IBPP3/443-882/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 lipca 2014 r., (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem , które wpłynęło w dniu 30 września 2014r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług dotyczących projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 30 września 2014r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług dotyczących projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie T. (Wnioskodawca) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Interpretacja indywidualna jest niezbędna jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych Projektów, dotyczącego projektu „...”.

Projekt jest skierowany do społeczności lokalnej, w tym również dzieci. W ramach realizacji projektu dokonuje się zakupów towarów i usług niezbędnych do jego realizacji. Koszty ponoszone będą na podstawie rachunków i faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę.

W ramach realizowanego projektu będą ponoszone następujące koszty na:

  • prowadzenie warsztatów dla dzieci i rodziców;
  • materiały niezbędne do pracy w trakcie warsztatów;
  • poczęstunki dla uczestników warsztatów;
  • przejazdy do miejscowości G. i M. (autokar);
  • ubezpieczenie uczestników wycieczek;
  • opiekę podczas wycieczek;
  • artykuły higieniczne i środki czystości.

Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w trakcie realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Udział w warsztatach jest bezpłatny i ogólnodostępny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy, pomimo że nie jest płatnikiem podatku VAT przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków unijnych, dotyczących projektu „...”.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem podatku VAT nie przysługuje mu odliczenie podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji projektu „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy, przez fakturę – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, niebędący zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nabywa towary i usługi, realizując projekt pn. „...”. Towary i usługi nabyte w trakcie realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Udział w warsztatach jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie będą przez niego wykorzystywana do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W świetle powyższego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego wynikającego faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacja projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe rozważania, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.