IBPP3/443-877/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wyjazdu studyjnego, którego celem było przygotowanie projektu współpracy „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wyjazdu studyjnego, którego celem było przygotowanie projektu współpracy „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „xx”) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym jako LGD, w rozumieniu ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634), rozporządzenie rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE. L. 277 z 21 października 2005 r., str. 1 z późn. zm.) mającym na celudziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Celem wyjazdu studyjnego było przygotowanie projektu współpracy „Nowoczesne formy marketingu i dystrybucji produktów lokalnych” do grudnia 2012 r. LGD przystępując do realizacji projektu zakłada wymianę doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w zakresie dystrybucji i promocji produktów lokalnych z obszarów LGD „xxx” i LGD z Hiszpanii: ... . Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dobrych praktyk i przykładów nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych, infrastruktury i projektów realizowanych w zakresie nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych na terenie LGD ..., a ponad to przeprowadzenie konsultacji w sprawie przygotowania projektu współpracy – konieczności uzgodnień poszczególnych działań założonych w projekcie współpracy, podziału zadań i ustalenia zakresu i terminów realizowanych przedsięwzięć.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, nabyte od podmiotów będących czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wyjazdu studyjnego, którego celem było przygotowanie projektu współpracy „xxx” do grudnia 2012 r. LGD przystępując do realizacji projektu zakłada wymianę doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w zakresie dystrybucji i promocji produktów lokalnych z obszarów LGD „xxx” i LGD z Hiszpanii: ... . Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dobrych praktyk i przykładów nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych, infrastruktury i projektów realizowanych w zakresie nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych na terenie LGD ..., a ponad to przeprowadzenie konsultacji w sprawie przygotowania projektu współpracy – konieczności uzgodnień poszczególnych działań założonych w projekcie współpracy, podziału zadań i ustalenia zakresu i terminów realizowanych przedsięwzięć...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wyjazdu studyjnego, którego celem było przygotowanie projektu współpracy „xxx” do grudnia 2012 r. LGD przystępując do realizacją projektu zakłada wymianę doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w zakresie dystrybucji i promocji produktów lokalnych z obszarów LGD „xxx” i LGD z Hiszpanii: ... . Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dobrych praktyk i przykładów nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych, infrastruktury i projektów realizowanych w zakresie nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych na terenie LGD ..., a ponad to przeprowadzenie konsultacji w sprawie przygotowania projektu współpracy –konieczności uzgodnień poszczególnych działań założonych w projekcie współpracy, podziału zadań i ustalenia zakresu i terminów realizowanych przedsięwzięć, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, a zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

–z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – od dnia 1 stycznia 2014 r. – otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował wyjazd studyjny. Celem wyjazdu studyjnego było przygotowanie projektu współpracy „xxx” do grudnia 2012 r. Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu zakłada wymianę doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w zakresie dystrybucji i promocji produktów lokalnych z obszarów Wnioskodawcy i LGD z Hiszpanii. Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dobrych praktyk i przykładów nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych, infrastruktury i projektów realizowanych w zakresie nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych na terenie LGD ..., a ponad to przeprowadzenie konsultacji w sprawie przygotowania projektu współpracy – konieczności uzgodnień poszczególnych działań założonych w projekcie współpracy, podziału zadań i ustalenia zakresu i terminów realizowanych przedsięwzięć. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, nabyte od podmiotów będących czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją opisanego wyjazdu studyjnego. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku realizacją opisanego wyjazdu studyjnego.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.