a na odcinku dojazdu do strefy będzie drogą gminną wewnętrzną. Z tytułu udostępnienia przedmiotowych dróg Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.
 2. Infrastruktura sieci wodociągowej, która będzie przekazana na podstawie umowy dzierżawy (umowa płatna) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 3. Infrastruktura sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią będzie przekazana na podstawie umowy dzierżawy (umowa płatna) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 4. Infrastruktura sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, której Właścicielem będzie Wnioskodawca. Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tzn. Wnioskodawca nie będzie z tego tytułu osiągać sprzedaży/obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.
 5. Sieć energetyczna, która zapewni oświetlenie drogi, zasilenie przepompowni oraz zasilenie placu budowy w strefie. Sieć energetyczna nie będzie przekazana do użytkowania innemu podmiotowi. Oświetlana będzie droga gminna i Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie osiągać obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Korzystanie z sieci przez inne podmioty będzie rozliczane na podstawie podliczników poprzez refakturowanie należności.

Inwestorzy będą podłączali się do infrastruktury na własny koszt.

Jak już wskazano na wstępie podstawowym aspektem, którego spełnienia należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług, jest późniejsze (finalne) wykorzystanie ich w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W rezultacie o prawie do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowanymi przez Gminę inwestycjami, decyduje sposób wykorzystania przez Gminę powstałego w wyniku realizacji inwestycji mienia, tj. wykorzystanie go do czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub do czynności nieopodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zauważyć tutaj jednakże należy, iż dla uznania, że świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Ważne jest, by związek ten w chwili dokonywania zakupów był uchwytny i oczywisty, nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej lub planowanej przez niego działalności gospodarczej.

Co do zasady więc, odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące budowy:

 • infrastruktury drogowej;
 • sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami;
 • sieci energetycznych.

Wnioskodawca wskazał, że infrastruktura drogowa będzie ogólnodostępna (droga gminna i droga wewnętrzna) i z tyt. jej udostępniania Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w odniesieniu do zakupów związanych z infrastrukturą drogową, nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej te zakupy. Zakupy związane z budową infrastruktury drogowej nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycia w ramach projektu, w części w jakiej dotyczą one budowy infrastruktury drogowej.

Kolejną kwestią, którą należy rozpatrzyć, jest prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabycia związane z budową infrastruktury, będącej przedmiotem dzierżawy.

Przez umowę dzierżawy, zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Odpłatne udostępnienie – w formie dzierżawy – kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz przepompowni Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK), jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Czynności te są bowiem dokonywane przez Gminę w sferze cywilnoprawnej, co w konsekwencji oznacza, iż świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem zakupy dokonane w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków służyć będą działalności generującej podatek należny, czyli pozostaną w związku z czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków.

Pozostaje do rozpatrzenia możliwość odliczenia podatku VAT w związku z budową sieci energetycznej, która zapewni oświetlenie drogi, zasilenie przepompowni oraz zasilenie placu budowy w strefie. Korzystanie z sieci przez inne podmioty będzie rozliczane na podstawie podliczników poprzez refakturowanie należności.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2a ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę (inny podmiot), nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Takie uregulowanie jest konsekwencją przyjęcia zasady, że czynność wykonana we własnym imieniu przez podatnika powoduje dla niego powstanie obowiązku podatkowego.

Podsumowując, w części w jakiej Wnioskodawca będzie udostępniał wybudowaną sieć energetyczną innym podmiotom, obciążając je za zużytą energię, sieć ta będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych, bowiem odsprzedaż tych usług jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

W związku z powyższym na mocy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycia związane z budową sieci energetycznej w części w jakiej sieć ta będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie natomiast przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT, w części w jakiej sieć energetyczna nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych czyli w części w jakiej będzie służyła do oświetlenia dróg publicznych.

Podsumowując kompleksowo, Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic K. i C. ...”. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy w odniesieniu do zakupów związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków oraz budową sieci energetycznej w części w jakiej wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Natomiast Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do zakupów związanych z budową infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz budową sieci energetycznych w części niewykorzystywanej do czynności opodatkowanych.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” jest:

 • prawidłowe z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią, sieci energetycznej w części wykorzystywanej do czynności opodatkowanych;
 • nieprawidłowe z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci energetycznej w części niewykorzystywanej do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.